Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YAPIM İŞLERİNE AİT İŞÇİLİK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. adresinde mukim …… Ltd. Şti. (bundan böyle sözleşmede MÜTEAHHİT olarak anılacaktır) ile;

Diğer taraftan ….. adresinde mukim ….. Ltd. Şti. (bundan böyle İMALATÇI FİRMA olarak anılacaktır) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlar ve işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.

2- Sözleşmeye Konu Tarifler

İşin Adı     : ….. Sosyal Tesis İnşaatı ile Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi yapım işi.

Yapım Yeri           : …..

Türü          : ….. Sosyal Tesis İnşaatı ile Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi yapım işiyle ilgili, PVC Pencere ve Alüminyum Kapı Montajı işidir.

İmalatçı Firmaya Ait İşin Türü ve Miktarı

….. Sosyal Tesis İnşaatı ile Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi yapım işiyle ilgili; Konutların ve kapıcı daireleri ile ortak mahal pencereleri ve kapılarının; pvc pencere doğramaları, Alüminyum kapı doğramaları, pvc ve alüminyum doğramalara ait cam ve aksesuarları ve bunlara ait kör kasalarının montajı işidir. Bu işler için madde 4’de belirtilen bedel dışında bir bedel ödenmeyecektir (Anahtar teslimi).

3- Tanımlar

Bu sözleşmenin uygulanmasında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2004/7384 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde uygulanacak esaslar ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturulan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

4- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Madde 2’de sayılan işlere ait malzeme bedeli …..-TL (…..) olup, fiyatlara KDV dahildir (işin tamamı anahtar teslimi olup, belirtilen fiyatın dışında ödeme yapılmayacaktır).

5- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü EMTİA alımı, İŞÇİLİK, ULAŞIM, SİGORTA, VERGİ, RESİM ve HARÇ giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahildir. İdarenin Müteahhitten kesmiş olduğu KDV Tevkifatı ve Stopaj miktarı aynen Taşeron’a uygulanacaktır. Taşeron şantiyede sigorta girişi yapılmamış personel çalıştırmayacaktır. Yapılacak kontrollerde SSK girişi olmayan personel tespit edildiği takdirde derhal işine son verilecektir ve bundan da doğacak her türlü kanuni sorumluluk Taşerona ait olacaktır.

6- Sözleşmenin Ekleri

İhale dokümanı sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, Müteahhit ve İmalatçı Firmayı bağlar.

Müteahhidin İDARE ile yaptığı sözleşme ve ekleri

Taşeron Ödeme Pursantajı

Taşeron bu sözleşme ve eki kabul edilen evrakları bütün teferruatı ile tetkik etmiş ve muhtevasını aynen kabul etmiştir.

7- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halindeki Cezalar

Bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip idareye verilen iş programı dahilinde imalatçı firmaya ait olan işin yer teslim tarihinden itibaren (yer teslim tutanağı teslimi) .. / .. / …. tarihine kadardır. İdarenin tespit ettiği çalışılmayan günler haricinde süre uzatımı verilmez.

Yüklenici tarafından verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için İmalatçı Firmanın hak edişinden sözleşme bedelinin % …….’i oranında gecikme cezası kesilir.

8- Teminata İlişkin Hükümler

Bu iş için her hak edişten % … oranında Nakit Teminat kesintisi yapılacaktır.

9- Teminatın Geri İadesi

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden, varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve alt yüklenicinin bu işten dolayı yükleniciye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra Kesin Teminat iade edilir. Nakit Teminat (% …’lerin toplamı) iadesi ise TOKİ’nin Müteahhide yapacağı iade usulleri esas alınarak yapılacaktır.

10- Ödeme Yeri ve Şartları

Taşeronun hakedişleri ….. Ltd. Şti.’nin ….. merkez adresinde Muhasebe Müdürlüğü tarafından ödenir.

Taşeron yapmış olduğu imalatları (örneği şantiye şefinden alınacak) sisteme uygun şekilde hakediş raporu düzenleyerek şantiye şefine teslim edecektir.

Taşeronun imalatını yapmış olduğu ve Müteahhidin hak edişine girmiş olan imalatlarının şantiye şefliğince onaylanan tutarına fatura kesilecek.

Çalışan personel ücret bordroları dosya ekine konulacaktır.

Hakediş Müteahhidin hesabına geçtikten …gün sonra, % …’u ödenir. kalan bakiyesine banka çekleri verilerek ödenir.

İlgili aya ait SSK Prim ödeme makbuzları dosya ekine konulacaktır, SSK ödeme makbuzunu vermediği takdirde hakediş ödemesi yapılmayacaktır.

Hakediş raporları … günde bir düzenlenir, yüklenicinin onayından sonra Tahakkuka bağlanarak idareden alınan hak edişlerle kanuni kesintiler ve varsa vergiler, avanslar düşülerek kalan bakiye Taşeronun yazılı olarak bildirdiği banka hesap numarasına veya adına yazılacak banka çeki ile ödenir. İDARE’nin hakediş ödemelerinde yapabileceği gecikmelerden dolayı Taşeron herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

11- İş Programı

İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili hususlar Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. İmalatçı firma bu yükümlülüğünü zamanında yerine getirmediği takdirde ceza uygulanır.

12- Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı

Bu iş için nakit avans verilmeyecektir.

13- İşin Bir Kısmının veya Tamamının Devri

İmalatçı firma taahhüdündeki işlerin tamamını veya bir kısmını, Müteahhit firmanın yazılı onayı olmaksızın başka bir alt yükleniciye devretmesi mümkün değildir.

14- İşin Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

15- Taşeronun Teknik Sorumluluk Şartları

İmalatçı Firma üstlenmiş olduğu işi sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ye ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. İmalatçı Firmanın teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

16- Uygun Vasıfta Olmayan Malzeme ve İşler

İmalatçı Firma taahhüdündeki işlerde kullanacağı bilumum malzemeler İDARE’nin teknik şartnamesine uygun olacak, aksi durumlardan doğacak her türlü zarar kendisine ait olacaktır.

İmalatçı Firma taahhüdündeki işleri Müteahhidin istediği şekilde yapmayı aksi takdirde yapılan iş söktürülüp yeniden yaptırılır ve bundan mütevellit Müteahhidin zayi olan malzeme bedeli Müteahhit tarafından hesaplanır ve imalatçı Firmanın alacağından tenzil edilir.

İnşaatın tesliminde taahhüt konusu işlerden mütevellit Müteahhitten kesilecek nefaset ve bedel farkları Müteahhit tarafından İmalatçı Firmanın alacağından kesilir.

17- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

İmalatçı Firma taahhüdündeki işleri sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün ya da bir kısmının başka bir alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde sözleşme maddelerinde belirlenen oranda günlük gecikme cezası uygulanmak üzere, ana yüklenicinin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın verdiği teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Müteahhit herhangi bir sebebe dayalı olmaksızın işin tamamını başka yüklenicilere yaptırma hakkına sahiptir.

18- Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlar

Sözleşmenin Müteahhit veya İmalatçı Firma tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda meydana gelecek usulsüzlüklerin giderilmesinde ek bir protestoya gerek kalmaksızın taraflar işlem yapabilirler.

19- Vergi ve Fiyatların Değişmesi

Kanunen uygulanması mecbur olan her türlü vergi oranlarının değişmesi halinde, değişim oranı taraflarca uygulanacaktır. İmalatçı Firmanın vermiş olduğu fiyat tutarlarında hiçbir fiyat farkı uygulaması ya da fiyat değişikliği yapılmayacaktır.

20- Diğer Hususlar

Taşeronunun Sorumlulukları

İmalatçı Firma işin sevk ve idaresinde aşağıdaki konulardan tam sorumludur.

İmalatçı Firma kendisinin ve istihdam ettiği kişilerin haksız fiillerinden sorumlu olacaktır. Hiçbir şekilde Müteahhide bir mesuliyet getirmeyecektir.

İmalatçı Firma tahakkuk edecek aylık hakedişleri karşılığında düzenleyeceği faturaları müteahhide tevdi edecektir. Fatura verilmeden hakediş ödemesi yapılmayacaktır.

İmalatçı Firma, Müteahhidin kalite temin ve kalite kontrol prensiplerine uygun olarak titiz bir çalışma sergileyecek, işin her aşamasında konu ile ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşların şartnamelerine, kontrol yönetmeliklerine uygun olarak işi yapmak ve kabulünü sözü edilen yetkili kurumlara yaptırmak mecburiyetindedir. İmalatçı Firma kalite kontrol elemanlarının talep ve direktiflerine riayet edecektir. İşin devamı süresince kalite konusunda hiçbir taviz verilemez ve esneklik gösterilemez. Müteahhit tarafından yapılacak uyarılar dikkate alınıp aksaklıklar … gün içerisinde düzeltilmez veya düzeltildiği halde tekrar etme durumu ortaya çıkarsa, sözleşmenin tek taraflı fesih edilebilmesi ve teminatların irat kaydedilmesi hakkı Müteahhide aittir.

21- Kanuni İkametgah

İmalatçı Firma sözleşmenin imzalanmasında belirtmiş olduğu adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi halinde Müteahhide yazılı olarak bildirecektir. Değişiklerin bildirilmemesi durumunda yapılacak olan yazışmaların karşı tarafa ulaşmamasından doğacak sorunlardan Müteahhit sorumlu değildir.

22- Taşeronun Vereceği Belgeler

İşbu sözleşme ekinde;

–    Firma Kuruluş Gazetesi,

–    İmza Sirküleri,

–    Yetki Belgesi,

–    Ticaret Odası Kayıt Belgesi,

–    Çalışılan Banka Hesap Bilgileri,

–    İşyeri İkametgah Adresi ve İletişim Bilgileri.

23- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıkların çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

24- Yürürlük

İşbu sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme Müteahhit ve İmalatçı Firma tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. / .. / …. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

Müteahhit                                                      İmalatçı Firma

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat