Yargılaması devam eden kişilere silah ruhsatı verilebilir mi?

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Ateşli Silahlar ve Diğer Bıçaklar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, ruhsata bağlanmak şartı ile ateşli silah taşınması veya bulundurulması mümkün olabilmektedir.

Esas olan kanundur ve yönetmenlik kanunu aykırı olamaz ve kanunun dışınada çıkamaz.

Yukarıda belirtiğimiz kaunun 6. Ve 7. Maddeleri ateşli silahların hangi şartlarda ruhsata bağlanacağı, kimlerin ateşli silah taşıma veya bulundurma hakkına sahip olabileceği genel hatları ile gösterilmiştir. Bu şartları bulunduran bir vatandaş, her silah için ayrı bir ruhsat taşımak suretiyle, birden fazla ruhsat taşıyabilir. Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeili mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ateşli silahların mermileri dahi için geçerli bir ruhsat gerekmektedir.

Eğer ruhsatınız elinizden alınır veya iptal edilir ise, ruhsat veren makama 6 ay içinde bildirmeniz gerekir. Eğer bildirmez iseniz, bir daha ruhsat alamazsınız. Silahın başkası tarafından taşınması veya bulundurulma ruhsatlı silahın ruhsat sahibi tarafından taşınması veya ruhsatta gösterilen yerden başka bir yerde silahın bulundurulması halinde, 6136 sayılı Kanunun 13. maddesi ihlal edilmiş olacaktır.

6136 sayılı Kanunun 7. maddesinin gereğince; “Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan veya bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkum olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez”.

Kimlere hiçbir şekilde ruhsat verilmez?

Anayasanın 38. Maddesinin 4.fıkrası; ‘’Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz’’

Yukarıda belirtiğimiz kanunun 16. Maddesinde kimlere hiçbir şekilde silah ve mermi ruhsatı verilmeyeceğini belitir veya bulundurma izni verilemeyeceği ve hangi şartlar altında verilen ruhsatların iptal edileceği gösterilmiştir.

“Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

 1. a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
  b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
  c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
  d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
  e) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
  f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
  g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
  h) Kanunun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
  ı) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
  i) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
  j) Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
  k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
  l) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,
  m) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
  n) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
  o) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,
  ö) 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
  Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
  Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
  Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
  Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.
  Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır”.

Son fıkrada ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar, yani silahla tehdit, yaralama, öldürme, yağma, meskun mahalde sebepsiz yere silah atma gibi suçlardan, cezanın niteliği ne olursa olsun, yani para cezası ve erteleme dahil olmak üzere mahkumiyetleri kesinleşenler ateşli silah ruhsatı alamayacakları gibi, kendilerine verilmiş ruhsatlar da iptal edilecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat