Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Vesayet Nasıl Sona Erer?

VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ

Küçüklerde

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 470.- Küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer.

Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçü­ğün hangi tarihte ergin olacağım tespit ve ilan eder.

Hükümlülerde

MADDE 471.- Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.

Diğer kısıtlılarda

Kaldırılması

MADDE 472.- Diğer kısıtlılar üzerindeki vesayet, yetkili vesayet maka­mının kararıyla sona

Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verir.

Kısıtlı ve ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilir.

Usulü

İlan

MADDE 473.- Kısıtlama ilan edilmişse, kaldırılması da ilan olunur. Fiil ehliyetinin yeniden kazanılması, ilânın yapılmasına bağlı değildir.

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında

MADDE 474.- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin orta­dan kalkmış olduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde karar verilebilir.

Savurganlık, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı ve kötü yönetimde

MADDE 475.- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya mal varlığını kötü yönetmesi sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin vesayetin kaldırılmasını isteyebilmesi, en az bir yıldan beri vesayet al­tına alınmasını gerektiren sebeple ilgili olarak bir şikayete meydan vermemiş olmasına bağlıdır.

İstek üzerine kısıtlamada

MADDE 476.- Kendi isteğiyle kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılması kısıtlamayı gerektiren sebebin ortadan kalkmasına bağlıdır. D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta

Genel olarak

MADDE 477.- Temsil kayyımlığı, kayyımın yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona erer.

Yönetim kayyımlığı, kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyımın görevden alınmasıyla sona erer.

Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet makamının kararıyla sona erer.

İlân

MADDE 478.- Atamanın ilan edilmiş olması veya vesayet makamının gerekli görmesi hallerinde, kayyımlığın sona erdiği de ilan olunur.

Açıklama

Küçük (çocuk) üzerinde bulunan vesayet onun reşit (ergin) yani 18 yaşını bitirmesiyle kendiliğinden sona erecektir. Ancak, ergin olmaya (yani reşit kılın­maya) Mahkemece karar verilmişse, bu takdirde küçüğün (çocuğun) ergin ola­
cağı günü karannda tespit ve belirtmesi gerekecektir. (Örneğin: Küçük…’nın.gününde ergin olmasının tespit ve kabulüne karar verildi, gibi) bu karar ilan edi­lir. Bundan başka, özgürlüğü kısıtlayıcı (yani bağlayıcı) cezaya hükümlülük ne­deniyle kısıtlı olan kişinin üzerindeki vesayet, hapis halinin son bulmasıyla yani cezası yerine getirilip hapisten çıkmasıyla, hiçbir hükme gerek olmadan kendili­ğinden kalkacaktır.

Yukarıda açıklananlar dışında kalan başka kısıtlılar hakkında da vesayet, yetkili vesayet makamı yani Sulh Hukuk Mahkemesinin kararıyla sona erecektir.

Vesayetin kaldırılması kısıtlı ve ilgililerden talep edilebilir. Vesayeti ge­rektiren nedenlerin ortadan kalkmasıyla da yetkili vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesi vesayetin sona ermesi kararı verecektir.

Kısıtlama ilan edilmişse, kısıtlamanın kaldırılması da ilan olunacaktır. Ay­rıca medeni haklan kullanma (yani Yeni ismiyle fiil ehliyeti) ehliyetinin yeniden kazanılması halinde ilan yapma zorunluluğu yoktur.

Akıl hastalığı ve akıl zayıflığından kısıtlanan yani vesayet altına almanın bu vesayetinin kaldırılması kısıtlama nedeninin tamamen ortadan kalkmasına bağlıdır. Bu da, resmi sağlık kurulunun raporu ile edilmiş olacaktır. Rapor alı­nırsa vesayet kaldırılabilecektir.

Savurganlık, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı vesair nedenlerle ve­sayet altına alınmış yani kısıtlanmış kişinin vesayetinin kaldırılması da en az bir yıldan beri bir sürede, vesayete alınmasını gerektiren bir nedenle alakalı olarak

hakkında bir şikayet vuku bulmaması koşuluna bağlanmıştır. Yeni Türk Medeni Yasasının 475. maddesi bu yolda kural vazetmektedir.

Kendi isteği ile kısıtlanmış olanın hakkındaki vesayet ise, kısıtlamayı ge­rektiren nedenin ortadan kalkması halinde kaldırılacaktır.

Kayyımlıkta ise;

  1. Temsil kayyımlığı, görevlendirildiği işi bitirmesiyle sona erecektir.
  2. Yönetim kayyımlığı, kayyımın tayinini gerektiren yani zorunlu kılan
    nedenin ortadan kalkmasıyla son bulacaktır.

Yasal danışmanlık da, vesayet makamının yani Sulh Hukuk Mahkemesinin karan ile sona erecektir. Burada da vesayetin kaldırılmasına ilişkin kurallar göz Önünde tutulacaktır.

Kayyım tayini ilan edilmişse, kaldırılması da ilan olunacaktır. Bundan başka vesayet makamı (Sulh Hukuk Mahkemesi) uygun ve gerekli bulduğu tak­dirde, yine ilan söz konusu olacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat