Vergi Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Vergi Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi

………………….. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR

DAVACI :

ADRESİ :

VERGİ KİMLİK NO :

DAVALI :………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DAVANIN KONUSU : ………………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünce adıma 6183 sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi uyarınca tanzim ve tebliğ olunan …………… gün ve ………….. takip numaralı ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

ÖDEME EMRİNE KONU VERGİ :………..Takvim yılına ilişkin Ocak, Şubat, Mart dönemi Katma Değer Vergisi

MİKTARI :………………TL

TEBLİĞ TARİHİ :……/……../20…

MADDİ OLAY :………………..…..Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden tahsil edilemeyen bazı vergi borçları nedeniyle 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35. maddesi gereğince ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmiştir. Ödeme emrinin adıma düzenlenmesi yasaya ve hukuk hükümlerine aykırı olup iptali gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER :1- Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettim ve hissemi devir ettim. Bu istifa …………………. tarihli Yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş ve ……………… tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

2-Bu açıklaya göre şirkette hiçbir ilgim kalmamıştır. Şirketten ayrıldığım tarihten sonraki döneme ait Vergi borçlarından sorumlu Tutulmam ve ödeme emirleriyle takip edilmem yasal değildir.

3-Ortak olduğu dönemlere ait ödenmeyen vergilerden sorumlu tutulamam. 6183 sayılı Yasa mükerrer35.maddesi hükmünde; “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenleri şahsi mal varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir. ”açıklaması mevcuttur.

4-Mükerrer 35.madde 4108 sayılı Kanunun 11. maddesiyle getirilen bir düzenleme olup, maddenin gerekçesinde; “Bilindiği üzere 213 sayılı V.U.K.’nun 10. maddesiyle, tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler veya bunların temsilcileri ile yabancı şahıs ve kurumların Türkiye’deki temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevleri yerin getirmeyenlerin, varlıklarından alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükümden hareketle, tüzel kişilerin varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların tüzelkişiliğin kanuni temsilcilerinden 6183 sayılı Kanunun cebri takibata ilişkin hükümlerine göre takip ve tahsili cihetine gidilmektedir

5-Bu durumda, vergi ve buna bağlı alacaklar için, 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35.maddesi hükmüne göre Yönetim Kurulu üyesi olmadığım dönemlere ait tüzel kişinin ödemediği vergilerden sorumlu tutulamam.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak dava konusu yaptığım ödeme emrinin iptaline esas hakkında karar verilinceye kadar, yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine kara verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI
Adı ve Soyadı
İmza

EKLER :

1-Ödeme emri

2-Ticaret sicil gazetesi

3-Kurul kararı

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat