YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNDAN DİRENME KARARININ BOZULMASI TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNDAN DİRENME KARARININ BOZULMASI TALEBİ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNA
Sunulmak Üzere

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DOSYA KARAR NO     :
TEMYİZ  EDEN

 (DAVALI)                            :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : …..(…). İş Mahkemesinin …./…. E.,…./…. K sayılı kararının BOZULMASI talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Yerel Mahkeme …./….. E.,  …./….. K Sayılı kararında; “Yasa ve yönetmelik hükümlerine rağmen hizmet karşılığı kapıcı konutunda oturma şeklinde yapılan sözleşme ve uygulamanın yasal bir geçerliliği olmayıp Yasa ve Yönetmelik uyarınca kapıcı konutlarından kira alınamayacağı, dolayısıyla yapılan hizmetin kiraya sayılamayacağı cihetle ortada, davalının iddiasının aksine karşı bir sözleşme değil hizmet akdi söz konusu olup böylece kapıcı konutlarından kira karşılıklarının takas ve mahsubu hizmetin kiraya sayılması gibi uyuşmazlıklar ve yasal olmayan uygulamalar ortadan kaldırılmıştır…” gerekçesiyle kabul edilen davacı davası, Yargıtay (…). Hukuk Dairesinin …/…/…… tarih  …./….. E.,  …./…..K. sayılı ilamı ile “…/…/…. tarihli tutanakta zamanı uygun bulunduğundan; başka bir iş yerinde çalışan davacının eşi ………’ın apartmanda görevlendirildiğinin belirtildiği; davacının eşi tarafından aynı tarihte düzenlenen taahhütname ile apartman bodrum katında oturma, kira, elektrik, ısınma ve su giderleri karşılığı kapıcılık hizmetlerini yapılacağı görülmüştür…” denilerek karar bozulmuştur.

TBK 395. maddesinin emredici nitelikte olmadığından işin kapıcılık sözleşmesinde kapıcıcın iş görme borcunu bizzat ifa edeceği gibi sürekli olmamak şartıyla başkası tarafından da ifa edilmesi mümkündür. Apartmanın kapasitesi ve günlük kapıcılık hizmetlerinin alacağı zaman nazara alındığında (davacının kocası) …….’ın başka işlerde çalışmasının kapıcılık hizmetlerine engel teşkil etmeyeeği anlaşılmaktadır. Öte yandan konutların kapıcılık hizmetleri genelde kapıcının ailenin tüm fertleri tarafından yürütüldüğü bir gerçek olup davacının yapmış olduğu hizmetlerinin eşine yardım nitelikte olduğunun kabulü gerekir. Dolayısıyla davacı ile davalı arasında kaloriferci-kapıcı ilişkisi gerçekleşmemiştir. Ancak Yerel Mahkeme “…dava dışı eş ile davalı arasında kapıcılık sözleşmesi veya herhangi bir hizmet sözleşmesi yapılmamıştır ki, TBK 395. maddede ifadesini bulan; iş görme borcunu başkasının yapmasından söz edilebilsin. Davacının fiilen yapmış olduğu iş kapıcılık faaliyetidir…” diyerek direnme kararı vermiştir. Bu karar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun …/…/…… tarih  …./….. E.  …./….. K sayılı kararına ve dosyadaki belgelere aykırıdır. Zira; dava dışı eş ile davalı arasında kapıcılık sözleşmesi vardır. Davacının fiilen yaptığı iş kapıcılık değil eşine yardım niteliğindedir. Şöyle ki;

  1. Davacı kadının kalorifer yakma belgesi bulunmamaktadır. Bu belge kocasına aittir.
  2. Davalı apartman hizmet bedelini davacının oturduğu dairenin kira, elektrik, ısınma ve su giderlerini davacının kocası …..’ye ödemiştir.
  3. Davalı tanıklarından ……,. …/…/…… tarihli ifade sinde “…davacının kocasına iş bulmak üzere davalı ……. Apartmanı Yönetimi’ne apartmanın kapıcı dairesinde kiracı olarak oturmak ve apartman genel temizliğini ve diğer hizmetlerini yapmak üzere tasfiye ettim ve bu şekilde işe alındı…” ile
  4. Yine tanık ……. “…davacının kocası olan …… ile kapıcı dairesinde kirasız olarak oturtmak üzere anlaşma yapıldığını biliyorum. Davacının kapıcılık yapmadığını biliyorum…” ifadeleri,
  5. …/…/…… günlü ve …/…/…… tarihli davalı apartman yönetim kararında davacının kocasıyla kapıcılık sözleşmesi yapıldığı anlaşılmaktadır.
  6. …/…/…… tarihli tutanakla davacının kocası……’nin başka işte çalıştığı ve zamanı uygun olduğu için kapıcı olarak görevlendirildiği,
  7. …/…/……tarihli yapılacak işler başlıklı …….’ın imzaladığı taahhütnamelerden davalı apartmanın kapıcısının davacı değil kocası ……. olduğu apaçık ortada iken Yerel Mahkeme’nin hiçbir belge ve delile dayanmadan “… dava dışı eş ile davalı arasında kapıcılık sözleşmesi veya hizmet sözleşmesi yapılmamıştır ki TBK’nın 395. maddesince işin başkasına yaptırılmasından söz edilebilsin…” demektedir.

Yargıtay (..). Hukuk dairesinin haklı olarak bozma kararında da belirttiği gibi TBK 395. maddesi işi bizzat yapma borcunun emredici olmadığından iş görme borcu başkasına yaptırılmasının mümkün olacağından; kapıcılık sözleşmesinde iş görme borcunun bizzat ifa edilebileceği gibi aile fertleri ile birlikte karı, koca ve çocuklarla yürütüldüğü, davacının kocasının işinden artan zamanlarda kapıcılık yaptığı, davacının sürekli olmamakla birlikte yardım ettiği, davacının yıllardır sigorta yaptırılmadan çalıştırılmasına itiraz etmediği ve oturduğu dairenin kira, ısınma, su, elektrik giderlerinin hizmet karşılığı olarak kocasına ödendiğini kabul ettiği davacının kaloriferci belgesinin bulunmadığı gibi tüm deliller davacının kocası ……. ile davalı arasında hizmet ilişkisi olduğunu, davacının yaptığı hizmetlerin eşine yardım niteliğinde olduğunu apaçık ortaya koyduğu için taraflar arasında kaloriferci-kapıcı ilişkisi gerçekleşmemiş olduğundan kararın bozulması gerekir.

TALEP SONUCU                            :  Yukarıda açıklanan nedenlerle ve re’sen göz önüne alınacak hususlar karşısında; yerel mahkeme direnme kararının BOZULMASINA karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat