USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ İSTEMİ

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN NİHAİ KARARLARIN İTİRAZ YOLU İLE İNCELENEREK BOZULABİLMELERİ – HÜKMÜN ONANMASI

İstanbul BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2012 / 20429
Karar: 2013 / 462
Karar Tarihi: 09.01.2013

ÖZET: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen nihai kararların itiraz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun maddesinin atıfta bulunduğu maddesinde öngörülen bozma nedenlerinden birinin varlığına bağlı olup, İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’nce verilen karar ve dayandığı gerekçe yöntem ve yasa hükümlerine uygunluk taşıdığından itiraz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verilmiştir.

(2577 S. K. m. 45, 49) (213 S. K. m. 352)

İSTEMİN ÖZETİ: Davacı adına, 2009/1-3, 4-6, 7-9, 10-12. dönemler kurum geçici ile 2009 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmemesi nedeni ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352/1-1. maddesi uyarınca kesilen usulsüzlük cezalarının iptali istemiyle açılan davanın; kurumlar vergisi muafiyet şartlarının ihlali yönünde tereddüte meydan vermeyecek şekilde somut bir tespit bulunmadığından, beyanname verme yükümlülüğü de söz konusu olmadığı dava konusu usulsüzlük cezalarında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabulüne ilişkin 21/06/2012 günlü, E:2011/2457, K:2012/2166 sayılı İstanbul 8. Vergi Mahkemesi kararının; yöntem ve yasaya aykırılık taşıdığı iddialarıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca bozulması, davanın reddi yolunda karar verilmesi isteminden ibarettir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci Kurulunca dava dosyası incelenip, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca davalı idare itiraz istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen nihai kararların itiraz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45.maddesinin atıfta bulunduğu 49.maddesinde öngörülen bozma nedenlerinden birinin varlığına bağlı olup, İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’nce verilen 21/06/2012 günlü, E:2011/2457, K:2012/2166 sayılı karar ve dayandığı gerekçe yöntem ve yasa hükümlerine uygunluk taşıdığından itiraz isteminin REDDİ ile anılan kararın ONANMASINA, itiraz aşamasında yapılan yargılama giderlerinin itiraz eden davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın taraflara tebliği için dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...