DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLECEĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ

SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN VAZGEÇMEK MÜMKÜN OLMAMAKLA BİRLİKTE KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMEMEK ÜZERE DAVADAN FERAGAT ETMENİN MÜMKÜN OLDUĞU – MAHKEMENİN FERAGAT HAKKINDA BİR KARAR VERMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 24995
Karar: 2014 / 28419
Karar Tarihi: 25.12.2014

ÖZET: Dava, sigortalılık başlangıcının, yurtdışında çalıştığı tarih olan 03.02.1984 tarihi olduğunun ve bu tarih esas alınarak doğum borçlanması yapabileceğinin tespiti istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, Hükmün Dairemizce bozulduğu, yapılan incelemeye göre; davacı vekili, 14.11.2014 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirdiğinden Sosyal Güvenlik Hakkından vazgeçmek mümkün olmamakla birlikte kesin hüküm teşkil etmemek üzere davadan feragat etmenin mümkün olmasına göre, hükümden sonra ortaya çıkan ve esas hükmün temyiz yoluyla incelenmesine engel olan bu durum karşısında mahkemenin feragat hakkında bir karar vermesi için hükmün bozulmasına, karar verilmiştir.

(5510 S. K. m. 92) (5521 S. K. Geç. m. 2) (YİBK 11.04.1940 T. 1939/15 E. 1940/70 K.)

Dava ve Karar: Davacı, yurtdışında sigortaya giriş tarihi olan 03/12/1984 tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespiti, 25/02/1995 tarihinden itibaren 2 yıl doğum borçlanması hakkı bulunduğunun tespitiyle, aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Nurten Fidan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Sonuç: Dava, sigortalılık başlangıcının, yurtdışında çalıştığı tarih olan 03.02.1984 tarihi olduğunun ve bu tarih esas alınarak doğum borçlanması yapabileceğinin tespiti istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, Hükmün Dairemizce bozulduğu, 05/07/2012 gün ve 6352 sayılı Yasa ile 5521 sayılı Yasaya eklenen geçici 2. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; davacı vekili, 14.11.2014 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirdiğinden 5510 sayılı Yasa’nın 92. maddesine göre Sosyal Güvenlik Hakkından vazgeçmek mümkün olmamakla birlikte kesin hüküm teşkil etmemek üzere davadan feragat etmenin mümkün olmasına göre, 11.04.1940 günlü ve 70 sayılı İçtihadı Birleştirme kararı gereğince, hükümden sonra ortaya çıkan ve esas hükmün temyiz yoluyla incelenmesine engel olan bu durum karşısında mahkemenin feragat hakkında bir karar vermesi için hükmün BOZULMASINA, sair yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 25.12.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...