Vekalet Ücreti İçin Yapılan İcra Takibi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Vekalet Ücreti İçin Yapılan İcra Takibi

T.C YARGITAY

13.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 10020

Karar: 2000 / 537

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Dava, itirazın iptali davası olduğundan ve davacı avukat yaptığı takip ile ancak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanacak miktarda ücreti vekalet isteyebileceğinden davalılar hakkında yapılan icra takibi nedeniyle …TL. üzerinden davanın kabulüne, davalıların bu yöne ilişkin itirazlarının iptaline, bakiye kısma yönelik davanın reddine karar verilmesi gerekir.

(1086 S. K. m. 68) (1136 S. K. m. 174) (2004 S. K. m. 67)

İtirazın İptali Davası

Dava: Işılay ile Fundan vekili avukat Sadık aralarındaki dava hakkında Kadıköy 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 27.5.199 gün ve 261-423 sayılı hükmün Dairemizin 1.11.1999 tarih ve 6328-7791 sayılı ilamıyla onanmasına verilmişti. Süresi içinde davacı avukatı tarafından düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

Karar: Davacı, davalıların avukatı olarak tereke dosyasını takip ettiğini, haksız olarak azledildiğini, vekalet ücreti için yaptığı icra takibine itirazın iptaline ve inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini istemiştir.

Karar Düzeltme Talebi

Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, avukatlık ücret sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın reddine, davalılar lehine inkar tazminatına hükmolunmasına yer olmadığına, geçersiz sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre 4.000.000.TL. maktu avukatlık ücretinin davalılardan tahsiline verilmiş, hüküm davacının temyizi üzerine Dairemizce onanmış, bu defa davacı düzeltme talebinde bulunmuştur.

Haksız Azil İddiası

1- Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan düzeltme taleplerinin reddi gerekir.

2- Dava, vekalet ücretinin tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali davasıdır. Mahkemece davacının açmış olduğu itirazın iptali davasının reddine ve davalı yararına kötü niyet tazminatının takdirine karar verilmiş, bu kararın temyizi üzerine Dairemizin 1.2.1999 tarihli ilamı ile avukatlık ücret sözleşmesinin geçersiz olduğu, bu durumda davacı avukatın Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince ücret isteyebileceği ve davalıların tazminat talebinde bulunmadıklarından lehlerine tazminata hükmedilemeyeceği yönlerinden bozulmuştur. Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda 27.5.1999 tarihinde itirazın iptali davasının reddine ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 4.000.000.TL. maktu ücreti vekaletin davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine karar verilmiştir. Oysa dava, itirazın iptali davası olduğundan ve davacı avukat yaptığı takip ile ancak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanacak miktarda ücreti vekalet isteyebileceğinden davalılar hakkında yapılan icra takibi nedeniyle 4.000.000.TL. üzerinden davanın kabulüne, davalıların bu yöne ilişkin itirazlarının iptaline, bakiye kısma yönelik davanın reddine karar verilmesi gerekirken bozmaya yanlış anlam verilerek itirazın iptali davasının reddedilmesi ve ayrıca 4.000.000.TL. vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesi usule ve yasaya aykırıdır. Kararın bu nedenle bozulması gerekirken yanılma sonucu onandığı bu kez yapılan inceleme ile anlaşıldığından davacının karar düzeltme talebinin kabulü ile hükmün açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir.

Ücret Tarifesi Uyarınca Hesaplanacak Miktarda Ücreti Vekalet Üzerinden Takibin Kabulü Gereği

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle davacının karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairenin 1.11.1999 gün 632 esas ve 7791 sayılı onama ilamının kaldırılmasına, temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 1.2.2000 gününde oybirliği ile verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat