Döviz Cinsinden Senet Nasıl İcraya Konulur?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Döviz Cinsinden Senet Nasıl İcraya Konulur?

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/16391
KARAR: 2015/2905

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, taraflar arasında 70.800 Euro bedelle imzalanan mal satımına ilişkin sözleşme gereği müvekkilinin edimini yerine getirdiğini, davalının eksik ödeme yaptığını, bakiye bedel için icra takibi yapıldığını, davalının takipte talep edilen kur farkı ve işlemiş faize itiraz ettiğini, talebin sözleşmeye uygun olduğunu belirterek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, sözleşmeye göre ödemeye esas para biriminin TL olduğunu, davacının TL üzerinden fatura düzenlediğini, borcun yabancı para üzerinden hesaplanarak kur farkı ile birlikte takip yapılmasının doğru olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, sözleşmede mal bedelinin Euro olarak belirlendiği, gecikmeli olarak TL cinsinden yapılan ödemeler nedeniyle ortaya çıkan kur farkından davalının sorumlu olduğu, işlemiş faiz alacağı yönünden talep ile bağlı kalınarak, davanın kısmen kabulüne, 6.723,57 Euro asıl ve 310,61 Euro işlemiş faiz yönünden takibin devamına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 03.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat