KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

UYGULAMA KONUSU KANUN HÜKMÜ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI – HAK YOKSUNLUKLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
1.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 267
Karar: 2017 / 773
Karar Tarihi: 13.03.2017

ÖZET: Uygulama konusu kanun hükmü hakkındaki Anayasa Mahkemesi iptal kararının yayımlanmış olması nedeniyle hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu husus bozmayı gerektirse de söz konusu yasaya aykırılığın yeniden yargılamayı gerektirmemesi nedeniyle hükmün düzeltilerek onanması gerekir.

(5237 S. K. m. 53, 82) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)
Sanık müdafiinin, 1 haftalık yasal süre içinde verilen hükümleri temyiz etmesine rağmen, sanığın 17/08/2016 tarihli dilekçesiyle hükmün onanmasını talep ettiği, Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 05/02/2008 gün ve 1-9/15 sayılı kararına göre CMK.nun 266. maddesi uyarınca bu hususun temyizden vazgeçme niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla, katılan … vekilinin temyiz itirazları ile sınırlı olarak inceleme yapılmıştır.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’in, mağdur …’u kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçun niteliği tayin, cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri indirim sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, mağdur … vekilinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında, mahkemenin sanık hakkında mağdur …’ e yönelik bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA, 13/03/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat