Vekaletname Olmadan İcra Takibi Yapılabilir mi?

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Vekaletname Olmadan İcra Takibi Yapılabilir mi?

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2012/15280
KARAR: 2012/21010

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçilmiş, mahkemece takip alacaklısı S… tarafından Av. M…’a usulüne uygun bir vekaletname verilmediği, vekaletname yokluğu ve en son işlem tarihi itibariyle 3 yıllık zamanaşımının dolması sebebiyle davacı borçlu H… yönünden icranın geri bırakılmasına karar verilmiştir.

HUMK.nun 67. maddesinin 1. fıkrasında “vekaletnamenin aslını veya örneğini vermeyen vekil dava açamaz ve yargılama ile ilgili hiçbir görev yapamaz. Şu kadar ki gecikmesinde zarar umulan hallerde mahkeme vereceği kesin süre içinde vekaletnamesini getirmek şartıyla vekilin dava açmasına veya usul işlemleri yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekaletname verilmez veya aynı süre içinde asil yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmezse dava açılmamış sayılır ve yapılan işlemler hükümsüz kalır.” denilmiştir.

Somut olayda, alacaklı asilin kendi adına düzenlediği vekaletname olmadan vekil Av. M…, yenileme talebinde bulunduğu görülmüştür. Vekaletname olmadan vekil takip yapamaz ise de; anılan yasa uyarınca kendisine vekaletnameyi getirmek üzere kesin mehil verilmiş olması gerekmektedir. İcra müdürlüğünce alacaklıya veya vekile verilmiş bir mehil bulunmamaktadır. Bu konuda icra mahkemesince alacaklıya süre verilmemiş, evrak üzerinden inceleme yapılarak icranın geri bırakılmasına karar verilmiştir. Nitekim …3. İcra Mahkemesinin 07.10.2011 tarih 2011/1048 Esas, 2011/1071 Karar sayılı ilamında da vekaletnamede ismi geçmese bile icra müdürlüğünün red kararından önce vekile süre vermesi gerekli olduğu gerekçesiyle alacaklının şikayetinin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. Alacaklı S…, Av. M…’e usulüne uygun olarak kendi adına dava açma ve takip yapma hususunda vekaletname vermiş, Av. M…’te 20.09.2011 tarihinde bu vekaletnameye istinaden Av. M…’a yetki vermiş ve icra dosyasına ibraz edilmiştir (…2. Noterliğinin 20.06.2011 tarih 137222 yevmiye nolu ve vekaletnamesi).

Bu durumda icra dosyasında, alacaklı vekilinin takip dosyasına yetki belgesi ibraz etmiş olduğundan vekaletnamesiz vekilin yapmış olduğu bütün işlemler ve dolayısı ile yenileme talebi geçerli hale gelir. Mahkemece, yukarıda açıklandığı üzere şikayetin reddine karar vermek gerekirken kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat