Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ TALEBİ – ALACAK DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI (TENFİZ TALEP EDEN)                                   :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil, yurtdışında çalışmakta iken davalı tarafa işletmekte olduğu dükkanı devretmiş ve devir bedeli olarak da …………….EURO’nun müvekkile ödeneceği kararlaştırılmıştır.
  1. Bu sözleşmeye rağmen davalı tarafça kararlaştırılan meblağ müvekkile ödenmemiştir. Bunun üzerine müvekkil tarafından, davalı aleyhine ………………… Mahkemesi’nde bir alacak davası açılmış ve Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece verilen karar, yasal yollardan geçerek kesinleşmiştir.
  1. Söz konusu kararda, davalı tarafın müvekkile ……………-EURO’yu …./…./…….. tarihinden itibaren işleyecek % 10 faizi ile birlikte ödemeye mahkumiyetine hükmedilmektedir. Davalı ……………………., söz konusu karara rağmen borcunu ödememiştir.
  1. Tarafımızdan …./…./…….. tarihli dilekçeyle …………………………. Mahkemesi’nin ……../…….. Esas sayılı dosyasından Tenfiz talebiyle açılan dava, Mahkemece …./…./…….. sayılı ve …./…./…….. tarihli kararla, ………………… Mahkemesi kararının icrai niteliği haiz kesin hüküm niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Temyiz başvurumuz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ….. Hukuk Dairesi, …../…. E. ve ……/….. K. sayılı, …./…./….. tarihli kararıyla, tenfiz talebimize konu ……………….. Mahkemesi kararının kesinleşmiş ve icra edilebilir nitelikte bir karar olduğunu tespit etmiş; ancak dava dilekçesine eklenmesi gereken kesinleşmiş yabancı Mahkeme kararının onanmış aslı veya onanmış tercümesini dava dilekçesine eklemediğimizden yerel mahkeme kararını değişik bu gerekçeyle onamıştır. Söz konusu Yargıtay kararı da, taraflarca süresi içinde Karar Düzeltme yoluna başvurulmadığından kesinleşmiştir.
  1. Yerel mahkemenin temyiz aşamasından da geçerek kesinleşen söz konusu kararı davanın usulden reddine ilişkin olup, uyuşmazlığın esası hakkında kesin hüküm teşkil etmemektedir. Bu sebeple, Yargıtay Kararında belirtilen eksik belgeler de eklenip usuli eksiklikler giderilmek suretiyle davanın yeniden ikamesi yoluna gitmek gerekmiştir.
  1. Davalının Türkiye’de ikamet etmesi ve Türkiye’de birçok menkul ve gayrimenkul mallara sahip olması nedeniyle alacağımızın tahsil kabiliyetinin bulunması nedeniyle sayın Mahkemenizce yukarıda bilgileri verilen ………… Mahkemesi kararının tenfizine karar verilmesini talep zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : MÖHUK md. 50 vd.

DELİLLER                                           : ……………………… Mahkemesi kararının onanmış ve kesinleşme şerhi verilmiş aslı, Kararın onanmış tercümesi, Kararın onanmış kesinleşme şerhi, …………………………. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……../…….. Esas sayılı dosyası içeriği, her türlü yasal delailimiz.

NETİCE VE TALEP            : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, Davalı ……………………………. aleyhine verilen ve kesinleşen …………………  Mahkemesi’nin …./…./…….. tarihli ve ……………… sayılı kararının tenfizine, Yargılama giderleri ve Avukatlık Ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat