Yargıtay Kararı 3- Delil sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yargıtay Kararı 3- Delil sözleşmesi

T.C.

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 

ESAS NO : 2012/2617

KARAR NO : 2012/7720

ÖZET: Davacı, 180 gün içerisinde işin geçici kabule hazır hale getiri­lecek yerin ödenek yokluğu nedeniyle sürenin uzatıldığım ve işin sarktı­ğım belirterek fiyat farkı alacağının tahsili için dava açmışsa da uzatı­lan şiire içerisinde düzenlenen ara hak edişlere ve son hak edişe dava­cının süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı alacağına yer verilmemiş ve ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin bu hak edişler imzalanmıştır. Bu hak edişlerin davacı yönünden kesinleşmiştir. Sözleşmenin eki otan şartna­me hükümleri HUMK’nın 287, (HMK 193) maddesi hükümlerince delil sözleşmesi niteliğinde olup, mahkemece re ‘sen dikkate alınması zorun­ludur.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tara­fından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Asıl ve birleşen dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkı alacağının tahsili istemiyle açılmış, mahkemenin, asıl davanın kabulüne, birleşen davanın ise kısmen kabulüne dair karan davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan 22.04.2005 tarihli sözleşmenin 9.2. maddesinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin sözleşmenin eki olduğu belirtilmiştir. Davacı, yer tesliminden itibaren 180 gün içerisinde işin geçici kabule hazır hale getirilece­ğini, ancak; Ödenek yokluğu nedeniyle sürenin uzatıldığım ve 2006 yılına işin sarktığım belirterek fiyat farkı alacağının tahsili için bu davaları açmıştır. Uzatılan süre içerisinde düzenlenen 2, 3,4,5 ve 6 numaralı ara hak edişlerle 7 numaralı son hak edişte davacının alacağı iş bedelleri hesaplanmış, ancak; bu hak edişlerde süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı alacağına yer verilmemiştir. Davacı yüklenici ise ihtira/i kayıt ileri sürmeksizin bıı hak edişleri imzalamıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 40 ve 41. Maddeleri uyarınca, davacı yüklenici tarafından uzatılan süre içerisinde düzenlenen hak edişlere itiraz edilmediğinden hak edişlerin yükle­nici yönünden kesinleştiğinin kabulü gerekir. Sözleşmenin eki olan şartname hü­kümleri HUMK’nın 287, (HMK 193) maddesi hükümlerince delil sözleşmesi nite­liğinde olup, mahkemece re’sen dikkate alınması zorunludur. O halde uzatılan süre içerisinde düzenlenen 2,3,4,5 ve 6 numaralı ara hak edişlerle 7 numaralı son hak edişi davacı yüklenici tarafından usulüne uygun olarak itiraz edilmediğinden bu hak edişlerin davacı yönünden kesinleştiğinin kabulü ile davanın ve birleşen dava­nın reddine karar vermek gerekirken, bu husus gözetilmeden asıl davanın kabulü birleşen davanın ise kısmen kabulü yolunda hüküm kurulması doğru olmamış, ka­rarın temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, fazla alman temyiz peşin har­cının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 10.12.2012 gününde oy­birliğiyle karar verildi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat