T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 1999 / 17560
Karar: 2000 / 95
Karar Tarihi: 17.01.2000
ÖZET: Dosyadaki bilgi ve belgeler ve özellikle meydana gelen olayda mağdur olan davalı tanığı …’in ifadesine göre, davacı adı geçeni şirketten evine götürürken, kendisini ertesi gün sabah 06.00’da havaalanına götürmesini istemiş, davacı bu isteği kabul etmediği gibi adı geçeni dövmeye kalktığı ve bu suretle verilen görevi yapmak istemediği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemleri 1475 sayılı İş Kanununun 17/2 maddesinin <ç> ve <g> bentleri kapsamına girdiğinden davacı ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanamaz. Mahkemenin aksi görüşlerle bu istekleri kabul etmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
(1475 S. K. m. 17)
Dava: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ile izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

İşçi Alacakları Davası

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı hizmet akdinin davalı işverence haksız olarak feshedildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş ve bu istek mahkemece kabul edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgeler ve özellikle meydana gelen olayda mağdur olan davalı tanığı………’in ifadesine göre, davacı adı geçeni şirketten evine götürürken, kendisini ertesi gün sabah 06.00’da havaalanına götürmesini istemiş, davacı bu isteği kabul etmediği gibi adı geçeni dövmeye kalktığı ve bu suretle verilen görevi yapmak istemediği anlaşılmaktadır.

İhbar Ve Kıdem Tazminatlarına Hak Kazanılmaması

Davacının bu eylemleri 1475 sayılı İş Kanununun 17/2 maddesinin <ç> ve <g> bentleri kapsamına girdiğinden davacı ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanamaz. Mahkemenin aksi görüşlerle bu istekleri kabul etmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17.01.2000 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Davacının  görevli  olduğu   çalışma saati  dışında yönetim kurul  üyesi ……..’ı  havaalanına götürmemiş  bulunması  hizmet  akdinin feshi için yeterli olmadığı gibi anılan kişinin beyanı dışında bir delil olmaksızın işten çıkarılması İş Müfettişi tarafından da haklı kabul edilmediği göz önünde bulundurularak ihbar ve kıdem tazminatlarına karar verilmesini usul ve yasaya uygun bulduğumuzdan onama düşüncesiyle çoğunluğun bozma kararına katılmıyoruz.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat