Nafakaya Hangi Durumda Haciz Konulabilir?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Nafakaya Hangi Durumda Haciz Konulabilir?

Geçim amaçlı ve mahkeme kararıyla verilen nafakalar hacze kabil olmayan gelirlerden olup, haczedilemez.

İlama müstenit olan nafakadan kastedilen şey, dava sırasında hakimlikçe kişinin yaşamını sürdürmek için öncelikle ve zaruri olarak hükmedilen bir para olup, ara kararı ile takibe konulmasındaki amaç da, dava sonucu beklenmeksizin nafakanın bir an önce tahsilinin gerekmesidir. Bu nedenle lehine hükmedilen kişinin geçimi için zorunlu olan Medeni Kanunun hükümlerine göre verilen nafakanın birikmesi halinde dahi niteliği itibariyle haczi caiz değildir

Borçlunun «ilâma dayanarak» aldığı nafakalar hiç haczedilemediği halde, «ilâma dayanmayarak» aldığı nafakalar kısmen haczedilebilir. Çünkü, ilâma dayanan nafaka, gerçekte borçlunun geçimi için zorunlu olan gereksinmeler dikkate alınarak takdir olunmuştur. Bu nedenle, mahkemece takdir olunan bu paranın mutlaka alacaklının eline geçmesi şarttır.

Sizin durumunuzda banka hesabında nafaka dışında yatırılmış herhangi bir para, hisse senedi vs gibi akarlar varsa haczi kabildir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat