Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YAPI DENETİM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir taraftan yapı sahibi ….. veya adına hareket eden ….. ile diğer taraftan yapı denetim kurulu ….. arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme aktolunmuştur.

Bu sözleşmede taraflar “yapı sahibi” ve “yapı denetim kuruluşu” olarak anılacaktır.

2- Taahhüdün Konusu, Yeri ve Miktarı

Yapı sahibine ait ….. ili ….. ilçesi ….. adresindeki ve tapunun ….. pafta, ….. ada, ….. parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak bodrum katları hariç ….. kat ….. m² inşaat alanı bulunan yapının, yapı denetim kuruluşu tarafından projelerinin ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir.

3- Hizmet Süresi

Hizmetin süresi, sözleşmenin imzalandığı .. / .. / …. tarihinden yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir.

Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaat başlanılmadığı veya başlanıldığı halde 5 yılda bitirilemediği durumlarda, bu sözleşme herhangi bir ihtara gerek kalmasızın kendiliğinden sona erer.

4- Hizmet Bedeli

Toplum yapı inşaat alanı ….. m² (uygulama yönetmenliğinin 12.maddesine göre hesaplanır)

Sözleşmeli Yılı Yapı Birim Maliyeti …..-TL /m²

Sözleşmeli Yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti =

Toplam Yapı İnşaat Alanı Yapı Birim Maliyeti ….. m² x …..-TL/m² = …..-TL’dir.

Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli = Yapı Yaklaşık Maliyeti Hizmet Bedeli Oranı = (…..-TL x ….. /100= …..-TL) dir.

Belirlenen bu miktar KDV’si ile birlikte 5.maddede belirtilen taksitler halinde yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır. Yapı sahibi taksitini yatırmadan müteakip bölümün inşaatına ilgili idarece izin verilmez.

Sözleşme yılı hizmet bedeline ilave olarak her yıl sonu itibariyle yapılacak tespit tutanağı esas alınmak suretiyle kalan işlere ait hizmet bedeli, uygulama yılı yapı yaklaşık maliyeti ve hizmet bedeli oranlarına göre yeniden belirlenir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır.

Hizmet bedelleri oranı, yapı ruhsatının alındığı tarih esas alınarak değiştirilir. Bu durumda örnek-8 uygun yeni bir tespit tutanağı düzenlenir.

5- Hizmet Bedelinin Ödenmesi

Yapı denetim hizmet bedeli aşağıdaki esaslara göre yönetmenlik eki örnek 9’a uygun olarak düzenlenen hakediş raporu ile ilgili idaresince yapı denetim kuruluşuna ödenir.

Su basmana kadar olan bölüm için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin 20’si (bodrumlu yapılarda 25’i) tutarında,

Taşıyıcı sistem bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin % 40’ı (bodrumlu yapılarda % 35’i) tutarında,

Çatık dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil, yapının sıvaya hazır duruma getirilmiş bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin % 20’si tutarında.

Kalan yapı bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin % 20’si tutarında.

Hak ediş raporu düzenlenir.

Birinci taksit, avans olarak ödendiği takdirde. Avans miktarı ilk hak edişi mahsup edilir.

Ayrıca. Çeşitli nedenlerle yapılan tespit tutanağına bağlı olarak belirlenen oranlarda ara hak ediş düzenlenebilir.

6- Yapı Denetim Kuruluşunun Görev ve Yükümlülükleri

Yapı denetim kuruluşu öncelikle proje mükellefince yapılan uygulama projesinin:

  1. a) Temel sisteminin, arsanın jeolojik yapısına göre tanzim edilen jeoteknik rapora uygunluğunu.
  2. b) Taşıyıcı sistemin TS 500’e ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’e göre hesaplandığını,
  3. c) Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmenliği, Mühendislik ve Mimarlık Projelendirme Esasları, İmar planı diğer ilgili yönetmenlik, standart ve şartnamelere uygunluğu belirler.
  4. d) Yapıda kullanılan her türlü malzemenin, imalatın ve yapı elemanlarını standartlarına uygunluğunu test ederek test raporlarını.ilgi idareye gönderir. Yapı denetim kuruluşunun bünyesinde laboratuar bulunmaması halinde kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda veya Bakanlıkça ve Türk Standartları Enstitütüsünce yeterliliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarlarda test ettirilir.
  5. e) Beton kalıbı ve demir teçhizatı kontrol edilerek Yapı Denetimi Uygulama Yönetmenliği eki Örnek 4’e uygun tutanak tutulduktan sonra beton dökümüne müsaade edilir. Beton, yapı denetim kuruluşunun yardımcı denetim elemanlarının sürekli gözetiminde dökülür ve beton numuneleri, mutlaka döküm yerinde ve sorumlu mühendis veya mimar ile birlikte deneyi yapacak laboratuar sorumlusu tarafından alınır.
  6. f) Yapı denetim kuruluşu, inşaatta çalıştırılan işçi ve ustaların, mesleğinin erbabı olduğuna dair sertifika ve kullanılan malzemelerin TSE’ye uygunluk belgelerinin yapı müteahhidinden isteyebilir.
  7. g) Yapı denetim kuruluşunun uygun görmediği malzeme, işçi, kalfa ve taşeron, yapı müteahhidi tarafından derhal şantiyeden uzaklaştırılır. Bunu uyulmadığı ruhsat ve eklerine aykırı yapılan işler düzeltilmediği takdirde 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15.maddesine göre işlem yapılır.
  8. h) Yapı sahibinin isteği halinde, yapı müteahhidine ödeme yapmadan önce yapı sahibine ödemeye esas görüş bildirilir.
  9. l) Yapı denetim kuruluşu, uygulama yönetmenliğinin 12.maddesinde belirtilen yapı bölümlerine ait mali sorumluluk sigortasını yaptırılarak sigorta poliçesini ve prim ödediğine dair belgeyi müteakip bölümün inşaatın başlamadan önce ilgi daireye verilmek üzere yapı sahibine verir.
  10. j) Yapı denetim kuruluşu yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarından dolayı 10 yıl süreyle, taşıyıcı olmayan diğer kısımlardaki yapı hasarından dolayı iki yıl süreyle sorumludur.

Yapı denetim kuruluşu, izinsiz yapılan değişikliklerden dolayı sorumlu tutulmaz.

7- Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi

Bu yapı inşaatını denetleyen yapı denetim kuruluşu (…..) sınıfı yapı denetim kuruluşudur. Sicil no su …..’dur.

8- Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi

Yapı denetim kuruluşu Türkiye’de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu sözleşmenin aktolunmasından önce, değişiklik olması halinde de yeni adresini en kısa zamanda yapı sahibine bildirmeye mecburdur.

Yapı denetim kuruluşunun adresi: …..

9- Yapı Denetim Kuruluşunun Görevlendireceği Teknik Personel Listesi

.

.

.

.

Yukarıda ismi ve imzaları bulunan teknik personeli, yapı denetim kuruluşu denetim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirmiştir.

Yukarıda yazılı teknik personelden ayrılanlar olması halinde, yapı denetim kuruluşu, 10 gün içinde aynı nitelikte teknik, elemanı görevlendirir ve bu elamın idareye ve yapı sahibine bildirir.

10- Denetim Hizmetinin Sona Ermesi

Sözleşme konusu yapının bitirildiği ve yapı kullanma iznine hazır hale geldiği, yapı denetim kuruluşu tarafından yapı sahibine yazılı olarak bildirir ve ilgili idareye rapor verir.

İlgili idareden yapı kullanma izni alınmasıyla bu sözleşme sona erer.

11- Anlaşmazlıkların Çözüm Yeri

Bu sözleşmede ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

12- Çeşitli Hükümler

Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırasıyla Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İmar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme .. / .. / …. tarihinde ….. nüsha olarak düzenlenmiştir.

Yapı Sahibi                                                Yapı Denetim Kuruluşu

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat