Ecrimisil Temyiz Dilekçesi

Ecrimisil Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

 … MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DURUŞMA VE TEHİRİ İCRA TALEPLİDİR

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVACI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     :Tehiri icra talebi ile … tarihli hatalı yerel mahkeme kararının duruşmalı olarak yapılacak temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. davacının döviz cinsi üzerinden talepte bulunabilmesi için tarafların aralarında bu konuda sözleşmiş olmaları gerekmektedir. olayımızda haksız işgal karşılığı ecrimisil talep edildiğine göre tarafların borcun döviz cinsi olarak ödenmesi konusunda açık ya da zımni bir anlaşmaları yoktur. bu sebeple de amerikan doları olarak ödenmesini talep edİLEMEZ.

2. Davacı taraf davalı müvekkilim ile yarı yarıya paydaş oldukları gayrimenkul mülkiyetine dayanarak müdahalenin men-i ve ecrimisil talep etmiştir. Paydaşlar arasındaki el atmanın önlenmesi davalarında öncelikle tüm paydaşları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi ve özel bir parselasyon planının olup olmadığı veya fiilen kullanma biçiminin oluşup oluşmadığı üzerinde durulmalıdır.

3. taşınmaz başkasına kiralanmamıştır, başkasının kullanılmasına bırakılmamıştır. davalı müvekkilimin fiili kullanımı mevcuttur. bu nedenledir ki bilirkişi raporu hatalıdır ve kabulü mümkün değildir.

4. fiili durum esas alınmalı, kullanma sırasının müvekkilimizde olduğu takdir edilmelidir. bu sıranın verdiği hakları kullanma sebebiyle de bir ceza gibi işgal tazminatına ya da vekaletsiz iş görme hükümlerine dayandırılarak kazanılan menfaatin devrine karar verilmesi hakkaniyete aykırı olacaktır.

5. Davacı taraf …-… yılı arasındaki döneme ait ecrimisil talebini … tarihli dava dilekçesi ile yapmıştır. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre ıslah tarihine kadar yapılan usul işlemleri geçersiz olacağından zamanaşımı kesilmiş olmaz. Bu sebeple … tarihinde verilen ıslah dilekçesi ile …-… tarihleri arasındaki ecrimisil bedelini talep etme hakkı düşmüş olacağından zamanaşımı nedeniyle de davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          :

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanmaya çalışıldığı gibi haksız ve hukuki dayanaksız davanın reddi gerekirken hatalı şekilde kabul edilmesi sebebiyle yapılacak temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASINI, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yan üzerinde bırakılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat