Uzaklaştırma Kararı Çocuk Teslimine Engel mi?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Uzaklaştırma Kararı Çocuk Teslimine Engel mi?

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2012/5972
KARAR: 2013/7023

Taraflar arasındaki “boşanma” ve ” karşı boşanma” davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (kadın) tarafından; kusur belirlemesi, tazminatların reddi, nafaka miktarları, velayet ve ziynet eşyası alacağı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 15.3.2013 günü temyiz eden davalı-davacı F… ile vekilleri Av… ve Av… ile karşı taraf davacı-davalı M… ve vekili Av. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı-karşı davacı kadının ziynet eşyası alacağı talebi nispi harca tabidir. Başvuru harcı alınmıştır. Mahkemece nispi harç ikmali yaptırılmadan (Harçlar K.m.30-32) usulüne uygun dava bulunmadığı gerekçesiyle ziynet eşyası alacağı talebi yönünden karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

3-Mahkemece uzman incelemesi de yaptırılmak suretiyle, ortak çocuğun velayeti davacı babaya bırakılmıştır.

Velayet konusunda ana babanın yararı ile çocuğun yararı çatıştığı takdirde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gerekir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri; iç hukuk yönünden idrak çağında olduğu kabul edilen çocuklara, kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini açıklamaya imkan tanınmasını ve görüşlerine gereken önemin verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Velayet, çocukların kendilerini ilgilendiren konuların en başında gelir. Ortak çocuk S… 2000 doğumlu olup, yaşı itibariyle idrak çağındadır.

Diğer yandan, çocuğa babanın şiddet uyguladığı iddiasıyla, …Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/1005 soruşturma sayılı dosyasıyla soruşturma yapıldığı, yine …3. Aile Mahkemesinin 2013/83 değişik iş esas ve 2013/85 karar sayılı dosyasıyla, 6284 sayılı Yasa uyarınca çocuk yönünden babaya karşı tedbir uygulandığı da anlaşılmaktadır. Boşanma davası içinde gündeme gelmiş olsa bile kamu düzenini ilgilendirdiğinden velayete ilişkin taleplerin incelenmesinde re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. 6284 sayılı Yasa uyarınca talep edilen tedbir kararı için, “yaklaşık ispat” kuralı gereğince bir delil gösterilmesi gerekmezse de, başvuru sırasında dilekçeye delil eklenmesi mümkündür. Bu nedenle, tedbir kararının kendisinin boşanma davası yönünden bir delil değeri yoksa da, başvuruya eklenebilecek belgelerin delil olabilmesi mümkündür. Açıklanan hususlar gözönüne alındığında; mahkemece, idrak çağında olduğu belirlenen ortak çocuğun mahkeme huzurunda bizzat dinlenerek, velayeti konusunda görüşünü açıklamasına imkan tanınması, çocuğun görüşünü serbest iradesiyle mi, yoksa baskı altında mı açıkladığının gözlenmesi ve yukarıda belirtilen …Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/1005 soruşturma sayılı evrakının tomarıyla birlikte, yine …3. Aile Mahkemesinin 2013 değişik iş ve 2013/85 karar sayılı tedbir dosyasının getirtilmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek velayet konusunda bir karar verilmesi gerekir. Açıklanan yönde işlem yapılmak üzere hükmün bu bölümünün de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün uykarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle ziynet eşyası alacağı ve velayet yönünden BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 990.00 TL. vekalet ücretinin Mustafa’dan alınıp Funda’ya verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.03.2013 (Cuma)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat