Üniversite Eş Durumu Nedeniyle Tayin

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Üniversite Eş Durumu Nedeniyle Tayin

D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2012/1242
Karar No : 2015/163

İsteğin Özeti : Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen 25.01.2012 günlü, E:2011/618; K:2012/34 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde hemşire olarak görev yapan davacı, eş durumu nedeniyle Sağlık Bakanlığı emrine naklen atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin 15.8.2011 günlü, 6883 sayılı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü işleminin iptali istemiyle dava açmıştır.

Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen kararla; davacının eş durumu özrü nedeniyle Sağlık Bakanlığı emrine atanma istemine, görev yaptığı Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki personel gereksinimi nedeniyle muvafakat verilmediği açık olduğundan, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Anayasanın 41. maddesinde; “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” hükmü yer almıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma” başlıklı 72. maddesinde, “Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğe eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.” hükmü kurala bağlanmıştır. “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74. maddesinde “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden ve 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmü yer almaktadır.

Yasa koyucunun yukarıda yer alan Kanun hükümleriyle, Anayasanın 41. maddesine koşut olarak, aileyi parçalamaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarını taşıdığında kuşkuya yer yoktur. Anayasanın ve 657 sayılı Yasanın sözü edilen düzenlemelerine göre, eşlerin ayrı kurumlarda çalışması durumunda diğer eşin çalıştığı kurumla gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle, coğrafi bakımdan aynı veya aile bütünlüğünün bozulmasına yol açmayacak kadar yakın bir yere naklinin yapılması idare için bir yükümlülüktür.

Dosyanın incelenmesinden, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde hemşire olarak olarak görev yapan davacının, eşinin Yozgat’ta polis memuru olarak görev yapması dolayısıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir kadroya atanma istemiyle başvurduğu, Sağlık Bakanlığınca atamanın yapılabilmesi için davalı Üniversite Rektörlüğünden 03.8.2011 tarihli yazı ile muvafakat verilmesinin talep edildiği, talebin Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünün 15.8.2011 tarihli işlemi ile ihtiyaç gerekçe gösterilerek reddedilmesi üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan Anayasa ve Yasa hükümleri uyarınca davacının coğrafi bakımdan eşinin görev yaptığı ile atanmasına izin verilmesinin aile bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirerek bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri bakımından gerekli olması nedeniyle aile bütünlüğünün, huzur ve mutluluğun bozulması sonucunu doğuracak nitelikteki davacıya muvafakat verilmemesi yönünde kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen 25.01.2012 günlü, E:2011/618; K:2012/34 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasayla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 21.01.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Kurumlararası nakil isteğinin yerine getirilebilmesi, kurumların bu konudaki muvafakatına bağlıdır. Davalı idare, personel ihtiyacı nedeniyle bu isteğe muvafakat etmemiş olup bu hususun gerçek olmadığı ya da muvafakat vermemenin kamu yararı ve hizmet gereği dışındaki saiklere bağlı olduğu hususu kanıtlanmadığına göre, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararının onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyız.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat