Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YAPIM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

Bir tarafta…………….adresinde yerleşik………………… (bundan sonra yapımcı olarak anılacaktır) diğer taraftan …………….. adresinde yerleşik………………….(bundan sonra eser sahibi olarak anılacaktır) aralarında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde anlaşmışlardır.

 1. TANIMLAMALAR

İşbu sözleşme içerisinde;

Eseri meydana getiren kişi kısaca (Eser Sahibi) diye,

Fikir ve sanat eserlerinin özgün bir biçimdeki icrasını ya da sesleri ilk defa tespit eden ses taşıyıcısı yapımcıları kısaca (Yapımcı) diye,

Eser sahibi ve yapımcı birlikte kısaca (Taraflar) diye,

Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği kısaca (Mesam) diye,

Her türlü sözlü ve sözsüz besteler (şarkı, türkü, sinema ve tiyatro eseri müziği, fon müziği, opera, operet, reklâm müziği, cıngıl; tanıtım, yardımcı, dramatik unsur, sinyal, jenerik müzikleri vb. gibi) kısaca (Müzik Eseri) diye,

Eser sahibinin eserlerinin çoğaltma ile elde edilmiş nüshalarının satışa çıkarmak suretiyle ticaret mevkine konulması kısaca (Yayma Hakkı) diye,

Bir eserin aslının veya işlenmelerinin kısmen veya tamamen çoğaltılması kısaca (Çoğaltma Hakkı) diye,

İşbu eser sahibi ile yapımcı arasında yapılan ve eser sahibinin yayma hakkının kullanılmasına izin veren sözleşme kısaca (Sözleşme) diye anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler gereği eser sahiplerinin ilgili yapımda kullanılan müzik eserlerinin T.C. sınırları içerisinde çoğaltma ile elde edilmiş nüshalarını satışa çıkartmak suretiyle ticaret mevkine konulması izni verilmesini kapsamaktadır.

 1. YAPIMIN ÖZELLİKLERİ

Yapım …… marifeti ile mekanik vasıtalarla piyasaya sürülecektir.

Yapımın ismi …………….olarak ……………de yer alacaktır.

Yapımda yer alan eserleri icra eden sanatçı ……………… dır.

 1. YAPIMDA YER ALACAK ESERLER

Eser sahibinin ekli listede yer alan eserleri yapımda kullanılacaktır. Ekli liste sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, yokluğunda sözleşme geçersiz sayılacaktır.

 1. ESER SAHİBİNİN YAPIMCIYA VERDİĞİ İZİN

Eser sahibi, eserlerinin madde 4/b’de ismi belirtilen yapımda kullanılarak piyasaya sürebilmesi için madde 7’de belirtilen şartlar dâhilinde yayma hakkının yapımcı tarafından kullanılmasına izin vermiştir.

 1. ESERLERİN KULLANILMA ŞARTLARI VE SINIRLARI

…………………. kartonetinde yer alan eserlerin eser sahiplerinin söz ve beste sahibi olarak isim, soy isim ve müstear adı, tam ve eksiksiz biçimde doğru olarak yazılacaktır.

Yayma Hakkının kullanılmasına dair verilen izin sadece çoğaltma şeklinde yaymayı kapsadığından çoğaltma ve kayıt tekniği icabı zorunlu görülen değişiklikler de eser sahibinin izni olmaksızın yapılamaz.

Eser sahibinin adı geçen yapımda kullanılan eserleri bakımından yurt dışı, mekanik, rd/tv ve temsili alanda (konser, festival v.s.) İşleme Hakkı, Çoğaltma Hakkı, Temsil Hakkı ve Radyo ile Yayım Hakkı vs. maddi ve manevi hakları saklı olup sözleşme kapsamı dışındadır.

 1. YAPIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yapımcı, eser sahibinin adı geçen eserlerini madde 4/b’de belirtilen yapımda kullanmayı kabul eder. ……………….tarihine kadar kullanılmayan yayma hakkı eser sahibine geri döner.

Yapımcı, eser sahibinin Mesam’a üye olması nedeni ile yapımda yer alan eserlerin çoğaltma hakkının kullanılması iznini almak üzere MESAM’a başvurmayı kabul ve taahhüt eder.

 1. YAPIMCININ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yapımcı, bu sözleşmenin imzası ile birlikte eser sahibinin adı geçen yapımda yer alacak toplam ……………..eserinin söz ve b

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar yaptıkları bu sözleşmenin bir suretini, sözleşmenin imzasından sonra …… gün içinde MESAM’a sunmayı kabul ve taahhüt ederler.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

Bu sözleşme, imzalandığı günden başlayarak …….. ….tarihine kadar olan süreyi kapsar.

Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı davranması halinde, diğer tarafın aykırı davranan tarafa gönderilen yazılı fesih bildiriminin alınmasından itibaren ……… gün geçmesi ile sözleşme son bulur.

 1. UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ ŞARTI

Bu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlıklarda ……………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. TEBLİGAT

Taraflar’ın işbu sözleşmede belirtilen adresleri yasal tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak her türlü gönderiler, ihtar, ihbar ve tebligatlar iadeli taahhütlü gönderilmek şartıyla Taraflar’a yapılmış sayılır. Taraflar adres değişikliklerini derhal bir yazı ile bildirmek zorundadırlar. Aksi halde tebligat 7201 sayılı Tebligat Yasası’nın 10. Maddesi uyarınca yapılmış sayılır.

İşbu … maddeden ibaret sözleşme, taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve serbest irade beyanları ile …………………tarihinde, ……………….’da imzalanmıştır.

Yapımcı                                                          Eser Sahibi

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat