KANUN MADDESİNDEKİ DÜZENLEME KARŞISINDA DAHA ÖNCEDEN HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMEMİŞ OLDUĞU ANLAŞILAN SANIK HAKKINDA HÜKMOLUNAN HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASI HARİCİNDEKİ SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU

T.C YARGITAY
3.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 11077
Karar: 2016 / 13914
Karar Tarihi: 13.06.2016

ÖZET: 5237 sayılı TCK’nin 50/3. maddesinde yer alan “Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak koşuluyla, mahkum olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkum edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.” biçimdeki düzenleme karşısında, daha önceden hapis cezasına mahkum edilmemiş olduğu anlaşılan sanık hakkında hükmolunan 1 ay hapis cezasının, 5237 sayılı TCK’nin 50/1. maddesinde yazılı adli para cezası haricindeki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi isabetsizdir.

(5271 S. K. m. 308) (5237 S. K. m. 29, 50, 62, 86)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Dairemizin sanık hakkındaki 22.02.2016 tarih ve 2015/24383 esas ve 2016/4161 karar sayılı hükmüne ilişkin Düzelterek Onama kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 01.06.2016 tarih KD-2016/175516 sayılı itiraznamesi ile;
”02.07.2012 tarih, 6352 sayılı Yasanın 99. maddesi ile değişik CMK’nin 308. maddesi uyarınca itirazın ile Yüksek Dairenizin 22.02.2016 gün, 2015/24383 esas, 2016/4161 sayılı kararının kaldırılıp hükümdeki hesap hatası, TCK’nin 50/1. maddesinin değerlendirilmesi ve TCK’nin 58. maddesinin uygulanmasındaki hatalar nedeniyle hükmün bozulmasına karar verilmesi” istemiyle dosyanın, 05.07.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüğe giren 6352 sayılı Yasanın 99. maddesiyle ile 5271 sayılı CMK’nin 308. maddesine eklenen 2 ve 3. bentler hükmü uyarınca itirazen incelenmek üzere dairemize gönderilmesi üzerine yapılan incelemede;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Yerinde görülen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının kabulüne,
2) Dairemizin sanık hakkındaki 22.02.2016 tarih ve 2015/24383 esas, 2016/4161 karar sayılı düzelterek onama kararının kaldırılmasına,
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a) Katılan ….’ın sanığa vurmasından ibaret haksız tahrik oluşturan eyleminin niteliği dikkate alındığında sanık hakkında hükmolunan cezalarda 5237 sayılı TCK’nin 29/1. maddesince indirim yapılırken tahrikin derecesi ile orantılı bir biçimde indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde üst hadden indirim yapmak suretiyle eksik ceza tayini,
b) Sanık hakkında katılanı yaralama eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK’nin 86/2 maddesi uyarınca tayin olunan 4 ay hapis cezasından 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesi uyarınca (3/4) oranında indirim yapılırken hesap hatası sonucu 1 ay hapis cezası yerine 1 ay 15 gün hapis cezasına, TCK’nin 62. maddesi uyarınca (1/6) oranında indirim yapılırken hesap hatası sonucu 25 gün hapis cezası yerine 1 ay 7 gün hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle fazla cezaya tayin edilmesi,
c) 5237 sayılı TCK’nin 50/3. maddesinde yer alan “Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak koşuluyla, mahkum olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkum edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.” biçimdeki düzenleme karşısında, daha önceden hapis cezasına mahkum edilmemiş olduğu anlaşılan sanık hakkında hükmolunan 1 ay hapis cezasının, 5237 sayılı TCK’nin 50/1. maddesinde yazılı adli para cezası haricindeki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi,
d) Sanığın adli sicil kaydında yer alan …(Kapatılan) … Sulh Ceza Mahkemesi’nin 16.07.2010 tarih, 2009/527 esas, 2010/1059 karar sayılı ilamı ile verilen 3000 TL adli para cezasına ilişkin mahkumiyetin tekerrüre esas alınması gerektiği gözetilmeden, suç tarihi olan 07.05.2013 tarihinden sonra 03.04.2014 tarihinde kesinleşen ilamın tekerrüre esas alınması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca CMUK’un 326/son maddesi gereğince sanığın kazanılmış hakkı dikkate alınarak bozulmasına, 13.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat