Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARINA KARŞI DÜZELTME DİLEKÇESİ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNA
Gönderilmek Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO           :
DOSYA KARAR NO      :……………../…………………
DAVALI (KARAR DÜZELTME TALEP EDEN)                     :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                              :
KONU                                   :Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun ………../……. E. ………./……. K. sayılı bozma kararının düzeltilerek yerel mahkemenin direnme kararının onanmasına karar verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı tarafından;………………Gazetesi’nin ……/……../………….tarihli nüshasının ….. sayfasında “…………….” ve……/……../………… tarihli nüshasının ….. sayfasında “……………..” başlığı altında müvekkil tarafından kaleme alınarak yayınlanan köşe yazılarında; gerçek olmayan bilgiler verilerek tahkir edici ifade kullanılmasından bahisle …………. (…). Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmış olan manevi tazminat istemli davada yayının hukuka aykırı olmaması sebebiyle verilen ret kararının temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (…). Hukuk Dairesi tarafından davaya konu yayınların konusu ile kullanılan sözler arasında özle biçim dengesinin bozulduğu, yayının bu sebeple hukuka aykırı olduğu ve davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği belirtilerek bozulan karardan sonra yerel mahkeme “…davaya konu yazılarda belirtilen somut olayların gerçek olduğu davalı tarafça kanıtlandığından, Yargıtay (….). HD’nin ……/……../………..tarih ve ………./………. E. ………./………..sayılı kararında “Basının özgürlüğü kendisi için değil kamuoyu içindir, toplum içindir. Ülkede olanların ve olayların anlatımı neyi gerektiriyorsa, basın öyle yazabilmelidir. Kamuoyunun serbestçe ve sağlıklı bir biçimde oluşması için basının dili elbette incitici de olabilir. Değişik anlatımla, bir haber veya yazıda ifadenin biçimini yaratan, muhatabın incinmesi, üzülüp üzülmemesi değil, olanların ve olayların niteliğidir…” denmektedir. Davaya konu yazılarda belirtilen hususların kamuoyuna duyurulmasında kamu yararı bulunduğu kanaatine varılmış ve önceki hüküm kurulmuştur.” şeklindeki gerekçesiyle önceki kararında direnmiştir.

Yerel Mahkemenin direnme kararının davacı tarafça temyizi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılan temyiz incelemesi üzerine Yüksek Dairenin bozma gerekçesine uyularak direnme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Ancak, arz ve izah edilecek sebeplerle Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun oy çokluğuyla verilen bozma kararı yerinde bulunmamakla, kararın düzeltilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun gerekçesi incelendiğinde, Özel Daire bozma kararında yer verilen nedenlerin yerinde olduğundan bahisle, Özel Daire Bozma kararına uyulması gerekirken direnme kararı verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğunun belirtildiği görülmektedir. Hukuk Genel Kurulu bozma kararı ayrıntılı olarak gerekçelendirilmemiş olup, yüksek daire bozma kararı da aşağıda belirtilen sebeplerle usul ve yasaya uygun düşmemektedir.

  1. Dava konusu yazılar toplumsal ilgiye mahzar bir kişi ve konuya ilişkin olduğu ve yazıların davacı tarafça iddia edildiğinin aksine kötü niyetle kaleme alınmadığı dikkate alındığında eleştirinin sertliğini davacının üstlenmiş olduğu görevin bir gereği saymak gerekmektedir. Eleştiri olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir, fakat davacı taraf olumsuz eleştirilere tahammül gösterememiş ve bunları tahkir olarak nitelendirmiştir. Davacı olumsuz eleştiriye maruz kalan bir kimsenin alınganlığını göstermektedir.

Oysa, müvekkil ……/……../……….. tarihli yazısında davacının …………’da yapılan kaşar festivalinde kaşar ağası olmak için ………… TL vaat ettiğini ancak bu bedeli ödemediğini belirtmiştir. Nitekim yargılama sırasında toplanan deliller, …………….’nın şahsi borcu olan ………….. TL’yi kendisinin ödemediğini, bir belediye başkanının şahsi borcu için ………….  Valiliğine evrak gönderilmesini istediği ve şahsi borcunu devlete ödettiğini göstermektedir. Böylesi bir durumun haber yapılması ve bu haberde kullanılan ifadelerin eleştiri sınırları içinde bulunmadığının belirtilmesi kabul edilebilir değildir. Sonuç olarak bakıldığında davacı asil tarafından ağalık için vaat edilen para devletin kesesinden karşılanmış olmakla bu durum başlı başına yapılan eleştiriyi haklı kılar bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca, davacının para karşılığı almak istediği “Kaşar Ağası” sıfatının yazı başlığında kullanılmasının davacının kişiliğine hakaret sayılmasını da anlamak mümkün değildir.

  1. Davacı asil toplum için büyük önem arz eden bir görevi üstlenmiştir. Dolayısıyla davacının yaptıkları, icraatları, projeleri, yapacakları ve yapmadıkları eleştirel bir dille her zaman kamuoyunun dikkatine sunulabilir. Davalı müvekkilim bir köşe yazarıdır ve yazılarında her köşe yazarının olduğu gibi kendine ait bir dili ve söylemi vardır. Bu söylem, hele ki eleştiri niteliği olan bir yazı söz konusu olduğunda konu edinilen kişinin bazen pek de hoşuna gitmeyen sözler de içerebilir ki eleştirinin bu yönü Yüksek Dairenin birçok kararında dile getirilmiştir.
  2. Davaya konu iki ayrı yayın söz konusu olmasına karşın Hukuk Genel Kurulunun aynen benimsediği Yüksek Mahkeme kararında, dava konusu iki yayın genel olarak değerlendirilmiş ve özle biçim dengesinin bozulduğu sonucuna varılmıştır. Oysa Yüksek Dairenin kabul görmüş bir çok kararında da belirtilmiş olduğu üzere, her yazının kendi içinde değerlendirilerek bir sonuca varılması ve özle biçim dengesinin bozulup bozulmadığına bu şekilde ayrı ayrı karar verilmesi gerekmektedir. Bu hususa değinilmeksizin, her iki yayını tek bir yayın gibi değerlendirerek verilen bozma kararının bir yönüyle karar düzeltme itirazımız doğrultusunda düzeltilmesini talep etmekteyiz.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun ………/…-………. E. …………./……. K. sayılı bozma ilamının düzeltilerek yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini Yüksek Mahkemeden arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                                                Davalı Vekili

                                                                                                                                             Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat