Uyuşturucu Madde Kullanmada Tedbire Uyulmazsa Ne olur?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Uyuşturucu Madde Kullanmada Tedbire Uyulmazsa Ne olur?

İDDİA :

Sanık hakkında açılan kamu davasında sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurduğu iddia olunarak eylemine uyan 5237 sayılı TCK 191/1-2, 31/3, 56 maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edilmiştir.

SAVUNMA :

Sanık savunmalarında yaklaşık 2 yıldır uyuşturucu madde kullandığını, uyuşturucu maddenin bağımlısı olduğunu, içmediği zaman saldırgan hale geldiğini, şimdiye kadar tedavi olmadığını, olay tarihinde bir hırsızlık suçu nedeni ile yakalandığında yapılan üst aramasında esrar maddesinin bulunduğunu beyan etmiştir.

DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

Olaya ilişkin tutanaklarda sanığın üzerinde yapılan aramada esrar maddesinin bulunduğu bildirilmiş,yapılan ekspertiz incelemesinde sanıktan ele geçirilen maddenin esrar elde etmede kullanılan kenevir parçaları olduğu belirlenmiştir.

Getirilen nüfus ve sabıka kaydına göre sanığın suç tarihinde 15 yaşında olduğu, sabıkasının bulunmadığı belirlenmiştir.

Sanığın kişiliğinin ve sosyal durumunun tespiti amacı ile sosyal inceleme çalışması yapılmak için bilirkişi görevlendirilmiş ise de bilirkişi tarafından sanığa ve sosyal çevresine ulaşılamaması nedeni ile rapor düzenlenememiştir.

Dosya kapsamına, sanığın yaşına göre sanığın üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Sanık hakkında düzenlenen raporda sanığın uyuşturucu madde kullandığı, yatarak tedavisinin gerektiği bildirilmiştir.

OLUŞ VE HUKUKİ NİTELENDİRME :

Toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre sanığın suç tarihinde ve öncesinde uyuşturucu madde kullandığı, suç tarihinde yapılan aramada kullanmak için uyuşturucu madde niteliğinde olan kenevir bitkisini kullanmak için yanında bulundurduğu, buna göre sanığın üzerine atılı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Sanık hakkında yapılan yargılama sırasında sanığın uyuşturucu madde kullanımından vazgeçirilip tedavi edilmesinin hakkında bir ceza tayinine göre daha yararlı olacağı sonucuna varılmış ve 26.12.2006 gün 2006/132 Esas 2006/882 sayılı karar ile 5237 sayılı TCK nun 191/2-3-4 maddesi uyarınca sanığın tedavi altına alınmasına ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Kararın gönderildiği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 06.02.2007 tarihli yazı ile sanığa hakkında verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerini yerine getirmek üzere şube müdürlüğüne gelmesi konusunda ihtarlı yazı çıkarılmış, söz konusu yazı 26.01.2007 tarihinde aynı konutta oturan kız kardeşine tebliğ edildiği, ancak sanığın şube müdürlüğüne gitmemesi üzerine evrakın 06.02.2007 tarihinde mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır.

Sanığa ihtarlı çağrı kağıdı gönderilmiş, ancak duruşmaya katılmadığı için beyanı alınamamıştır.

Sanığın üzerine atılı suçu işlediği, hakkında verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereğini yerine getirmediği anlaşılmakla, aşağıdaki gibi bir hüküm tesisi gerekmiştir.

H Ü K Ü M :

1. Sanık H.İ nin üzerine atılı “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçunu işlediği anlaşılmakla, suçu işleyiş biçimine, suç kastının yoğunluğuna göre eylemine uyan,

a) 5237 sayılı TCK 191/1 maddesi uyarınca takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) Sanığın suç tarihinde 15 yaşında olması nedeniyle cezasının 5237 sayılı TCK nun 31/3 maddesi uyarınca takdiren 1/3 oranında indirilerek sanığın 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

c) Sanığın yaşına, verilen cezanın miktarına, sanığın kişiliğine göre cezasının 5237 sayılı TCK 50/3, 50/1-a, 52/2 maddeleri uyarınca sanığın ekonomik durumu dikkate alınarak hapis cezasının 1 günü 20 YTL kabul edilerek sanığın NETİCETEN 4800 YTL HAPİS CEZASINA SEÇENEK ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

d) Sanığa verilen para cezasının miktarına göre 5237 sayılı TCK 52/4 maddesi uyarınca para cezasının takdiren her ay bir taksit olmak üzere 10 taksitte sanıktan tahsiline, taksitlerden bir tanesinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edilmesine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine,

e) Suçun işleniş biçimine delil durumuna göre sanık hakkında başkaca artırım ve indirim nedenlerinin, sanığın suç işleme hususundaki eğilimine göre erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair hükümlerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

f) sanığa yargılama sırasında tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri ile ilgili karar verilmesine rağmen sanığın karar gereğinin yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 5237 sayılı TCK nun 191/6 Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

2. Sanığın kişiliğine ve sosyal durumuna göre hakkında 5395 sayılı ÇKK nun 5/1-c maddesi uyarınca SAĞLIK TEDBİRİ uygulanmasına, sanığın madde bağımlılığından kurtulması yönünde gerekli tedavinin yapılması için karar örneğinin Sağlık İl Müdürlüğüne gönderilmesine,

3. Posta gideri olarak yapılan 24.60 YTL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

Dair, sanığın yokluğunda sanık müdafisinin yüzüne karşı 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilecek beyanla gidilebilecek TEMYİZ yolu açık olmak üzere karar verildi. 27.03.2007

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat