Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Kararına İtiraz

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;

SANIK                                              :

MÜDAFİİ                                         :

KARAR TARİHİ VE NOSU         :

KONU                                               : Yargılanmanın Yenilenmesi İstemimizin Reddi Kararına İtirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim Mahkemenizin yukarıda tarih ve no’su belirtilen kararıyla … suçundan … yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, karar … Ceza Dairesi’nin …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararıyla onanarak kesinleşmiştir.

2-) Hüküm aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığımız …/…/… tarihli başvuru …/…/… tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından sonuçlandırılarak Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’nin 6. maddesinin ihlali suretiyle verildiği tespit edilmiştir.

3-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311/f maddesi gereğince müvekkilimizin yeniden yargılanması gerektiği istemi ile …/ …/ … tarihinde … Ceza Mahkemesi’ne vermiş olduğumuz yargılamanın yenilenmesi istemli dilekçe, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararın kesinleşme tarihinin …/ …/ … olduğu ve yasanın aradığı bir yıllık süre geçtiği gerekçesi ile reddedilmiştir.

4-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararın kesinleşme tarihi …/ …/ … olup, bu tarih, ilgili kararın … sayfasından rahatça tespit edilebilmektedir. Yerinde olmayan gerekçe ile yargılamanın yenilenmesi istemimizin reddine karar verilmesi nedeni ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                                      : AİHM’nin …/… Esas sayılı, …/…/… tarihli kararı, 5271 S. K. m. 311.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarda açıkladığımız nedenlerle,  yargılamanın yenilenmesi istemimizin reddine dair verilen karara itirazımın kabulü ile, yasanın aradığı yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin kabul edilerek yeniden yargılama yapılmasına, mahkumiyet kararının kaldırılarak müvekkilin beraatına, hükmün iptaline ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Sanık Müdafii

Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat