Yangın Sigorta Bedelinin Rücu Dava Dilekçesi

Yangın Sigorta Bedelinin Rücu Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     : … tarihinde meydana gelen yangın sebebiyle sigortalıya ödenen … TL’nin ödeme günü olan … tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte rücuen tazmini talebidir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1. .… numaralı poliçe ile ekonomik ticari güvence paket poliçesi ile müvekkil şirketin sigortalısı olan C.B.’e ait iş yerinde meydana gelen yangın sebebiyle … TL hasar tazminatı ile yangının komşu iş yerine sirayeti ile meydana gelen hasar tazminatının ilgili işyeri sigortacısı A.O. Sigorta A.Ş. tarafından ödenmesi sonrasında rücu edilmesi ile yangın mali sorumluluk (komşuluk) teminatı kapsamında ayrıca … TL olmak üzere toplamda … TL ödeme yapılmıştır.

2. .Yangın sonrasında yangının iş yerinde çalışan davalı B. tarafından çıkarıldığı tespit edilmiş ve … Cumhuriyet Başsavcılığının … Soruşturma numarasıyla açılan dosyada … İddianame numarasıyla davalının cezalandırılması için kamu davası açılması talep ve iddia edilmiştir.

3. .Öncelikle davalılar adına kayıtlı araç veya gayrimenkul bulunması halinde kaydına ihtiyati tedbir konulmasını ve devrinin önlenmesini talep etmekteyiz.

4. .Davacı müvekkil TTK. m. 1301 maddesi gereğince sigortalısının haklarına halef olmuştur. Bu nedenle … TL’nin ödeme günü olan … tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER                      : HMK, TTK/1472, BK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                          : Açıklanan nedenlerle;

Öncelikle davalılar adına kayıtlı araç veya gayrimenkul bulunması halinde kaydına ihtiyati tedbir konulmasına ve devrinin önlenmesine,

… TL’nin ödeme günü olan … tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

Yargı giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

DELİLLER

1. Sigorta poliçesi,

2. Ödeme belgeleri,

3. … Cumhuriyet Başsavcılığının … soruşturma numaralı dosyası,

4. Hasar tazminat makbuzu ve ibranamesi,

5. Yangın raporu,

6. Hasar ekspertiz raporu ve fotoğraflar,

7. İbraname mutabakatname ve tazminat makbuzu,

8. Davalılara ait nüfus kayıtları,

9. Tanık beyanı, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat