Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YAP İŞLET DEVRET SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşmenin tarafları ….. ile ….., ….., ….. ve ….. Borsaları Birliğidir.

2- Sözleşmenin Konusu

İdare tarafından işletilmekte olan, ….. dahilinde, şartname ekinde yer alan proje listesi muhteviyatı vaziyet planında belirlenen alan üzerinde, 3996 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde;

Şartname eki 1/200 ölçekli avan proje ve proje listesine uygun olarak yapılacak olan uygulama projelerine (mimari, statik, elektrik, mekanik ve güvenlik) göre, yeni gümrük kapısı hizmet binaları, misafirhane, ticari işletme olarak hizmet verecek binalar, yakıt istasyonu, yolcu ve araç giriş çıkışı yapılabilecek peronlar ile otopark ve alt yapı tesislerinin yapımı,

Yapılacak olan tesislerin uygulama projeleri (mimari, statik, elektrik, elektronik, mekanik ve güvenlik) mekanik, elektronik, elektrik ve güvenlik sistemlerinin teknik şartnamelere ve bu sözleşme hükümlerine uygun olacak şekilde temin ve tesisi,

Yapılacak olan ticari tesislerin işletmeye açılabilmesi için, gerekli olan ve görevli şirket tarafından önerilen, demirbaş eşyaları, ve sarf malzemeleri ile her türlü mefruşatının temin ve tesisi,

İpsala Gümrük Kapısında halihazırda kullanılmakta olan ve ihale konusu alana rastlayan altyapı tesislerinin işletme faaliyetlerini aksatmayacak şekilde deplasesinin sağlanması, yapılacak tesislerin mevcut tesislerle entegrasyonu, yapılan ticari tesislerin 3996 sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen usul ve esaslar ile bu sözleşme ve eklerinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak İdareye devri işleri sözleşmenin konusunu teşkil eder.

3- Tanımlar

Sözleşmede yer alan;

İdare         : …..’nı,

Görevlendirilen

Tüzel Kişilik          :           3996 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak yürürlüğe konulan 94/5907 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak yürürlüğe konulan 94/5907 sayılı Karar çerçevesinde kendisine görev verilen Yap-İşlet-Devret konusu yatırım ve hizmetleri üslenecek ….., ….., ve ….. Birliğini (Bundan böyle kısaca ………. olarak anılacaktır).

Şirket        : Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Uygulama sözleşmesinin İdare ile ………… arasında akdedilmesinden sonra kurulacak olan, ………’de, ortak olacağı ve ………..’nin bu sözleşmeden dolayı üstlendiği tüm hak vs sorumlulukları üstlenecek olan Anonim Şirketi.

Sözleşme   : ….. ile ……… arasında akdedilen bu sözleşme ve eklerini.

Fiili Devir Tarihi     : Ticari tesislerin işletilmesi ile ilgili tüm sorumluluğun yapılacak bir protokol ile Şirkete geçtiği tarihi.

Fiili Teslim Tarihi:   Şirket tarafından işletme dönemi sonunda İdare’ye yapılacak olan devir tarihini.

Mevzuat    :           Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Tüzükleri, Yönetmelikleri, Tebliğleri, Kararnameleri ve benzeri hukuksal düzenlemeleri.

ifade eder.

4- Şirket Kurma

Görevlendirme kararından sonra, ……… tarafından münhasıran görev konusu yatırım ve işler için 3996 sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bir şirket kurulur. Kurulan bu şirketin ana sözleşmesinde, faaliyet alanı olarak yalnızca görev konusu yatırım ve işlere yer verilir. Kurulacak şirkette, görevlendirilen …….. yanında diğer ortakların da Tüzel Kişilerden oluşması şarttır.

Kurulan şirketin sermayesi, gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler için önerilen toplam sabit yatırım tutarının yüzde 20’sinden az olamaz.

Görev konusu yatırım ve hizmetler için yeni şirketin kurulması ve tüzel kişilik kazanması ile birlikte, görev konusu yatırım ve hizmetler bu yeni şirkete devredilmiş sayılır ve görev konusu yatırım ve hizmetler bu şirket tarafından yerine getirilir.

Görevin yeni kurulan şirkete devredilmiş olması, daha önce görevlendirilen ve yeni şirkette ortak olan ………’nin İdareye karşı olan yükümlülüklerini sona erdirmez. ……….’nin yükümlülükleri yeni şirketle birlikte aynen devam eder.

5- Sözleşmenin Süresi

 1. a) Yatırım süresi yer tesliminden itibaren 1 yıl.
 2. b) İşletme süresi, yatırımın tamamlanmasını takip eden yılbaşından itibaren 10 yıldır.

İşletme süresi, bu sözleşmede öngörülen mücbir sebeplerin varlığı halinde kesilir ve gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip mücbir sebebin ortadan kalkmasıyla birlikte yeniden işlemeye başlar.

6- Finansman

Görev konusu işlerin toplam yatırım maliyeti …..-TL’dir.

……. (veya Şirket) yatırım bedelinin, tamamının finansmanını sağlamakla. yükümlüdür. Görevli …….. (veya şirket) sabit yatırım maliyetinin asgari % ……’sini özkaynaklarından karşılamakla yükümlüdür. Bakiyesini ise yabancı kaynaklardan (kredi finansmanı) karşılayabilir. Yabancı kaynak ile karşılanacak finansman ana para, faiz ve türlü finansman giderinin ödenmesi ………’ne (veya şirkete) aittir.

Sabit yatırım tutarında herhangi bir nedenle artış meydana gelmesi halinde görevli ……….’nin veya şirketin özkaynaklarından karşılanacağı tutar, sabit yatırım m aliyetinin % 20’sinin altına inmeyecekmtir.

………. veya şirketin temin edeceği ve/veya işletme dönemindeki kredilerin ana para ve faiz geri ödeme süreleri sözleşme süresini geçemeyecektir.

7- Yatırım Döneminde İşin Tamamlanmasındaki Gecikme ve Maliyet Değişiklikleri

………… (veya şirketin) kusuru dışındaki nedenler, mücbir sebepler ve İdare’nin yatırım döneminde toplam yatırım bedelinin % 30’unu aşmayacak ek istekleri dolayısıyla ortaya çıkan maliyet artışlarının finansmanı ………. (veya şirket) tarafından karşılanacak, ana para ve faiz ödemelerinden ……….. (veya Şirket)sorumlu olacaktır.

Bu durumda maliyet artışları 3996 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak taraflarca belirlenen esaslar uyarınca işletme süresine yansıtılabilinir, maliyet konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda ….. (…) fiyatları esas alınır.

………. (veya Şirket), görev konusu yatırımı sözleşmenin 5.maddesinde belirtilen yatırım süresi içinde bu sözleşme eki İhale Şartnamesi ve Teknik Şartnamelere uygun olarak bitirerek, yatırım konusu tesisleri işletmeye almakla yükümlüdür. Yatırım döneminde 6 ayı geçen gecikme olması halinde, şirketin görev konusu yatırımı 5.maddede belirtilen yatıran süresi içinde bitirerek işletmeye alamaması durumunda, gecikilen süre işletme süresinden düşülür Gecikilen süre içinde maliyetlerin artması ve/veya fiyatların değişmesi nedeniyle şirket idareden herhangi bir talepte bulunamaz.Maliyet artışlarının tamamı (kredi maliyetleri dahil) görevli şirkete ait olacaktır.

8- Teminatlar

…………, görevlendirme kararının kendisine tebliğim müteakip bu sözleşme ve eklerini imzalamadan önce, toplam yatırım tutarının % l’ i tutarındaki kesin teminatı idareye vermekle yükümlüdür.Kesin teminat olarak alınabilecek değerler,

–    Tedavüldeki Türk parası,

–    Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

–    Devlet tahvilleri, hazine bonosu, devlete ait gelir ortaklığı senedi olabilir.

………  tarafından süresi içinde Kesin Teminat verilmediği takdirde Sözleşme yürürlüğe girmez.

…….. tarafından verilecek kesin teminat, yatırım ve işletme süresini de kapsayacak şekilde olacak ve şartnamedeki unsurları ihtiva edecektir.

Kesin teminat; sözleşme süresinin sonumla, sözleşme konusu tesisin İdareye devrini müteakip, ……..’nin (veya şirketin) İdareye herhangi bir borcunun olmadığının anlaşılması ve görevli şirketin ilgili Vergi Dairesi ile Soysal Sigortalar Kurumundan getireceği vergi ve prim borcu bulunmadığına dair belgeleri İdareye ibraz etmesinden itibaren l ay içinde iade edilir.

9- Yer Teslimi

……… (veya şirket), bu sözleşmenin yürürlüğe girmesini izleyen 10 işgünü içinde İdareye yazılı olarak başvuruda bulunarak iş yerinin kendisine teslimini istemeye mecburdur.

……… (veya şirketin) başvurusu üzerine İdare 10 iş günü içinde yer teslimini yapacaktır.

……… (veya Şirket) veya temsilcisi belirtilen günde hazır bulunmadığı veya bulunmasına rağmen yeri teslim almaktan çekindiği takdirde, başvurusu hükümsüz sayılır.

…….. (veya Şirketin) süresi içinde İdareye yazdı olarak başvurmaması veya başvurunun hükümsüz sayılması halinde, İdare sözleşmeyi feshetme ve kesin teminatı irat kaydetme hakkına sahiptir.

Yatının için İdarece …….’ne (veya Şirkete) tahsis edilen araziden, yatırım ve işletme süresince kullanım bedeli veya muadili bir bedel talep edilmeyecektir.

10- İş Programı

………(veya şirket) yer teslim tarihini izleyen 10 (on) işgünü içinde, yatırıma başlama, yatırımı bitirme ve işletmeye geçme tarihleri ile tesisin imalat, ihzarat ve montaj işlerini ayrıntılı olarak içeren iş programım idareye onaylanmak üzere vermekle yükümlüdür.

İdare iş programı ve iş programının gerçekleştirilmesinde öngörülen özkaynak ve kredi harcamalarını ayrı ayrı gösterir kaynak harcama tablolarını birlikte değerlendirerek uygun bulursa onaylayacak, uygun bulunmadığında düzeltilmesini istediği hususları belirterek en geç 5 (beş) işgünü içinde görevli şirkete geri verecektir.

Bu sözleşme ve eklerinde tanımlanan işlerin dışında, yatırım süresinin uzatılmasını gerektiren ek istekler veya mücbir sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, ……….(veya Şirket) süre uzatımının kendisine bildirildiği günden, itibaren 10 (on) işgünü içinde iş programı ve kaynak harcama tablosunu yeniden düzenleyerek onanmak üzere idareye verecektir. İdare, uygun görmesi halinde revize iş programı ve kaynak harcama tablosunu 5 (beş) işgünü içinde onaylayarak veya düzeltilmesini istediği konulan bildirerek ………. (veya şirkete) geri verecektir.

…… (veya şirket), yatırım süresince, iş mahallinde idare ile muhatap olacak sorumlu elemanları ve ilgili oldukları konulan da belirten bir listeyi İdareye verecektir. Bu listede meydana gelebilecek değişiklikler de İdareye bildirilecektir. Bunların yerlerinde bulunmamalarından doğan tüm sorumluluk ……… (veya şirkete) ait olacaktır.

İş programının onay için İdareye verilmesinde bir gecikme olması ve bu durumun inşaat süresini etkilemesi halinde, uzayan süre kadar süre işletme süresinden düşülecektir.

Yatırımın onaylı iş programında belirtilen bitirme tarihinde bitirilmemesi halinde, gecikme süresi kadar süre işletme süresinden düşülecektir.

İşin taahhüt edilen yatırım süresinden önce bitirilerek işletmeye hazır hale getirilmesi durumunda, ……… (veya şirketçe) kazandırılan süre işletme süresine eklenecektir.

11- Gözetim ve Denetim

İdare, kamu hizmetinin kurulması veya görülmesi sırasında, ……… (veya şirketin) sözleşme kapsamındaki tüm faaliyetlerini gözetim ve denetim hakkına sahiptir. İdare, faaliyet kapsamındaki belge ve kayıtları bütün aşamalarda denetler veya denetlettirebilir. Gözetim ve denetim sırasında ikaz ve uyarılara karşın, hatalı, hileli ve hukuka aykırı davranışların tespiti halinde İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder ve yatırım konusu tesisler bedelsiz olarak İdareye geçer.

12- Mücbir Sebepler

Bu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

Belirtilen bu genel esaslar çerçevesinde mücbir sebep sayılacak olaylar aşağıdaki hallerle sınırlı olmamak ve ulusal veya uluslararası kuruluşlarca belgelendirmek koşuluyla şunlardır:

 1. a) Yer sarsıntısı, sel, fırtına, çığ, yıldırım gibi doğal afetler veya sağlam hastalıklar nedeniyle yatırım ve/veya üretim faaliyetlerinin durması veya yavaşlaması,
 2. b) Türkiye’de veya yatırım mallarının temin edildiği ülkelerde savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar veya çalışanları işlerinden alıkoyabilecek haller,
 3. c) İnşaat alanında meydana gelebilecek büyük yangınlar,
 4. d) Türkiye’de veya yatırım mallarının temin edildiği ülkelerde, grev, lokavt ve işin yavaşlatılması, işçi hareketleri veya aynı anlamda nakliye işlerini etkileyen işçi ve işveren hareketleri,
 5. e) Nükleer ve kimyasal serpintiler nedeniyle işin durması.

Bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yukarıda belirtilen sebeplerden birisinin veya birkaçının vukuu halinde bundan etkilenen taraf, mücbir sebeplerin başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde mücbir sebebin başlama tarihi ile mahiyetini, süresini veya tahminen ne kadar süreceğini, alınan önlemleri, olayı belgeleyen ulusal veya uluslararası kuruluş yazısını yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir. Mücbir sebebin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde yazdı olarak mücbir sebebin başlama ve bitiş tarihlerini, mahiyetini, sebep olduğu zararı, gecikme ve maliyet artışlarını kanıtları ile birlikte karşı tarafa sunacaktır.

Mücbir sebep ve sonuçları İdare ve Şirket temsilcileri tarafından birlikte görüşülerek mücbir sebepten doğan zararlar, gecikme ve maliyet artışları, üretim ve yatırım programları üzerindeki etkileri tespit edilecek ve doğan zarar veya maliyet artışları ve süreleri adil bir şekilde belirlenerek Müsteşarlığın onayına sunulacaktır. Onay dan sonra iş programı veya işletme programı ile toplam yatırım tutan yeniden düzenlenecektir.

13- Geçici Kabul ve Esasları

……. veya şirket, bu sözleşme konusu yatırımın, bu sözleşme ve ekleri ile onaylı iş programını (varsa onaylı revize iş programını) esas alarak geçici kabulün yapılması yönünde İdareye yazılı olarak başvurur. ………… (veya şirketin) başvurusunu müteakip 15 (onbeş) işgünü içinde kontrolluk teşkilatı görevli şirket ile birlikte bir ön inceleme yaparak işin geçici kabule hazır olup olmadığını, tanzim edeceği bir raporla tevsik eder. 15 (onbeş) günlük süre hiçbir şartla uzatılamaz. Yatırım geçici kabule hazır değilse, bu husus raporda gerekçeleri ile açıklanarak belirtilir ve görevli şirketin geçici kabul talebi reddedilir.

Kontrolluk teşkilatı raporunda işin geçici kabule hazır olduğunun belirtilmesi halinde, İdare en geç 10 (on) işgünü içinde kabul heyeti kurar, heyetin kurulmasını müteakip 5 (beş) işgünü içinde kabul işlemlerine başlanır. Zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek ve Makam Onayı alınarak bu süreler en çok bir katına çıkarılabilir.

Yatırım bünyesinde yer alan her bir sistemin geçici kabul işlemleri, iş bu sözleşme ve ekleri (projeler, ihale şartnamesi, elektronik, elektrik, güvenlik ve mekanik sistemler) yapım sözleşmesi ile firma teklifleri ve tekliflere ilişkin teyit, taahhüt göz önünde bulundurularak ayrı ayrı yapılmasını müteakip, tesisin tümü entegre bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Geçici kabul tutanağının onay tarihi yatırım süresinin bitiş tarihidir.

Geçici kabul işlemi, başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tamamlanacak ve geçici kabule ilişkin tutanak yüklenici ile kabul heyeti tarafından karşılıklı imzalanacaktır. Geçici kabule mani herhangi bir eksik ve kusur yok ise geçici kabul tutanağı İdarece en geç 7 (yedi) gün içinde onaylanacaktır.

Geçici kabul heyeti tarafından tesisin geçici kabule mani herhangi bir durumunun tespit edilmesi halinde geçici kabul yapılmaz, geçici kabul işlemi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Bu durumda kusur ve eksiklerin giderilmesini müteakip görevli şirketin yeni müracaatı esas alınarak geçici kabul yapılır. Bu durumda, yatırımın bitiş tarihi, yeni geçici kabul tutanağının onay tarihidir.

Geçici kabul heyetinin inşaat mahallinde geçici kabule başlama tarihinin, yüklenicinin taahhüt ettiği yatırım süresini aşması halinde Madde 7 hükümleri uygulanır.

Geçici kabul işlemleri sonunda tesisin teçhizat ve tesisat kısmında % 100’lük bir gerçekleşme sağlandığı, ticari tesislerin tefrişinin işletme açısından yeterli olup olmadığı, inşaat ve imalat kısmında ise % 97’lik bir gerçekleşmenin sağlandığı, kalan eksik ve kusurların geçici kabule ve işletmeye mani bir durum teşkil etmediğinin geçici kabul tutanağında belirtilmesi halinde, geçici kabul onayı beklenmeksizin tesisin işletmeye açılmasına sözleşmenin 15.maddesi hükümleri çerçevesinde İdarece izin verilebilir.

14- Kesin Kabul

Yatırımla ilgili geçici kabul tutanağının İdarece onaylandığı tarihten itibaren en geç 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içinde İdarece, teşkil edilecek heyet marifetiyle kesin kabulü yapılır.

Kesin kabulde de yürürlükteki mevzuat ve bu sözleşme eklerine uyulacaktır.

15- İşletme Süresinin Başlangıcı ve Tesisin İşletmeye Alınması Esasları

İşletme süresinin başlangıcı geçici kabul tutanağının İdarece onaylandığı tarihi izleyen ikinci iş günüdür.

Aşağıda sayılan belgeler, İdareye ibraz edilmedikçe ………. (veya şirkete) iletme izni verilmez.

Bu belgeler;

 1. a) İşletme sermayesinin temin edildiğine dair ………… veya şirket yönetim kurulu kararı,
 2. b) İşletme dönemine ilişkin ticari işletmelere ait onaylı sigorta poliçeleri,
 3. c) İdarece onaylı işletme bakım onarım planı,
 4. d) İşletme personelinin güvenlik tahkikatlarının yapıldığına dair belgelerdir.

Geçici kabul tutanağının onaylanmış olması koşuluyla yukarıda sayılan belgelerin ibrazını izleyen iki iş günü içinde İdarece ………’ne (veya şirkete) işletme izni verilir.

16- Sigorta İşlemleri

……… veya şirket yatının döneminde tesisler için aşağıdaki sigortaları yaptırmaya zorunludur.

 1. a) Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası,
 2. b) Tesislerde meydana gelecek zarar ve ziyana karşı ikame değeri sigortası,
 3. c) Ticari işletme tarihine kadar inşaat genel riziko (All-risk) sigortası,
 4. d) Nakliye sigortası,
 5. e) Tabii afetler için genel riziko (Ali risk) sigortası.

Sigorta şirketinin seçiminde ve sigorta koşullarının belirlenmesinde İdarenin onayı alınacaktır. Sigorta primleri ve masrafları Şirket tarafından ödenecektir İşletme döneminde bu sigortaların yaptırılması zorunluluğu sadece ticari tesisler içindir.

Yatırım döneminde tahakkuk edecek sigorta masrafları ve primleri toplantı yatırım tutarına, İşletme döneminde tahakkuk edecek sigorta masrafları ve primleri de işletme ve bakım masraflarına dahil edilmiştir.

Gerektiğinde İdarenin onayı ile sigortaların kapsamı değiştirilebilir veya ek sigortalar yaptırılabilir.

Bu değişildikten kaynaklanan prim artışları ve masrafları şirket tarafından ödenecek ve yapılan ödemeler yatırım tutarına ve/veya tarifeye yansıtılacaktır. Sigortalar, lehdarı Şirket olmak kaydıyla İdare adına yaptırılacaktır. Şirket yaptırılacak sigortaların sözleşme süresince yürürlükte kalmasını sağlayacaktır.

Sigorta poliçesi ile sigorta primlerinin yatırıldığına ve sigorta poliçelerinin yenilendiğine dair belgeler, sigortanın yapıldığı ve yenilendiği tarihten itibaren bir ay içinde İdareye teslim edilecektir.

Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde sigorta gelirleri İdareye ait olacaktır.

17- Vergi, Resim, Harç ve Masraflar

Muafiyetler haricinde bu sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar ……. (veya şirket) tarafından karşılanır. ……. (veya şirket) yatırım vle işletme dönemindeki her türlü harcamalar (sözleşme gideri dahil) ile bu dönemlerde tahakkuk edecek muafiyetler hariç vergi, resim, harç ve masrafların tamamının finansmanından ve ödemesinden sorumludur.

18- Bakım ve Onarım

……….. (veya şirket) yatırım döneminde sözleşme kapsamındaki tesislerin tümünü işletme döneminde ise ticari işletmelerle ilgili tesisleri bu sözleşmede belirtilen sürenin sonuna kadar, normal aşınma ve yıpranma hariç iyi ve çalışır durumda bulunduracaktır.

………. veya şirket, sözleşme süresi içinde, İdarenin yazılı uyarısına ve otuz gün süre vermesine rağmen ihmal veya kusuru sonucu doğan olumsuzlukları düzeltmediği takdirde İdarece gerekli tedbirler alınacak veya alınması sağlanacaktır. Bu amaçla yapılan masraflar ………. veya şirket tarafından karşılanacaktır.

19- Görevin Devri ve Temlik

……….(veya şirket), yatırım ve işletme dönemlerinde uygulama sözleşmesinden doğan bütün hak ve vecibelerini, aynı şartlarla ve Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslara uygun bir başka şirkete, idarenin görüşü ve Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile devredebilir.

20- Sözleşmenin Feshi

 1. a) Şirket kusuru nedeniyle fesih

Şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinin, sözleşmeye kısmen veya tamamen aykırı davrandığının ve aynı zamanda yatırım ve üretim faaliyetlerinin aksattığının İdarece tespit edilmesi halinde, Şirket kusurlu addedilerek bu durumun düzeltilmesi için Şirkete kırkbeş gün süre verilecektir. Bu süre şirketin talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde kırkbeş gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonuna kadar Şirket gerekli önlemleri almaz ve aykırılık giderilmezse İdare sözleşmeyi feshederek mevcut teminatı irat kaydeder. İrat kaydedilen kesin teminat hiçbir suretle ……..’nin veya Şirketin İdareye ol atı borçlarına mahsup edilemez.

Bu durumda yapılan yatırımlar bedelsiz olarak İdareye ait olacaktır.l Şirketin fesih tarihine kadar yaptığı işler teknik bakımdan projenin bünyesine dahil edilebilirlik ve kullanılabilirlik açısından İdarenin belirleyeceği ve şirket yetkilisinin de bulunduğu bir heyet tarafından tespit edilecektir.

 1. b) Mücbir sebepler nedeniyle fesih

I-   Taraflar bir mücbir sebep olayının, tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini telafisi mümkün olmayacak şekilde engellediği hususunda anlaşmaya vardıkları takdirde hemen;

II- Taraflar, bir mücbir sebep olayının tesisin yatının faaliyetlerini herhangi bir oniki aylık süre içerisinde kümülatif olarak ikiyüzyetmiş gün aksattığı hususunda mutabakata vardıkları takdirde söz konusu sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde;

Sözleşme feshedilebilir.

Bu durumlarda Şirketçe fesih tarihine kadar yatırımlarda kullanılmış ancak geri alınmamış bu proje ile ilgili özsermaye ……….’ne veya şirkete ödenecektir.

Sözleşmenin feshi neticesinde alınmış olan teminat mektubu …….’ne veya şirkete iade edilecektir.

21- Sözleşme Süresinin Sonunda Tesislerin Devri

Sözleşme süresinin sonunda üzerindeki haklarla birlikte envantere kayıtlı, sözleşme konusu tesisler ile taşınır ve taşınmaz mallar, her türlü borç ve yükümlülükten arınmış olarak bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden (Müsteşarlığa) idareye geçer.Tüm tesisler ile taşınır ve taşınmaz malların ve hizmetlerin, devir aşamasında bu şartları ve sözleşmede yer alan diğer hususları taşıyıp taşımadığı, sözleşme süresinin sona ermesinden otuz gün önce İdare ve ……..(veya şirket) tarafından sayılan eşit şekilde tespit edilen bir Devir Teslim Komisyonunca yapılacaktır. Oluşturulacak Komisyonun başkanı İdarece atanacaktır. Devir teslim sürecinde bir oylama olması ve bu oylamada oyların eşitliği halinde Başkanını oyu belirleyici olacaktır.

Tesislerin devri tarihinde, tesislerde borç veya yükümlülük bulunduğu; yahut tesislerin taşınır taşınmaz mallarının normal yıpranma dışında bakımlı ve çalışır ve kullanılabilir durumda olmadığı saptanırsa, bu eksiklikler ile borç ve yükümlülükler, teminat mektubundan karşılanacaktır. Teminat mektubunun yeterli olmaması halinde ise eksik kalan miktar- şirketin İdare uhdesinde kalan alacaklarından, bunun da yetersizliği durumunda genel hükümlere göre tahsil edilerek, eksik miktar tamamlanacak ve sözleşmenin 16.maddesi hükümleri uygulanacaktır.

22- Sürenin Sona Ermesinden Önceki Devir

Sözleşmede belirtilen süreden önce, mücbir sebep veya yapılan denetimler sonucu gerek görüldüğü takdirde İdarenin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde envantere kayıtlı tesislerin devri yukarıdaki maddede belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

23- Sorumluluk ve Tazminat

Görevli …… (veya şirket), sözleşme konusu yatırım ve hizmetin belirlenen süre içerisinde uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik ve elektronik, güvenlik sistemlerine ait) yaptırmak, finansmanı sağlamak ve envantere kayıtlı tesisi her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı ve çalışır ve kullanılabilir durumda idareye devretmekle yükümlüdür.

Görevli ……..(veya şirket), yatırım ve işletme döneminde üçüncü kişilere vereceği her türlü zarardan sorumlu olup, ayrıca; yatırım süresince kendisinin ve/veya taşeronun personelinin bir hatası sonucunda mevcut tesislerin işletimini engelleyici bir zararın ortaya çıkması halinde İdarenin uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Ayrıca ortaya çıkan arıza ve/veya zararınken kısa sürede giderilmesi konusunda malzeme, ekipman ve teknik eleman temin etmekle yükümlüdür.

Görevli ……….., sözleşmenin imzalanmasından sonra, gerek iş süresi, gerekse uzayan herhangi bir süre içinde taahhüdün tamamen yerine getirilmesine kadar, vergilerin artması, yeni vergilerin yürürlüğe girmesi, nakliye, malzeme ve işçilik ücretleri gibi giderlerin artmasını ileri sürerek şartların değiştirilmesini veya işletme süresinin uzatılmasını talep edemez.

Görev konusu yatırım ve işlerin idareye devri anında envantere kayıtlı sözleşme konusu tesislerin, tesisatın, teçhizatın, sistem ve cihazların her türlü borç ve taahhütlerinden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir halde teslim edilmemesi durumunda; görevli ……… (veya şirket), İdarece borçların ödenmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi, tesisat, teçhizatın, sistem ve cihazların bakımlı çalışır ve kullanılabilir hale getirilmesi için yapılması gereken harcamaların ve bu nedenle İdarenin uğrayacağı zararların tamamım defaten Ödeyerek tazmin etmekle yükümlüdür.

Görevli TOBB (veya şirket), yapı işlerinde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

24- İşletme Usulü

Görevli ………. (veya şirket) tesisi, gerek yatırım, gerekse işletme döneminde ilgili mevzuat gereğince güvenlik tedbirlerine ve bu sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işletecektir. İdare, görevli ……….’nin (veya şirketin) işletme usul ve kurallarına uyup uymadığını denetleyeme yetkili olup, tesislerde İdarenin görüşü dışında her hangi bir değişiklik yapılamaz.

İdarece, görevli ………’nin (veya şirketin) işletme hizmetlerini istenilen standartta vermediğinin belirlenmesi halinde, bu husus yazılı olarak bildirilerek tespit olunan aksaklık ve eksikliğin giderilmesi için makul bir süre verilir. Aynı eksiklik ve aksaklığın yinelenmesinde kati teminatın binde yarımı tutarında para cezası tahakkuk ettirilir.

İşletme döneminde şirket, yolculara hizmet vermek amacıyla, mimari projede yer almamakla birlikte idarenin uygun göreceği yerlere, büfe veya benzeri hizmet veren yerler kurabilir. Bu şekilde kurulacak yerlerin toplam alanı 50 m² den fazla olamaz. Ancak, zaruri hallerde 50 m² den fazla alan kullanımına gerek görüldüğünde İdarenin onayı şarttır.

Ayrıca şirket İdarenin uygun göreceği yerlere reklam panoları koyabilir.

25- Uygulanabilir Hukuk ve İhtilafların Halli

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre ….. Mahkemelerinde çözümlenecektir. Taraflar ihtilafların hallinde ….. Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkilerini kabul ederler.

Uygulama anında taraflar arasında ortaya çıkan ihtilaflar bu sözleşme ile Şartnamede, yer alan hükümler göz önüne alınarak çözümlenir. Bunlar arasında çelişki bulunması durumunda Sözleşmedeki hükümler esas alınır.

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 3996 sayılı Kanun ve buna dayalı olarak Bakanlar Kurulunca yayınlanmış bulunan 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümler uygulanır.

26- Yardımlaşma

Görevli …….. veya şirket, kendisine yerilen yetki doğrultusunda işleri gerçekleştirmek amacıyla, iş programı ve proje dokümanları uyarınca gerekli olan bütün resmi izinler için zamanında müracaat edecektir. Şirket resmi makamlardan alınacak izinlerle ilgili konularda İdare ile bili alışverişinde bulunacaktır. İdare, iş programına göre kendi yetkisi dahilinde bulunan izinleri verecek ve diğer Devlet kuruluşlarından alınması gerekli yetki ve izinlerin temin edilmesinde ………’ne veya şirkete yardımcı olmak konusunda azami çabayı gösterecektir.

İdare, Görevli ……’nın veya şirketin yatırımlarını sözleşmede belirtilen koşullarda yapması ve uygulamasına olanak sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan ek bilgilerin elde edilmesinde de yardımcı olacaktır.

27- Diğer Sözleşmeler

Görevli ……. veya şirket sözleşme konusu işi, bu sözleşme ile aşağıda sayılan ve imza aşamasında sözleşmeye bağlı ekler ile imza aşamasından sonra sözleşmeye bağlanacak ekler çerçevesinde ifa etmeye mecburdur. Yorum gerektiren hallerde ve uyuşmazlık çıkması durumunda bu sözleşme esas alınacak ana metin olup, diğer ekler fer’i niteliktedir. Sözleşme ilme eklerde yer alan hükümler arasında çelişki olduğunda bu sözleşme hükümleri esas alınır.

 1. A) Sözleşmeye imza aşamasında bağlı ekler:
 2. a) 1/200 ölçekli avan projeler ve proje listesi,
 3. b) İhale şartnamesi ve ekleri,
 4. c) Elektrik, elektronik, mekanik ve güvenlik sistemleri genel teknik şartnamesi,
 5. d) Elektronik, elektrik, güvenlik ve mekanik sistemlere ilişkin teknik şartnameler,
 6. e) Yapım sözleşmesi,
 7. f) Yönetim-İşletme sözleşmesi,
 8. g) Sigorta esasları,
 9. h) Güvenlik protokolu,
 10. i) Firma teklifleri ile tekliflere ilişkin ekler, teyitler ve taahhütler,
 11. j) Teminat Mektubu.
 12. B) Sözleşmeye imza aşamasında sonra bağlanacak ekler:
 13. a) Sigorta poliçeleri,
 14. b) Yer teslim tutanağı,
 15. c) İş programı.

28- Sözleşmenin Yürürlük Tarihi

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

30- İmza

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde …..’da aynı geçerlilikte 2 (iki) nüsha olarak İdare ile ……… arasında akdedilmiştir.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat