Özen yükümü

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 466.- Vesayet organları ve vesayet işleriyle görevlendirilmiş olan diğer kişiler, bu görevlerini yerine getirirlerken iyi bir yönetimin gerektirdiği özeni göstermekle yükümlüdürler.

Vasinin sorumluluğu

MADDE 467.- Vasi, görevini yerine getirirken kusurlu davranışıyla ve­sayet altındaki kişiye verdiği zarardan sorumludur.

Kayyım ve yasal danışmanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.

Devletin sorumluluğu

MADDE 468.- Devlet, vesayet dairelerinde görevli olanların hukuka ay­kırı olarak sebebiyet verdikleri zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olduğu gibi; vasi, kayyım ve yasal danışmanlara tazmin ettirilemeyen zararlardan da sorumludur.

Zararı tazmin eden Devlet, zararın meydana gelmesinde kusurlu olan­lara rücu eder. Zararın doğmasına kusurları ile sebep olanlar, rücu hakkını kullanan Devlete karşı müteselsilen sorumludurlar.

Görev ve yetki

MADDE 469- Devletin vesayet dairelerinde görevli kişilere karşı rücu davasına bakmaya, vesayet dairelerinin bulunduğu yere en yakın Asliye Mah­kemesi yetkilidir.

Vesayetle ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bu­lunduğu yer Asliye Mahkemesinde görülür.

Açıklama

Vesayet organları olan vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemesi ile dene­tim makamı olan Asliye Hukuk Mahkemesi ve vesayetle görevlendirilmiş diğer görevliler (örneğin: Vasi) görevlerini yaparken gerekli özen ve ihtimamı göster­mek zorundadırlar.

Vasi, yaptığı işlerde vesayet altındaki kişinin yararlarını korumak zorun­dadır. Aksi halde verdiği zararları vesayet altındaki kişiye ödeyecektir.

Kayyım ve yasal danışmanlar (kanuni müşavirler) de yukarıda açıklanan kurallara tabidirler.

Devlel, vesayet daireleri ile vasi ve kayyımın ve yasal danışmanın hukuka aykırı davranışları nedeniyle vermiş oldukları zararlardan sorumlu bulunmakta­dır. Ancak zararı meydana getirenlere rücu edecek, yani vesayet altmdakine öde­diği bedeli onlardan talep edecektir. Kusurları ile zararın doğmasına neden olan bu kişiler Devlete karşı böylece zincirleme sorumlu olacaklardır. Yeni Türk Me­deni Yasasının 468. maddesi bu yolda hüküm öngörmektedir.

Vesayet Dairelerinde yani Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemesinde görev yapan kişilere karşı açılacak rücu davalarına bakmakla görevli mahkeme bu vesayet dairelerinin bulunduğu yere en yakın yer Asliye Hukuk Mahkemesi­dir. Bunların dışındaki vesayetle ilgili tazminat ve rücu davaları vesayet dairele­rinin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecektir Yeni Yasada bu husus 469. maddede açıklanmaktadır.

Devletin açacağı rücu tazminat davalarında, zararın miktarı, zararın doğ­masında, bunu doğuranın kusur durumu göz önünde tutulacaktır. Dava genel kurallara göre çözümlenir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...