Vergi Suçu Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini

Danıştay 3. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/10475
Karar No : 2015/7082

…….tarafından ……….na karşı açılan davada, Adana ..Vergi Mahkemesinin 14.8.2015 gün ve E:2015/1248, K:2015/1141 sayılı kararıyla yetkili vergi mahkemesinin saptanması için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 43’üncü maddesinin 1-b fıkrası uyarınca Danıştaya gönderilen dava dosyası incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında Baş Hesap Uzmanı …tarafından hazırlanan ….sayılı Vergi Suçu Raporu nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 20.000,00 TL manevi zararın tazminine hükmedilmesi istemiyle açılan davada, Ankara ..Vergi Mahkemesince verilen 12.06.2015 gün ve E:2015/1001, K:2015/1483 sayılı kararla; vergi suçu raporunun tek başına kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı, bu rapora dayanılarak davacının “sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler” listesine alındığı, bu işlemi tesis edenin de Adana Vergi Dairesi Başkanlığı olduğu ve bu işleme karşı Adana …Vergi Mahkemesi’nde açılan davada işlemin iptaline karar verildiği, bu durumda 2577 sayılı Kanunun 37’nci maddesi hükmü gereği uyuşmazlığın çözümünde Adana Vergi Mahkemesinin yetkili bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasının Adana Vergi Mahkemesine gönderildiği; Adana…Vergi Mahkemesince de davacının manevi tazminat talebine neden olan durumun Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde Baş Hesap Uzmanı olan … tarafından hazırlanan ….sayılı Vergi Suçu Raporu ve bu raporun hazırlanması sırasındaki hizmet kusurundan kaynaklandığı, dolayısıyla dava konusu manevi tazminat talebine ilişkin uyuşmazlığın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 37’nci maddesinin (d) bendi uyarınca Hesap Uzmanları Kurulunun bağlı olduğu …nın bulunduğu yer mahkemesi olan Ankara Vergi Mahkemesinin yetki alanında olduğu gerekçesiyle dava yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili mahkemenin saptanması için Danıştay Başkanlığına gönderildiği anlaşılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun vergi uyuşmazlıklarında yetkiyi düzenleyen 37’nci maddesinde; uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında ödeme emrini düzenleyen, diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme olduğu hükme bağlanmıştır.

Davacı tarafından, Baş Hesap Uzmanı ….un hazırladığı …..sayılı Vergi Suçu Raporu nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 20.000,00 TL manevi zararın tazminine hükmedilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmakla birlikte, vergi suçu raporunun tek başına kesin ve yürütülebilir mahiyette bir işlem olmadığı, bu rapora dayanılarak davacının “sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler” listesine alındığı, bu işlemi tesis edenin de Adana Vergi Dairesi Başkanlığı olduğu görüldüğünden, iş bu uyuşmazlığın çözümünde Adana Vergi Mahkemesi yetkili bulunmuştur.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığı çözümlemekle Adana…Vergi Mahkemesinin yetkili kılınmasına, dava dosyasının anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine, kararın, uyuşmazlığı çözümlemekle yetkili kılınan Adana …Vergi Mahkemesince ilgili mahkeme ve taraflara tebliğine, 15.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat