YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ

Vergi Mahkemelerinde Görev Ret Yetki Ret Kararları Sonrasında Ne Yapılır?

Vergi Mahkemelerinde Görev Ret Yetki Ret Kararları Sonrasında Ne Yapılır?

Vergi Mahkemesince verilen “Görev Ret” veya “Yetki Ret” kararları taraflara tebliğe çıkarıldıktan sonra, dava dosyası, üst yazıya bağlanarak, görevli veya yetkili mahkemeye gönderilir. Dosya kendisine gelen mahkeme, davaya konu edilen işlemi görev ve yetkisinde görürse, davayı görür ve karara bağlar. Aksi durumda ne olacağı hususu, 2577 sayılı Kanunun 43. maddesin­de düzenlenmiştir.

  1. İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştay’a veya görevli ve yet­kili idare veya vergi mahkemesine gönderirler.
  2. Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili ve görevli mah­kemeye gönderilmesine karar verir.
  3. Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönde­rildiği mahkeme kendisini görevsiz veya yetkisiz gördüğü tak­dirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık bölge idare mahkemesince, aksi hal­de Danıştayca çözümlenir.
  4. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve bölge ida­re mahkemesince verilen kararlar ilgili mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur.
  5. Danıştay ve bölge idare mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen kararlar kesindir.
  6. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görev­li ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava açılması halinde harç alınmaz.”