Yargıtay Kararı 2- Delil sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yargıtay Kararı 2- Delil sözleşmesi

T.C.

YARGITAY 15.Hukuk Dairesi

ESAS NO          : 2012/2617

KARAR NO : 2012/7720

ÖZET: Davacı, yer teslimi süresinin ödenek yokluğu nedeniyle sarktı­ğını belirterek fiyat farkı alacağının tahsili için bu davaları açmıştır. Uzatılan süre içerisinde düzenlenen 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı ara hak edişlerle 7 numaralı son hak edişte davacının alacağı iş bedelleri he­saplanmış, ancak; bu hak edişlerde süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı alacağına yer verilmemiştir. Davacı yüklenici ise ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin bu hak edişleri imzalamıştır. Sözleşmenin eki olan şartna­me hükümleri HUMK 287, (IIMK 193) maddesi hükümlerince deli! söz­leşmesi niteliğinde olup, mahkemece re’sen dikkate alınması zorunlu­dur.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tara­fından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü.

Asıl ve birleşen dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan fiyat larkı alacağının tahsili istemiyle açılmış, mahkemenin, asıl davanın kabulüne, birleşen davanın ise kısmen kabulüne dair karan davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan 22.04.2005 tarihli sözleşmenin 9.2. maddesinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin sözleşmenin eki olduğu belirtilmiştir. Davacı, yer tesliminden itibaren 180 gün içerisinde işin geçici kabule hazır hale getirilece­ğini, ancak; ödenek yokluğu nedeniyle sürenin uzatıldığını ve 2006 yılına işin sark­tığını belirterek tiyat farkı alacağının tahsili için bu davaları açmıştır. Uzatılan siirc içerisinde düzenlenen 2, 3,4, 5 ve 6 numaralı ara hak edişlerle 7 numaralı son hak edişte davacının alacağı iş bedelleri hesaplanmış, ancak; bu hak edişlerde süre uza­tımı nedeniyle fiyat farkı alacağına yer verilmemiştir. Davacı yüklenici ise ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin bu hak edişleri imzalamıştır. Yapım İşleri Genel Şartname­sinin 40 ve 41. Maddeleri uyarınca, davacı yüklenici tarafından uzatılan süre içeri­sinde düzenlenen hak edişlere itiraz edilmediğinden hak edişlerin yüklenici yönün­den kesinleştiğinin kabulü gerekir. Sözleşmenin eki olan şartname hükümleri HUMK 287, (HMK 193) maddesi hükümlerince delil sözleşmesi niteliğinde olup, mahkemece re’sen dikkate alınması zorunludur. O halde uzatılan süre içerisinde düzenlene 2, 3, 4,5 ve 6 numaralı ara hak edişlerle 7 numaralı son hak edişi davacı yüklenici tarafından usulüne uygun olarak itiraz edilmediğinden bu hak edişlerin davacı yönünden kesinleştiğinin kabulü ile davanın ve birleşen davanın reddine ka­rar vermek gerekirken, bu husus gözetilmeden asıl davanın kabulü birleşen dava­rım ise kısmen kabulü yolunda hüküm kurulması doğru olmamış, kararın temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, fazla alman temyiz peşin har­cının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 10.12.2012 gününde oy­birliğiyle karar verildi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat