Miras Bırakanın Mirasçılardaki Alacakları

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Miras Bırakanın Mirasçılardaki Alacakları

MADDE 654- Mirasbırakanın bir mirasçıdaki alacağı, paylaşma sıra­sında o mirasçının payına mahsup edilir.

Mirasbırakanın sağlığında mirasçılar ile arasında iş ilişkisi olabilir. Birlikte ti­cari faaliyette bulunabilirler veya başka bir nedenle alacak, verecek olayı aralarında doğabilir. Bu durumlarda mirasbırakanın bir alacağı var ise o mirasçının miras payından mahsup edilir.

Kalıt üzerinde üçüncü kişilerin ipotek, rehin, haciz vb. hakları olupta bu mal­lar mirasçılardan birine özgülenmiş ise bu malı kabul eden mirasçı borçlardan da sorumlu olur.

Rehnedilmiş kalıt malları

MADDE 655- Paylaşmada kendisine mirasbırakanın borçlan için rehnedilmiş bir tereke malı düşen mirasçı, o malın güvence altına aldığı borcu üst­lenmiş olur.

Taşınmazlar, paylaşmanın yapıldığı zamandaki gerçek değerine göre özgülenir.

Tarımsal araziler getirdiği gelire, diğer taşınmazlarda piyasa değerine göre özgülenir.

Taşınmazların değeri bilirkişiler tarafından belirlenir.

Taşınmazlar

Bölünme

MADDE 656.- Taşınmazların bölünmelerine ilişkin kanun hükümleri saklıdır.

Taşınmazların paylaştırılmasına ilişkin yasa kuralları taksimde gözönünde tutulur.

Özgülenme

Özgülenmeye esas olan değer

MADDE 657.- Taşınmazlar, paylaşmanın yapıldığı zamandaki gerçek değerleri esas alınarak mirasçılara özgülenir.

Tarımsal taşınmazlar gelir değerine, diğer taşınmazlar sürüm değerine göre özgülenir.

Taşınmazlar, paylaşmanın yapıldığı zamandaki gerçek değerine göre özgülenir.

Tarımsal araziler getirdiği gelire, diğer taşınmazlarda piyasa değerine göre özgülenir.

Taşınmazların değeri bilirkişiler tarafından belirlenir.

Değerin belirlenmesi

MADDE 658- Mirasçılar özgülenme değeri üzerinde uyuşamazlarsa, bu değer sulh hâkimi tarafından belirlenir.

Mirasçılar taşınmazların değerinde her zaman anlaşamazlar. Yargıç bu tak­dirde taşınmazların değerini bilirkişi marifetiyle tespit ettirir. Tarımsal arazinin içinde sınai işletme varsa değerleri ayrı ayrı bilirkişilerce tespit ettirilmelidir. (MY.776/2)

Tarımsal işletmeler

Paylaştırma dışında bırakma

Koşulları

MADDE 659- Terekede bulunan, ekonomik bütünlüğe ve yeterli tarım­sal varlığa sahip bir tarımsal işletme, işletmeye ehil mirasçılardan birinin istemde bulunması hâlinde bu mirasçıya gelir değeri üzerinden bölünmeksizin özgülenir.

Bir işletme, değerinde azalma olmaksızın birden çok yeterli tarımsal varlığa sahip işletmeye bölünebilecek nitelikte ise, sulh hâkimi bunları, istemde bulunan ve işletmeye ehil olan birden çok mirasçıya ayrı ayrı özgüleyebilir.

İşletmenin yeterli tarımsal varlığa sahip olup olmadığı, tarım bölgeleriyle ta­rım türlerinin özellikleri göz önünde tutularak ilgili bakanlıkça çıkarılacak yönetme­likle belirlenir.

Kalıtta bulunan, ekonomik bütünlüğe ve yeterli tarımsal varlığa sahip bir ta­rımsal işletme, işletmeye ehil mirasçılardan birinin istemde bulunması hâlinde bu mirasçıya gelir değeri üzerinden bölünmeksizin özgülenir.

Bir işletme, değerinde azalma olmaksızın birden çok yeterli tarımsal varlığa sahip işletmeye bölünebilecek nitelikte ise, sulh hukuk yargıcı bunları, istemde bulunan ve işletmeye ehil olan birden çok mirasçıya ayrı ayrı özgüleyebilir.

İşletmenin yeterli tarımsal varlığa sahip olup olmadığı, tarım bölgeleriyle ta­rım türlerinin özellikleri gözönünde tutularak ilgili bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik­le belirlenir.

Tarımsal işletme, kendisine özgülenecek mirasçının ailesinin geçimini sağla­yacak miktarda ve üretimi olmalıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat