YARALAMA SUÇU

UYGULAMA KONUSU KANUN HÜKMÜ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI – HAK YOKSUNLUKLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ
T.C YARGITAY
1.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 795
Karar: 2017 / 942
Karar Tarihi: 27.03.2017
ÖZET: Uygulama konusu kanun hükmü hakkındaki Anayasa Mahkemesi iptal kararının yayımlanmış olması nedeniyle hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu husus bozmayı gerektirse de söz konusu yasaya aykırılığın yeniden yargılamayı gerektirmemesi nedeniyle hükmün düzeltilerek onanması gerekir.
(5237 S. K. m. 53, 86, 87) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Sanık hakkında; mağdura yönelik kasten yaralama suçundan ceza tatbik edilirken suç nedeniyle mağdurun yaşamsal tehlike geçirmesi nedeniyle TCK.nun 87/1-d maddesi gereğince temel cezanın bir kat artırılması gerekirken 1/2 oranında artırılması, yine TCK.nun 87/1-son maddesinde cezanın, TCK.nun 86. maddesinin birinci fıkrasına giren hallerde 3 yıldan, üçüncü fıkrasına giren hallerde 5 yıldan az olamayacağı düzenlenmesine, somut olayda 86/1. maddesine göre ceza tayin edildiğinden yanlış hesaplanan cezanın 3 yıldan fazla olmasına rağmen yanılgılı değerlendirmeyle 5 yıldan az olamaz kuralı uygulanarak ceza tatbiki ve sonraki hesaplamaların da bu hatalı değerlendirme üzerinden devam ettirilmesi, ayrıca 87/1-son yazılması gerekirken 87/2-son olarak hatalı yazılması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’ın, mağdur …’u kasten nitelikli yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçun niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümde eleştiri ve düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafiinin ceza miktarına, haksız tahrike, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bozmaya uymasına rağmen bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA, 27.03.2017 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...