Yaş Büyütme Davalarında Kardeşler Arasındaki Yaş Farkı

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Yaş Büyütme Davalarında Kardeşler Arasındaki Yaş Farkı

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi E:2004/10963 K:2005/1708 T:03.03.2005

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

Nüfus kütüklerindeki kayıt, tescil ve düzeltmeler kamu düzeni ile ilgili olduğundan, kayıt düzeltme davaları ilgili dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından da açılabileceğinden, düzeltilerek kesinleşen doğum tarihine göre davacı ile kardeşinin doğumu arasında 1 aylık süre olduğu ve tıbben mümkün olmadığı gözetilerek resen yeniden dava açılarak düzeltme iptal edilmelidir.

1587 s. Nüfus K. m. 46

Dava dilekçesinde yaş düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davalı nüfus idaresi tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacılar dava dilekçelerinde; kayden 15.6.1985 doğumlu olan ve velayetleri altında bulunan Ramazan’ın doğum tarihinin 15.6.1983 olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece, yargılama sırasındaki davacı istemi de göz önüne alınarak küçüğün doğum tarihini 15.6.1984 olarak düzeltilmesine hükmedilmiştir. Karar, henüz kesinleşmeden şerh verilmek suretiyle Nüfus İdaresine gönderilmiş ve nüfus kütüğüne bu haliyle işlenmiştir. Nüfus İdaresinin yazısı üzerine karar C.Savcısı tarafından temyiz edilmiş, dosyayı inceleyen Dairemiz; doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen Ramazan ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 10.5.1984 doğumlu Dilek arasında düzeltilen doğum tarihine göre 1 ay 5 günlük bir zaman farkı bulunduğu, bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı, doğum tarihinde düzenleme yapılırken, bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen gösterilmesi gerektiği, boyle bir sonucu doğuracak şekilde karar verilmesinin doğru olmadığı hususlarına değinerek kararı bozmuştur. Bozmaya uyularak yapılan yargılama sırasında her iki davalının, davalarından feragat ettiklerini beyan etmeleri uzerine mahkemece, davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmistir.
Ancak;
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davacıların cocuğu Ramazan’ın dogum tarihinin mahkeme kararı ıle 15.6.1984 olarak düzeltilmesi sonucu aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi Dilek’in doğum tarihi ile arasında 1 ay 5 günlük bir süre kalmaktadır. Yukarıda sözü edilen bozma kararında da değinildiği gibi bir kadının bu kadar kısa süre içerisinde iki kez doğum yapması tıbben olanaklı değildir. Ne var ki, Nüfus İdaresi kesinleşme şerhi bulunan karara göre Ramazanın yaşını, 15.6.1984 olarak nüfus kütügüne işlemek zorunda kalmıştır. Davacılar da amaçlarına ulaştıkları için davadan feragat ederek kendi lehlerine haksız olarak bir imkan elde etmişlerdir. Nüfus kütükleri üzerindeki kayıt, tescil ve düzeltme işlemleri kamu düzeni ile ilgili olup hukuken gecerli belge veya kesinleşmis mahkeme kararlarına gore yapılması zorunludur. Nitekim 1587 sayılı Nufus Kanununun 46. maddesinin ikincı fıkrasında, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine kayıt düzeltme davalarının Cumhuriyet Savcıları tarafından da açılabileceği öngörülmüştür. İlgili resmi daireler arasında Nüfus idaresinin de bulunduğunda kuşku yoktur. Nüfus Müdürlüğünün istemi üzerine C.Savctsı tarafından açılacak bir dava ile yaşının düzeltilmesi istenen Ramazan’ın kesinleşmemiş mahkeme kararına dayanılarak nüfus kütüğüne 15.6.1984 olarak işlenen doğum kaydının iptal edilmesi ve dava açılmazdan önceki kaydı olan 15.6.1985 tarihinin yeni-den kütüğe işlenmesi her zaman mümkündür.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün (ONANMASINA), 3.3.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat