Uzlaşmada Anlaşmanın sağlanması nasıl olur?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Uzlaşmada Anlaşmanın sağlanması nasıl olur?

Taraflar  belli  bir  edim  üzerinde  anlaştıkları  takdirde,  uzlaştırma başarı  ile  tamamlanmıştır. Bu aşama anlaşmanın ön basamağıdır. Uzlaştırıcı bu sözleşmenin temelini çizer. Tarafların anlaştıkları noktaları belirler  ve  sözleşme  biçiminde  bir  metin  hazırlar.  Metin  taraflarca imzalanır.  Bu  aşamaya  varılmasına  rağmen  uzlaştırmacı  tarafından taslak  oluşturulamıyorsa,  geri  dönüşler  yapılarak  uzlaştırmaya  varılmaya  çalışılmalıdır. Uzlaştırma olmazsa, önceki  evrelere dönülebilir.

Sözleşme imzalandıktan sonra dönme olmaz.

Olumsuz sonuçlanan bir uzlaştırma müzakeresi ise tekrarlanamaz.

Ancak,  taraflar  iddianame düzenleninceye kadar, kendi aralarında uzlaşırlar ve bunu bir  tutanakla Cumhuriyet savcısına bildirirlerse, yine uzlaştırma sağlanmış olur.

Tarafların  bir  edim  üzerinde  anlaşmaları  halinde  uzlaştırma  tamamlanmış olur. Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def‟aten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya  süreklilik  arzetmesi halinde, 171‟nci maddedeki  şartlar aranmaksızın,  şüpheli  hakkında  kamu  davasının  açılmasının  ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171‟nci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde,  soruşturma  konusu  suç  nedeniyle  tazminat  davası  açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin edimini yerine getirmemesi halinde, uzlaşma raporu veya belgesi, İcra ve İflas Kanunu‟nun  38‟inci  maddesinde  yazılı  ilam  mahiyetini  haiz  belgelerden sayılır (CMK 253/19).

Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak CMK‟da öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat