WEB YAZILIM VE TASARIM SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

WEB YAZILIM VE TASARIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu anlaşma, …..’dan web yazılım ve alan adı hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bu anlaşma ….. ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. MÜŞTERİ, …..’in bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. MÜŞTERİ bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayabilir ya da satabilir.

2- Verilecek Hizmet

Bir internet hizmetleri veren olarak ….., internete web sitesi yapmakta ve alan adı hizmeti vermektedir. Bizim müşterilerimize web sitesini yaptığımız bazı müşterilere HOSTİNG hizmeti de vermektedir. MÜŞTERİ, …..’in sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir.

Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır:

Web Alanı: …..’in sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ’nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ’nin internet kullancılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ’nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ’ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.

Elektronik Posta: ….. tarafından, MÜŞTERİ’nin, internet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları ….., MÜŞTERİ’nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

İnternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ’den kaynaklanan veya MÜŞTERİ’nin internet kullanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve …..’in sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. internet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.

Alan adı: MÜŞTERİ, …..’e internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını ….., MÜŞTERİ adına alacak ve MÜŞTERİ’nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.

3- Verilecek Hizmetin Fiziksel Sınırları

….. tarafından, MÜŞTERl’ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ‘nin seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir.

MÜŞTERİ’nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda ….. ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

4- Hizmetin Sınırlamaları

Önemli: MÜŞTERİ’nin hazırlamış olduğu web sayfalarının içeriklerinin ve göndereceği e-maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir ….. siteye yazılan yazılardan ya da gönderilen maillerin içeriklerinden doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ….. sadece bu sitenin ya da sitelerin yayınlanacağı web alanını kiralar, bu alanda veya sunucuda yayınlanacak tüm materyalin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Müşterinin istediği doğrultuda tasarımı bitmiş ve bilgileri ile teslim edilmiş web sitelerinin içeriğinden eklentilerinden kesinlikle sorumlu tutulamaz. Şif re teslim edildiği andan itibaren ….. Sorumluluk kabul etmez. Şifreyi teslim alan Şirket veya Firma Sorumludur. Aksini Beyan Edemez. Yasalara aykırı resim, yazı, ve benzeri konularda ….. tarafından fark edilmişse bir ikaz yapılır. ve yapılan ikaz takip edilir. Şayet ikazı dinlemeyip ısrarla devam etmek istiyorsa ….. dan almış olduğu Hizmet Tamamen Silinir. Aksi Halde Üyeden Dolayı oluşabilecek Her Hangi Bir problem de ….. Hiç bir sorumluluk kabul etmez.

….., herhangi biranda MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının ilgili yasalara aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun ilgili yasalara aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, MÜŞTERİ’ye haber vermeksizin durdurabilir.

Bununla beraber, ….. sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ’nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, ….. hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ’den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ’nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle ….. ‘in hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ’ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

5- Sınırlamalar

…..’in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,

…..’in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

…..’in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların “gönderen” kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile ….. tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. “Gönderen” kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.

….. ya da başka bir kurum ve kuruluş tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ’nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişmeye çalışması, müdahale etmesi, erişmesi veya okuması tamamen kanun dışıdır. Bunu yaptığı tespit edilen müşterinin sitesi ödediği para iade edilmeksizin kapatılır ve müşteri bu hareketinden doğacak her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

…..’in sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar sunulması.

6- Hizmet Bedeli

MÜŞTERİ, ….. ‘in bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak …..’un ödeme gününe ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.

Kurulum ücreti ve ilk ödeme MÜŞTERİ tarafından, Belirlenen tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, MÜŞTERİ tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. MÜŞTERİ ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 5 gün sonra hala yapmamışsa, ….. verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir. Ödeme Yapıldığı Taktirde Hizmete devam Edebilir. Ödeme yapılması için söylendiği tarihten 2 gün sonra tekrar iletişime geçilir. Halen ödeme yapılmıyor ise Hizmet durdurulur. İkazın 10. günün den sonra hizmet Tek taraflı fes edilir ….. da var olan Hizmeti tamamen silinir. Bu tip sorunlarda ….. SORUMLU TUTULAMAZ ….. DAN HİZMET ALMIŞ HERKES BU MADDELERİ KABUL ETMİŞ SAYILIR.

….., sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

….., kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle hizmeti veremeyecek duruma düşmesi halinde, bu anlaşma çerçevesinde sunulan hizmetler karşılığında aldığı ücretin, hizmet veremeyeceği süreye tekabül eden kısmını MÜŞTERİ’ye, hizmetin kesintiye uğradığı gün itibariyle iade etmeyi kabul eder.

…..; hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

MÜŞTERİ’nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda ….., anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ’ye iade etmeyi kabul eder.

…..’in MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak …..’in herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; MÜŞTERİ’nin ödemiş olduğu meblağ kendisine iade edilmeksizin MÜŞTERİ …..’in bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

7- Veri Akışı

…..’in bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır ….. elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

….., ayrıca bir ücret talep etmediği özelliklerde (Webmail, İstatistik…) gerekli görmesi halinde MÜŞTERİ’ye haber vermeden değişiklik yapabilir.

8- Sözleşmenin Süresi

Sözleşme, internet üzerinden MÜŞTERİ’nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, üyeliğini internet üzerinden kullanıcı ismini ve şifresini vererek iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir.

9- Sözleşmenin Yenilenmesi veya Sona Erdirilmesi

….., bu web bulundurma ve alan adı anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda ….., anlaşmanın yeni şeklini, ….. adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra MÜŞTERİ, …..’in sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ’nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ’nin yeni anlaşmayı kabul etmemesi halinde, bu anlaşma da sona erer ve yeni anlaşma devreye girer. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ’nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, ….. anlaşmayı sona erdirme hakkına sahip olur ve anlaşmayı sona erdirdiği takdirde, kalan süreye tekabül eden ücreti MÜŞTERİ’ye iade eder.

….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

İşbu anlaşma … maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat