Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VERGİ ZİYAI CEZASININ TERKİNİ TALEBİ – KURUMLAR VERGİSİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vergi Ziyaı Cezasının Terkini Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                : 
  1. Müvekkil, …/………-…./……. dönemi K. Geçici Vergiyi sehven ………. TL eksik beyan ve tahakkuk ettirdiğini fark ederek, …../…./……. tarihinde (…….. dönemi kurumlar vergisi beyan süresinden sonra) VUK’un pişmanlık hükümleri çerçevesinde düzeltme beyanında bulunmuştur. Bu beyan neticesinde, eksik tahakkuk eden K. Geçici Vergi (mahsup süresi geçmiş olması nedeniyle) pişmanlık zammının belirlenmesine esas alınıp daha sonra terkin edilmesi gerekirken ………. Vergi Dairesince …./…../……. tarihinde müvekkil şirketten pişmanlık zammı ile birlikte tahsil edilmiştir.
  2. VUK’un pişmanlık hükümleri çerçevesinde düzeltme beyanında bulunduğumuz ……../……-………/…..dönemine ait bu K. Geçici Verginin, ………… Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmeyerek müvekkil şirketten tahsil edilmesi üzerine, müvekkil şirket bu verginin mahsubunu sağlayabilmek amacıyla ……. yılı kurumlar vergi beyannamemizde mahsup edilecek geçici vergiye eklenmesi cihetine gitmiştir.
  3. …./…./……… tarihinde müvekkil şirketin ……… dönemine ilişkin olarak Vergi Denetim Bürosunca yapılan denetim raporuna istinaden ……… Vergi Dairesi Müdürlüğü ile uzlaşma yoluna gidilmiş ve bunun sonucunda da:

a-…./……-…./……..dönemi için ……….TL,

b-…./……-…./……..dönemi için ……….TL,

c-…./……-…./……..dönemi için ……….TL,

d-…./……-…./……..dönemi için ……….TL,

Kurum Geçici Vergi aslında uzlaşılmıştır. Bu uzlaşma sonucuna göre de mahsup süresi geçmiş olması nedeniyle K. Geçici Vergi asıllarının terkini gerekirken ………….Vergi Dairesine…./…./……..tarihinde a, b ve d’de belirtilen K. Geçici Vergi asılları gecikme faizi ile …………. Vergi Dairesi Müdürlüğünce müvekkil şirketten tahsil edilmiştir. Tahsilâtın gecikme faizleri ile birlikte vergi asıllarını da kapsayacak şekilde yapılması sonucunda müvekkil şirket büyük bir mali sıkıntı içine girmiş ve c bendinde belirtilen K. Geçici Vergi ve gecikme faizine ilişkin ödeme yapılamamıştır.

  1. Yukarıda 3. maddenin c bendinde belirtilen K. Geçici Vergi aslı ile ilgili olarak ………. Vergi Dairesi Müdürlüğü daha önce yapılan hatayı fark ederek 414 seri no.lu Tahsilat Genel tebliği kapsamında taksitlendirme isteğimizde vergi aslının terkini yoluna gitmiştir.
  2. …/…….-…./………dönemiyle ilgili V.U.K. pişmanlık hükümleri kapsamında beyan ve tahakkuk ettirdiğimiz ve dönemi geçmiş olmasına rağmen ………… Vergi Dairesi tarafından aslı da müvekkil tarafından tahsil edilen K. Geçici Vergi 2. de belirtilmiş oldukları mahsup işlemine rağmen, bu mahsup yapılmamış gibi müvekkil şirket tarafından sehven …/…/…… tarihinde mahsup için yazılı başvuru da yapılmış ve bir kez daha mahsup ettirilmiştir.
  3. Yukarıda anlatılan olaylar …./…../……… tarihli dilekçe ile Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne izah edilerek,

-…………… yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde usulsüz olarak müvekkil şirketçe mahsup edilen ………… TL mahsup işlemimizin düzeltilerek ödenecek kurumlar vergisinin bu tutar karşılığında vergi dairesi müdürlüğünce önceden tahsil edilen K. Geçici vergi bulunması nedeniyle arttırılan Kurumlar Vergisine mahsup edilmesi ve arttırılan bu tutara gecikme faizi yürütülmemesi,

-Müvekkil şirketçe sunulan …./…./……… tarihli mahsup dilekçesinin dikkate alınmaması

-Yukarıda 3 no.lu bentte anlatılan K. Geçici Vergi tahsilatlarının da yine kanuna aykırı olarak önceden tahsil edilmiş olması durumu dikkate alınarak taksit tarihleri esas alınmak suretiyle ……… yılı Kurumlar Vergisi ne mahsup edilmesi,

hususları şirketimizce ………… Vergi Dairesi Müdürlüğünce talep edilmiştir.

  1. ……….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …./…/………tarih ve ………………..

Sayılı cevabı yazısında müvekkil şirketten usulsüz olarak alınan K. Geçici Vergilerin rızaen ödendiği gerekçesiyle söz konusu talebimizin reddedildiği gerekçesiyle müvekkil şirketçe yapılan talebin reddedildiği anlaşılmaktadır.

  1. Ayrıca Vergi dairesi Müdürlüğünün söz konusu cevabi yazısından ve ekte sunduğumuz vergi/ceza ihbarnamesinden anlaşıldığına göre …………. Vergi Dairesi Müdürlüğü dilekçeyi cevaplamak yerine müvekkil şirketin usulsüz mahsup yaptığını belirtmiştir. Ve hemen ardından müvekkil şirkete …./…./……….. tarihinde vergi ziyaı cezası kesmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere, müvekkil şirketten usulsüz olarak alınan K. Geçici Verginin tahsil edildikleri tarih esasa alınmak suretiyle müvekkil şirketin mahsup talebinin reddine esas alınan rızaen ödemenin vergi dairesinin usulsüz tahsilâtına gerekçe olamayacağı açıktır. Kaldı ki, müvekkil şirketçe sözlü olarak yapılan tüm itirazlara rağmen sadece gecikme faizi tahsilinin vergi dairesi kabul etmediği için vergi aslı da ödenmek zorunda kalınmıştır. Bu nedenle yukarıda izah ettiğimiz olaylar çerçevesinde müvekkil şirketten usulsüz olarak tahsil edilen K. Geçici Vergi asıllarını yine müvekkil şirketçe sehven usulsüz olarak yapılan mahsup işlemlerinin düzeltilmesi sonucu ortaya çıkacak olan kurumlar vergisi ile henüz ödenmemiş durumdaki kurumlar vergisi borçlarına (tahsilâtın vergi dairesince yapıldığı tarihler esas alınmak suretiyle) mahsup edilmesinin vergi mevzuatının ruhuna ve hakkaniyet ilkelerine uygun olacağı kanaatindeyiz: Aksi halde herhangi bir kasıtla yapılmayan ve müvekkil şirketten peşin olarak ve fazladan tahsil edilmiş olan ödemelere dayalı bu mahsup işleminin kabul edilmemesi müvekkil şirket için büyük bir sorun yaracaktır.

DELİLLER                           :  Tahakkuk fişleri ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Vergi Usul Kanunu ve sair kanunlar.

TALEP SONUCU                :  Davanın kabulü ile kesilen vergi ziyaı cezasının terkinine, pişmanlık hükümleri çerçevesinde tahakkuk eden ………../………-…………./…….. dönemi K. Geçici verginin usulsüz olarak tahsil edilmiş olduğu dikkate alınarak ya ……….. yılı kurumlar vergisi beyannamemizdeki mahsup işleminin kabulü ve kurumlar vergi tarhiyatının terkinini ya da tarhiyatı yapılan kurumlar vergiye tahsil edildiği tarihler esasa alınmak suretiyle mahsup edilmesini, usulsüz olarak tahsil edilen K. Geçici Vergilerin tahsil edildiği tarihler esas alınmak kaydıyla tahakkuk eden ve ödenmemiş durumdaki kurumlar vergisi borçlarımıza mahsubunun kabulünü ve yargılama giderleri ile yasal vekâlet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ederim.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat