Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Onsekiz Yaşından Küçük Kişiye Tebligat Temyiz Dilekçesi

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Onsekiz Yaşından Küçük Kişiye Tebligat Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVALI   :(Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   :Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     :Yasaya aykırı Yerel Mahkeme kararının yapılacak temyiz incelemesi sonunda BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1.Davalı alacaklı A. Sigorta A.Ş.’ye vekaleten davacı borçlu B aleyhine … İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyasından davacıya ait işyerinden sızan su basması sonucunda gerçekleşen zararın rücuen tazmini için ilamsız icra takibi başlatılmış, davacı borçluya ödeme emri gönderilmiştir.

2.Davacı borçlu süresi içinde icra dosyasına itiraz etmemiş ve kendisine tebligat edilen kişinin 18 yaşından küçük olduğu ve bu sebeple tebligatın usulsüzlüğü iddiasıyla …tarihinde Mahkemeye şikayette bulunmuştur.

3.7201 sayılı Tebligat Kanunu m. 22 uyarınca kendisine tebliğ yapılacak kişinin görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir suretle ehliyetsiz bulunmaması gerekmektedir. Sadece 18 yaşından küçük olması tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmamaktadır.

4.Açıklanan nedenlerle şikayetin reddini Sayın Mahkemeden talep etmemize rağmen bu hususlar Sayın Mahkemece dikkate alınmadan hüküm kurulmuş ve hukuki dayanaktan yoksun dava kabul edilmiştir. Yapılacak temyiz incelemesi sonucunda hatalı Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINI talep gereği doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM               :Yukarda açıklanan sebeplerle haksız ve hukuki dayanaktan yoksun Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINI  saygıyla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)