Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yargıtay Kararı 5- Görevsizlik kararından sonra yargılama giderlerinin akıbeti

T.C.

YARGITAY 23.Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2013/3469

KARAR NO : 2013/5209

ÖZET: HMK ’nın 331/2. maddesi uyarınca, görevsizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Davaya bir başka mahkemede de­vam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üze­rinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder. Mahkemece, bu hüküm doğrultusunda görevli mahkeme­de davaya devam edilmeme ihtimali de gözetilerek, davaya görevli mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderleri ve harç husu­sunun görevli mahkemece değerlendirilmesine karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, maliki olduğu taşınmaz üzerine bina yapılması için davalılardan yük­lenici Hakan G… ile imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini müteakiben inşaat ruhsatı ile ilgili işlemler için gerekli imzanın unutulduğundan bahisle düzen­leme şeklinde umumi vekaletnamenin hile ile imzalatıldığını, akabinde arsasının bu vekaletnameye dayanılarak davalılardan Hakan G… tarafından diğer davalı B… Yapı Kooperatifi’ne düşük bir rakamla satıldığını yeni öğrendiğini, sözleşme gere­ğince kendisine verilmesi gereken dairelerin, yüklenici ve kooperatif haricindeki davalılarca bedelsiz olarak, ferdileşme adı altında alındığını, tüm davalıların birlik­te hareket ederek kötü niyetle hareket ettiklerini, arsa payı karşılığı inşaat sözleş­mesinde kendisine isabet eden 25 dairenin tesliminin yapılmadığını ileri sürerek, hile hukuksal nedenine dayalı olarak davalı kooperatife yapılan tapudaki satışın ip­tali ile taşınmazın adına kayıt ve tesciline, gecikme bedeli olarak şimdilik toplam 40.000 TL tazminatın, tapu iptal ve tescil talebi yerinde görülmez ise arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince süresinde teslim edilmeyen daireler için şim­dilik toplam 285.000,00 TL nin ve 25.000,00 TL manevi tazminatın faiziyle birlik­te tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Ali A… vekili ve davalılar Hakan G…, Firdevs G…, Gülsün G…. SS B… KYK, Eren L…, İsmail Ç… ve Hülya E… vekili davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davanın, hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali tescil ile eser sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkin olduğu, görev hususunun dava şartlarından olduğu ve davanın her aşama­sında mahkemece kendiliğinden araştırılacağı, 6102 sayılı TTK’nın 4. ve 5. madde­leri gereğince davanın ticari dava niteliğinde olmadığı, genel hükümlere göre da­vaya bakmaya Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle mahke­menin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın görevli ve yetki­li Denizli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, harç ve yargılama giderle­rinin görevli mahkemece değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

  • Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delil­lerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalıların vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  • Mahkemece, görevsizlik karan ile birlikte yargılama giderleri ve harç husu­sunun görevli mahkemece değerlendirilmesine karar verilmiştir. 6100 sayılı HMK’nın 331/2. maddesi uyarınca, görevsizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder. Mahkemece, bu hüküm doğrultusunda görevli mahkemede davaya devam edilmeme ihtimali de gözetilerek, davaya görevli mahkemede de­vam edilmesi halinde yargılama giderleri ve harç hususunun görevli mahkemece değerlendirilmesine karar verilmesi gerekirken, bu hususa vurgu yapılmaksızın ya­zılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeni­den yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün HUMK’nın 438/7. madde­si uyarınca aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar Hakan G…, Firdevs G…, Gülsün G…, S.S. B… KYK. Eren L…, İsmail Ç… ve Hülya E… vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle ile kararın “HÜKÜM” fıkrasının 3. bendindeki “Harç ve yargılama giderlerinin” iba­resinden önce gelecek şekilde “davaya görevli mahkemede devam edilmesi halin­de” ibaresi eklenmek suretiyle kararın düzeltilerek ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 09.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat