Vergi Borcu İçin Emekli Maaşına Haciz Konulur mu?

Muğla Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/774
Karar No : 2013/32

ÖZÜ: Emekli maaşına vergi borcu için haciz konulamaz.

İstemin Özeti: Davacının vergi borçları bulunduğundan bahisle emekli maaşı banka hesabına uygulanan haciz işleminin; haciz işleminin emekli maaş hesabı üzerine konulduğu, emekli maaş hesabına haciz konulamayacağı kamu alacağının zaman aşımına uğradığı iddialarıyla iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

…. Vergi Mahkemesi Hakimliğince gereği düşünüldü:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 71. maddesinde; aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirlerin kısmen haczolunabileceği ve haczolunacak miktarın bunların üçte birinden çok ve dörtte birinden az olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesinde ise; bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin ugulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacaklarının, devir ve temlik edilemeyeceği ve gelir, aylık ve ödeneklerin 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği, 106. maddesinin 1. bendinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 142 ve 143, ek 36, geçici 20, geçici 81. ve geçici 87. maddeleri hariç diğer maddelerinin yürürlükten kaldırıldığı kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının vergi borçları bulunduğundan bahisle muhtelif vergi borçlarının tahsili amacıyla davacının Ziraat Bankası ….. şubesindeki üç adet banka hesabına haciz işleminin uygulandığı, söz konusu banka şubesine yapılan ara kararı sonucunda gönderilen belgeden, haciz işlemi tatbik edilen hesabın SSK emekli maaşı hesabı olduğu anlaşılmaktadır.

Öncelikle, sonra çıkan genel kanunla, daha önce çıkmış özel kanun hükmü arasında birbiriyle çatışır görünen bir düzenleme mevcut olup, özel bir kanun hükmünün, sonradan yürürlüğe giren aykırı bir hükümle üstü kapalı (zımni) olarak kaldırılmış sayılması için, sonraki hükmün de aynı ölçüde özel bir hüküm olması hukukun genel kurallarındandır.

Olayda 6183 sayılı Kanunu 71. maddesinden sonra, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uyuşmazlık konusu olaya uygulanması gerektiği sonucuna varılan 93. madde hükmüyle de özel bir düzenleme getirilip, bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği öngörülmüştür.

Bu durumda, ihtilaf konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunanSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesine göre, davacının Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı SSK emekli aylığı üzerine vergi borcu dolayısıyla haciz tatbik edilmesi mümkün bulunmadığından, davacının emekli maaşına uygulanan haciz işleminde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; DAVANIN KABULÜNE, dava konusu emekli maaşına uygulanan haciz işleminin iptaline.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat