Vasiyetnamenin Tenfizi Nasıl Yapılır?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Vasiyetnamenin Tenfizi Nasıl Yapılır?

T.C
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2008/18847 E.N
KARAR NO:2008/17480 K.N
KARAR TARİHİ:22.12.2008

VASİYETNAMENİN TENFİZİ
KAT MÜLKİYETİNE TABİ OLMAYAN TAŞINMAZ

Özet
MİRAS BIRAKAN VASİYETE KONU GAYRİMENKULDE PAYDAŞ OLUP, TAŞINMAZ KAT MÜLKİYETİNE TABİ OLMADIĞINDAN VASİYETİN İNFAZ KABİLİYETİ BULUNMAMAKTADIR. BİNANIN KAT MÜLKİYETİ KURULMASINA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIP KAT MÜLKİYETİ KURULABİLMESİ İÇİN DAVACIYA YETKİ VE MEHİL VERİLMESİ VE OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

İstek vasiyetnamenin yerine getirilmesine ilişkindir. Vasiyetçi Hayriye, Bartın Birinci Noterliği’nin 15.09.1989 gün ve 11810 sayılı Vasiyetname ile muayyen mal vasiyetinde bulunmuş ve vasiyetname Amasra Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 19.10.2006 gün ve 2006/82-179 karar sayılı dosyası ile açılmıştır.

Vasiyetnamenin yazımında murisin iradesini ayakta tutacak bir yol izlenmelidir. (YHGK 07.06.1966 tarih 738-309 sayılı ve 2. HD 10.05.2001 tarih 5921-7312 sayılı kararları)

Vasiyetçi Hayriye, Bartın Birinci Noterliği’nin 15.09.1989 gün ve 11810 sayılı vasiyetnamesiyle henüz kat mülkiyeti kurulmamış olan 194 ada, 6 parseldeki bahçeli ev vasfındaki gayrimenkul üzerinde 2 katlı evin üst katını evlatlığı Hava’ya, birinci kat ve bahçenin tamamını davacı Hüseyin’e vasiyet etmiştir.

Miras bırakan vasiyet edilen gayrimenkulde paydaştır. Vasiyet Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre belirli ve muayyen bir şeyi ifade etmemekte, dolayısıyla şimdilik infaz kabiliyeti bulunmamaktadır. İnfaz imkanının doğması 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 12, 14 ve 50. maddeleri hükümleri gereği kat irtifakı veya mülkiyetinin kurulmasına bağlıdır. Söz konusu taşınmaz mal üzerinde henüz kat mülkiyetinin kurulmamış olması; Borçlar Kanunu’nun 117/1. maddesinde yer alan ve borcun sübutuna yol açan objektif imkansızlık olarak nitelendirilemez.

Şahsi hak sahibi davacının isteğini, davalının kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurmalarına talik etmek de Medeni Kanun’un 2. maddesinde yer alan iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda kat mülkiyetine elverişli bir yapı yapılması halinde kat mülkiyeti kurulmasının dava yoluyla istenmesine engel bir hüküm yoktur. Davacının isteği bu yönü de kapsar.

O halde, dava konusu taşınmaz mal içindeki binanın kat mülkiyeti kurulmasına elverişli bir yapı olup olmadığının belediye fen işlerinden sorulması, bağımsız bölümlerin arsa payları yönünden de bilirkişi düşüncesi alınması, yapının ıslahının mümkün olup olmadığının araştırılması, ıslah ve kat mülkiyeti kurulması için gerekli belgeleri düzenleyip ibraz etmek üzere davacıya yetki ve mehil verilmesi, ibraz edilen belgelere davalının bir itirazı olduğu takdirde bunların objektif kurallar çerçevesinde incelenip düzeltildikten sonra, taşınmaz mal üzerinde kat mülkiyeti kurmak suretiyle vasiyete konu bağımsız bölümlerin davacı üzerine tesciline, objektif imkansızlık varsa, isteğin reddine karar verilmesi gerekirken, eksik İnceleme ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın reddi doğru görülmemiştir. (Y.2.HD. 01.03.2001 gün 354-1004, 08.05.1997 gün 4390-4991 sayılı, HGK 27.09.2006 tarih 2006/2-584-660 sayılı kararı)

SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen gerekçelerle (BOZULMASINA), bozma sebebine göre davalının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üz^re, 22.12.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat