Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 531.- Vasiyet, resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözle olarak yapılabilir.

  1. Resmi vasiyetname Düzenlenmesi

MADDE 532.- Resmi vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir.

Resmi memur, sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki ve­rilmiş diğer bir görevli olabilir.

  1. Memurun işlevi

MADDE 533.- Mirasbırakan, arzularını resmi memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir.

Vasiyetname mirasbırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasi­yetnameyi tarih koyarak imzalar,

e. Tanıkların katılması

MADDE 534.- Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini me­murun huzurunda iki tanığa beyan eder.

Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve mirasbırakanı tasar­rufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.

Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.

  1. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın düzenleme

MADDE 535.- Mirasbırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa, memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üze­rine mirasbırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder.

Bu durumda tanıklar, hem mirasbiraltanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önle­rinde memur tarafından mirashırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalar.

  1. Düzenlemeye katılma yasağı

MADDE 536.- Fiili ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kara­rıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmi vasiyet­namenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.

Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

  1. Vasiyetnamenin saklanması

MADDE 537.- Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür.

  1. El yazılı vasiyetname

MADDE 538.- El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterile­rek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.

El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hakimine veya yetkili memura bırakılabilir.

  1. Sözlü vasiyet
  2. Son arzuları anlatma

MADDE 539.- Mirasbırakan; yakıtı ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyet­name yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.

Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.

Resmi vasiyetname düzenlemesinde okur yazar olma koşulu dışında, ta­nıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.

  1. Belgeleme

MADDE 540.- Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüs’tü du­rum içinde kendilerine anlattığım hakime beyan ederler.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat