YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ

HİZMETLERİN TASFİYESİ VE İHYASI İLE TAHSİS KOŞULLARI YETERİNCE İRDELENMEDEN İSTEMİN AYNEN KARAR ALTINA ALINMASININ İSABETSİZ OLUŞU – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 25825
Karar: 2014 / 28073
Karar Tarihi: 25.12.2014

ÖZET: Dava, zorunlu sigortalılık sürelerinin ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespiti istemine ilişkindir. Davacının Emekli Sandığı iştirakçiliğine ilişkin kişisel sicil dosyası getirtilerek prim tasfiyesi yapılıp yapılmadığı belirlenmeli, tasfiyenin varlığı durumunda bu sürelerin ihyası için uygun süre tanınarak elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır. Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu, hizmetlerin tasfiyesi ve ihyası ile tahsis koşulları yeterince irdelenmeden istemin aynen karar altına alınması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

(5510 S. K. m. 4) (5434 S. K. m. 87, 88)
Dava: Dava, zorunlu sigortalılık sürelerinin ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı avukat tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Tolga Özmen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Karar: 1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-) 01.10.2008-07.12.2011 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olunduğunun ve 01.01.2012 gününden itibaren yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespitine ilişkin davada mahkemece verilen ilk karar Dairemizce yapılan temyiz denetimi üzerine “… Mahkemece, her ne kadar davacının Emekli Sandığı hizmetleri yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınmış ise de 5434 sayılı Kanunun 87. ve 88. maddeleri gözetilerek davacının şahsi sicil dosyası getirtilip davacı tarafından prim tasfiyesi yapılıp yapılmadığı, şayet tasfiye söz konusu ise ihya için önel verilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeyle karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup hüküm bozulmalıdır. …” görüş ve gerekçesiyle bozulmuş olup 13.12.2013 gün ve 9493/24339 sayılı bozma ilamına uyulmasına karşın gereklerinin yerine getirilmediği belirgin bulunmakla, davacının Emekli Sandığı iştirakçiliğine ilişkin kişisel sicil dosyası getirtilerek prim tasfiyesi yapılıp yapılmadığı belirlenmeli, tasfiyenin varlığı durumunda bu sürelerin ihyası için uygun süre tanınarak elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.
Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu, hizmetlerin tasfiyesi ve ihyası ile tahsis koşulları yeterince irdelenmeden istemin aynen karar altına alınması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 25.12.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat