Vasiyetnamenin Belgelenmesi ve Hükümden Düşmesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Vasiyetnamenin Belgelenmesi ve Hükümden Düşmesi

Belgeleme

MADDE 540- Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen ya­zar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyet­name yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime beyan ederler.

Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mah­kemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler.

Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğ­men veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer.

Vasiyetçi tarafından görevlendirilen tanıklar kendilerine açıklanan son arzu­ları yer, yıl, ay, gün de belirtilerek hemen yazılır. Yazılan belge diğer tanığa imza­lattırılarak vakit geçirilmeksizin hemen bir sulh hukuk veya asliye hukuk mahkeme­sine verilir. Yargıca, tanıklar vasiyetçiyi, vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, son arzularını kendilerine olağanüstü durum içinde anlattığını açıklarlar. Tanıklar herhangi bir belge düzenlemek yerine yargıca durumu anlatarak vasiyetçinin son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler. Okur yazar olmayan tanıkların vasiyetçinin son arzularını tutanağa geçitmek zorundadırlar.

Yakın ölüm tehlikesi; ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi nedenlerle va­siyette bulunan kimse;

Askerlik hizmetinde bulunuyorsa teğmen ve daha yüksek rütbeli bir subay, ülke sınarları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa o aracın sorumlu yöneticisi, sağlık kurumunda tedavi ediliyorsa en yetkili yöneticisi, yargıç yerine geçer.

21.7.2003 tarihli Türk Medeni Yasasının velayet, vesayet ve Miras Hükümle­rinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 37.maddesine göre “sözlü vasiyetin bulundu­ğu kendisine bildirilen mahkeme, mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahke­mesi değilse, bu mahkeme sözlü vasiyetnameyi hemen mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine gönderir.

Hükümden düşme

MADDE 541- Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hüküm­den düşer.

Sözlü vasiyetname; Mirasbırakının yazılı veya resmi vasiyet yapma imkanın doğduğu tarihin üzerinden bir ay geçince, tanıkların birinin veya her ikisinin de ehli­yetsiz olması, olağanüstü hal durumunun kabul edilmemesi ile geçersiz olur.

Sözlü vasiyetname; son arzuların ehliyetli iki tanığa beyan edilmemesi, ta­nıkların okur yazar olmaması, vasiyetname askerlik sırasında teğmen rütbesinden aşağı seviyedeki askere sözlü vasiyet yaptırılması, vasiyetin derhal yazılı hale geti­rilmemesi, yargıca zamanında başvurulmaması, noter çağırma imkanı olduğu hal­de noterce vasiyetnamenin düzenlettirilmemesi hallerinde geçersizdir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat