Vasi Atanması İstemi

0
0

ADLİ TIP İLGİLİ İHTİSAS KURULUNA SEVK EDİLİP MUAYENESİ YAPTIRILARAK KISITLAMA SEBEBİNİN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İLE OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 5969
Karar: 2016 / 247
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Mahkemece; kısıtlanması istenilen H.. S..’ın dosyadaki bilgi ve belgeler ile birlikte Adli Tıp İlgili İhtisas Kuruluna sevk edilip muayenesi yaptırılarak, Türk Medeni Kanununun 405. maddesinde yer alan kısıtlama sebebinin olup olmadığının tespiti ile oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

(4721 S. K. m. 405, 409)

Dava ve Karar: Dava dilekçesinde, vasi atanması istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Türk Medeni Kanununun 409/2. maddesinde, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilebileceğini, hakimin karar vermeden önce, kurul raporunu gözönünde tutarak kısıtlanması istenilen kişiyi dinleyebileceğini hükme bağlamıştır. Somut olayda, akıl hastalığı nedeniyle vasi tayini istemi, tek hekim raporuna dayanılarak kabul edilmiş olup tek hekim tarafından verilen rapor Türk Medeni Kanununun 405. maddesinde belirtilen kısıtlama sebebinin bulunup bulunmadığı hususunda yeterli değildir. Mahkemece; kısıtlanması istenilen H.. S..’ın dosyadaki bilgi ve belgeler ile birlikte Adli Tıp İlgili İhtisas Kuruluna sevk edilip muayenesi yaptırılarak, Türk Medeni Kanununun 405. maddesinde yer alan kısıtlama sebebinin olup olmadığının tespiti ile oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here