Emniyeti Suistimal Hırsızlık Temyiz Dilekçesi

Emniyeti Suistimal Hırsızlık Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

 … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                          : … tarihli Yerel Mahkeme kararının BOZULMASI talebini içeren temyiz dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

1. Yerel Mahkeme … tarihli kararıyla müvekkile isnat edilen tek bir eylem için hem emniyeti suiistimal hem de hırsızlık suçundan hüküm vermiştir. Bu usul ve yasaya aykırıdır.

2. Müvekkile isnat edilen tek bir eylem için hem emniyeti suiistimal hem de hırsızlık suçundan hüküm verilmesi yerinde değildir. Ayrıca, suça konu malın değerinin fahiş olması cezayı artıran bir hal olmaktan çıktığı için 145 ve 150. maddeler gereği ceza indirime gidilmesi mümkündür. Müvekkil sanığın içinde bulunduğu durum da göz önüne alındığında cezada kanun maddesinde anılan alt sınırdan hareket edilmeli veTCK m. 62’nin de uygulanması gerekmekteydi. Bu bakımdan da hatalı Yerel Mahkeme kararı bozulmalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER          : TCK/155

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce re’ysen görülecek nedenlerle usul ve yasaya aykırı olarak verilen Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINI vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)