YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI

KARARIN DAYANDIĞI DELİLLERLE GEREKTİRİCİ SEBEPLER – TÜM TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE KANUNA UYGUN BULUNAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 208
Karar: 2017 / 826
Karar Tarihi: 14.03.2017

ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Bu nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekir.

(1086 S. K. m. 375)
Dava: Taraflar arasındaki yargılamanın yenilenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Karar: Davacı vekili, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 2011/508 Esas sayılı ilamında SGK nezdindeki alacağa koydukları hacizlerinin düşmesini gerekçe göstererek sıra cetveline itiraz davası açmak için hukuki yararlarının olmadığının tespiti ile sıra cetveline itiraz davalarının reddedildiğini, taraflarınca temyiz yoluna gidildiğini, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın 2014/5769 Esas sayılı ilamıyla onandığını, onama kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunduklarını, ancak mahkemeye yargılama esnasında sunamadıkları evrakın, kendilerinden kaynaklı bir durum olmadığını ileri sürerek, yargılamanın iadesi taleplerinin kabulü ile Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/508 Esas sayılı kararının iptal edilerek yapılacak yargılama sonucunda davalarının kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacı Ankara 32. İcra Müdürlüğü’nün 2007/13929 sayılı dosyasında ilk kez düzenlenen aynı paranın paylaşımı ile ilgili 22.05.2008 tarihli sıra cetveline karşı Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/234 sayılı dosyasında itiraz ettiklerini belirtip bununla ilgili kararı ibraz ederek hukuki yararlarının bulunduğundan dolayı yargılamanın iadesi talep edilmişse de; Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın davacı tarafından açıldığı, bu dosyadan ve verilen karardan önceden haberdar olduğu halde mahkemenin 2011/508 Esas sayılı dosyasına yargılama sırasında ibraz edilmediği, bu belgenin sonradan davacının elinde olmayan nedenlerle elde edilemeyen bir belge olmadığı, davacının yargılamanın yenilenmesi talebinin HUMK’nın 375. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle, yargılamanın iadesi talebinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 14.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat