Vasiyetten Dönme Nasıl Olur?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Vasiyetten Dönme Nasıl Olur?

Yeni vasiyetname ile

MADDE 542.(489)- Mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetname­den her zaman dönebilir.

Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir.

Vasiyetnameden; yeni vasiyetname düzenleyerek, imha ederek, vasiyetna­meden vazgeçilebilinir. Resmi şekilde düzenlenen vasiyetnameden vazgeçmede yazının bizzat vasiyetçi tarafından yazılması gerekir.

Mirasbırakanın vasiyet ettiği şeyi tasarruf etmesi halinde vasiyet geçersiz olur.

Vasiyetname kaza sonucu ile başka kimsenin kusuruyla kaybedilmiş ve tespiti de mümkün değilse bu vasiyetnameye itibar edilemez. Herhangi bir nedenle kazaya uğrayan bir vasiyetnamenin parçalarının bir araya getirilmesi veya aslı onaylanmış gerçek bir fotokopisi varsa vasiyetname yeniden gündeme gelebilir vasiyetnamenin müsvettesinden de yararlanılabilinir. Vasiyet yolu ile yapılan :es:s!erden vazgeçilemez, ancak mahkemeden bozulması istenebilir. Vasiyetçinin önceden önce vasiyet ettiği yerin kamulaştırılmasında bedel vasiyetçinin olur.

Vasiyetten Dönme’nin Şekli

Madde 545- Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetna­me şeklinde düzenlenmesi gerekir.

Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.

Miras sözleşmesi; vasiyetçi ile mirasçı veya üçüncü şahıs arasında yapılan ölüme bağlı bir tasarruftur. Sözleşmenin tarafları arzularını resmi memura aynı zamanda bildirirler ve imza ederler. Tasarrufta bulunanın bizzat hazır olması şarttır. Diğer taraf temsil edilebilir. Yalnız mirastan vazgeçme sözleşmesinde iki tarafından bulunması şarttır. Taraflara sözleşmenin onanmış sureti verilir. Bir adedi de noter­likte muhafaza edilir.

Vasiyetten Dönme’nin Ortadan kaldırılması

Sağlararasında

Sözleşme veya vasiyetname ile

Madde 546- Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmasıyla her za­man ortadan kaldırılabilir.

Miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi­nin, mirasbırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa; mirasbırakan, mi­ras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir.

Tek taraflı ortadan kaldırma, vasiyetnameler için kanunda öngörülen şekil­lerden biriyle yapılır.

Miras sözleşmesi, tek taraflı açıklama ile, sözleşmeye aykırılık nedeniyle, mi­rasçı atanan veya lehine vasiyet edilenin mirastan çıkarılmayı gerektirecek bir du­rumunun meydana gelmesi, mirasbırakandan önce ölme, boşanma ve evlenmenin bozulması ile sözleşme son bulur.

Sözleşmeden dönme yolu ile

Madde 547 (494)- Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.

Miras sözleşmesi gereğince, tasarrufu yapan kimsenin sağlığında belirli bir malı ve yararı elde etmek yetkisi vardır. Mal ve yarar kendisine verilmeyen kimse taahhüdün yerine getirilmesini isteyebilir. Vade belirtilmiş ise borç vade gününde muaccel hale gelir. Eğer vade belirtilmemiş ise Borçlar Yasasının 106 ve 108.maddelerine göre borçlunun temerrüde düşürülmesi gerekir.

Miras sözleşmesi, ehliyetsizlik, şekil eksikliği (MY. 503, 558) nedeni yanında idareyi sakatlayan (MY.504- BY. 23, 31) nedenlerle sözleşme bozulabilir.

Mirasbırakandan önce ölme

Madde 548 – Mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi mirasbırakanın ölümünde sağ değilse, miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar.

Mirasbırakandan önce ölen kişinin mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadık­ça, ölüme bağlı tasarrufta bulunandan, miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler.

Miras sözleşmesi ile mirasçı atanan veya lehine vasiyet yapılanın mirasbırakandan önce ölmesi halinde sözleşme kendiliğinden bozulur. (MY.581) Taraflar aksini sözleşme konusu yapabilirler. (MY.520)

Sözleşme uyarınca vasiyet edene verilmiş bir şey varsa iadesi istenir. (BY. 61-63) Boşanma ile miras sözleşmesi veya vasiyet kendiliğinden sona erer. (MY.181)

Tasarruf edilebilir kısmın daralması

Madde 549- Miras sözleşmesi veya vasiyetnameyle yapılan ölüme bağlı kazandırmalar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmın sonradan daral­ması yüzünden hükümsüz olmaz; sadece tenkis edilebilir.

Miras sözleşmesi veya vasiyetname ile yapılan ölüme bağlı kazandırmalar, tasarruf edilebilir kısmı aştığı takdirde sözleşme veya vasiyetname iptal edilmeye­rek tenkis edilebilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat