İşçilik Alacağı Bilirkişi Raporuna Ve Islaha İtiraz Dilekçesi

İşçilik Alacağı Bilirkişi Raporuna Ve Islaha İtiraz Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                         :1) … Tarihli bilirkişi raporuna karşı,

2) Davacı tarafın bilirkişi raporuna beyanlarına karşı,

3) Islah dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Ve İtirazlarımız

Hizmet Süresinin Belirlenmesi

 … Tarihli bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere davacının işe giriş tarihi … olup tartışmasızdır. Davacı, …-… tarihleri arasında müvekkil şirkette çalışmış olup yıllık izninin bitiminde mazeretsiz olarak işe gelmediğinden iş akdi devamsızlık nedeni ile feshedilmiştir.

Davacının Ücretinin Belirlenmesi

Bordrolarda yazılı ücretten farklı bir ücret aldığını iddia eden davacı taraf, bu iddiasını ispat ile yükümlüdür. Davacının imzasını taşıyan hizmet akdinde, SGK kayıtlarında, imzalı ücret bordrolarında davacının brüt ücretinin … TL olduğu sabittir. Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca bordro aksi aynı yazılı bir belgeyle ispat edilmediği sürece kesin delil mahiyetinde olup yukarıda belirtilen ve tamamı davacının imzasını taşıyan belgeler de nazara alındığında işçinin ücreti yönünden yaptığı itirazların yersiz olduğu ve iddiasını ispat edemediği açıktır.

Yalnızca tanık ifadeleri ile ispatın yeterli görülmediği sabit olmakla bu beyanlarda belirtilen ücretten yola çıkılarak bilirkişi raporundaki hesaba dayanak alınamayacağı tartışmasızdır.

Sayın Mahkemece yapılan emsal ücret araştırması hatalıdır. Şöyle ki; emsal ücret araştırması için yazılan müzekkere eksiktir. Emsal ücret araştırmasında doğru tespit yapılabilmesi için meslek kuruluşlarına yazılacak olan müzekkerede aşağıdaki hususların tam ve doğru bir şekilde yer alması gerektiği yerleşik Yargıtay İçtihatlarıyla sabittir.

Davacı işçinin yaşı                                          

Davacı işçinin eğitim durumu                         

Davacı işçinin davalı şirkette yaptığı işin mahiyeti ve davacının görevi

Davacının davalı şirketteki çalışma süresi      

Davalı şirketin faaliyet sektörü                                   

Davalı işyerinin büyüklüğü                             

Davalı işyerindeki çalışan sayısı          

Yukarıdaki kıstaslara uygun olmayan emsal ücret araştırması eksik ve hatalıdır. Bu nedenle bilirkişi raporuna ve hükme dayanak olabilecek güçte değildir. Müzekkereye verilen cevapta davacının talebinin çok çok üzerinde rakamlar beyan edilmiştir. Bu da emsal ücretin sağlıklı bir şekilde araştırılmadığının göstergesidir.  

Eksiksiz ve hatasız bir şekilde emsal ücret araştırmasının tekrarlanması gerekmektedir. Bu kapsamda İstanbul Ticaret Odası’na yukarıdaki bilgiler ışığında müzekkere yazılmasını talep ediyoruz.

İş Akdinin Feshi Ve Kıdem Tazminatı

Davacının iddia ettiği işe giriş tarihi ve ücreti doğru değildir. Dinlenen davacı tanığının ifadesi de davacının iddialarını desteklememektedir.  Aksine davacının yıllık izin bitiminden sonra işe gelmediğini tereddütsüz ifade etmiştir. Bunun dışındaki beyanları kesin ve net ifadeler değildir. Davacının ne ücret aldığını da bilmemektedir. Davacı iddialarına dayanak olabilecek güçte net, çelişkisiz ve bütünleyici ifadeler değildir. Kanaatimizce hükme dayanak olacak güçte değildir.

Davacı ücretli izninin bitim tarihi olan … tarihinde haklı bir nedeni ya da mazereti bulunmaksızın işe gelmemiştir. Bu durum tutanaklarla sabittir. Akabinde … tarihinde huzurdaki davayı açmış bulunmakla iş akdini haksız olarak fesh ettiği anlaşılmaktadır. Davacının haksız iddiasının aksine, müvekkil şirket nezdinde, iş akdini haklı olarak feshine sebep olacak ödenmemiş ücreti bulunmamaktadır.

Davacının raporlu ve ücretsiz izinli olduğu aylara ait ücrete hak kazanmadığı bilirkişi raporu ile de sabittir. İzin belgesindeki imzalarına itiraz eden davacının imzalarının kendisine ait olduğu bilirkişi raporunda belirlenmiştir. Adli Tıp Uzmanı Grafolog bilirkişice hazırlanarak dosyaya sunulan … tarihli rapora göre izin belgesindeki imzalar …. eli ürünüdür. İzin belgesinin sıhhati tartışmasız hale geldiğinden izinli olduğu aylara ait ücrete hak kazanmadığı ve davalı müvekkil şirketin de ücret ödeme konusunda temerrüde düşmediği ortadadır. 

Davacının çalışmaları, ücret hakkının doğduğu iddia edilen her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda açıklanmaktadır.

…: Davacı … gününden işbaşı yapacağı … tarihine kadar istirahatlidir. … günü müvekkil işyerine gelen davacı, bir kısım özel işleri nedeniyle, aynı günden başlamak üzere … gün sonuna kadar ücretsiz izne ayrılmıştır. Dolayısıyla davacı … ayında çalışmamış ve ücret almaya hak kazanmamıştır.   

…: Davacı …-… tarihleri arasında ücretsiz izine çıkmış olup bu ay içinde herhangi bir çalışması olmamış, maaş almaya hak kazanmamıştır.

…: Davacı …-… günleri arasında fiilen çalışmış, … günü yıllık ücretli izne ayrılmıştır.

… ayında … gün çalıştıktan sonra yıllık ücretli izne ayrılan davacının … ayı itibariyle … ayı ücretini almaya hak kazandığı sabittir. Ancak davacının almaya hak kazandığı … ayı ücretinin yasa gereği … ayının biri ile 20. günü arasında ödenmesi gerektiğinden … ayı ücreti yönünden iş akdinin feshine sebep olacak bir temerrüt oluşmamıştır. Davalı müvekkil henüz temerrüde düşmeden … tarihinde huzurdaki davayı açmıştır.

Davacı … ayındaki … günlük çalışmasından sonra ücretli izne ayrılmıştır. Bu tarihten önceki aylara ilişkin maaş alacağı bulunmamaktadır. … ayı maaşı … ayının ilk gününden itibaren ödenebilecekken henüz izinde olan davacının işe başlaması gereken tarih olan … tarihinde işe gelmemesi nedeniyle maaşı kendisine ödenememiştir. Kendisi ücretli izin dönüşü işe başlamamış olan davacının maaşını almaya gelmeyişi nedeniyle maaşının ödenmediği iddiasına dayanması hakkın kötüye kullanımı olup iyi niyet kurallarına da aykırıdır. Bu durumda iş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiği iddiası tamamen kötü niyetin korunması durumudur ve hukuka olduğu kadar hakkaniyete de aykırıdır.

… …: Davacının … gününe kadar yıllık izni devam etmekte olup işbaşı yapması gereken … tarihinde müvekkil şirkete gelmeyerek … günü Sayın Mahkemeniz nezdinde görülen işbu davayı ikame etmiştir. Dolayısıyla davacının almaya hak kazandığı … ayına ait … günlük ücreti için de temerrüdün oluşmadığı açıktır.

İşçi ücretinin 20 gün içinde ödenmemesi halinde işçiye seçimlik haklar tanınmıştır.

İş görme edimini yerine getirmekten kaçınabilir,

Alacağı konusunda takibe geçebilir,

Haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir.

Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edinimi yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabileceğinden işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bu seçimlik haklardandır. Ancak bu haklarını kullanabilmesi için ücreti almaya hak kazanan işçinin ücretinin 20 gün içinde ödenmemesi gerekmekte ve böylece işverenin temerrüdü oluşmuş olmak zorundadır.

İşbu davada …’a kadar olan ücretlerinin kendisine ödenmediği yönündeki davacı taraf iddiaları haksız ve gerçek dışıdır. Davacıya halen ödenmemiş olan yalnızca … yılı … ayına ait ücreti ve … ayına ait … günlük ücreti bulunmakta olup işbu davanın açıldığı tarihte müvekkil şirketin bu ücretlerin ödemesi yönünden temerrüde düşmediği açıktır. Bu nedenle davacının ücretlerin ödenmemesi sebebine dayalı olarak iş akdini haklı sebeple feshi ve bu iddiasına bağlı talepleri yersizdir. Davacı davalı müvekkili temerrüde düşürmeden yani henüz ücret ödeme konusunda kanunun belirlediği süre dolmadan huzurdaki davayı açtığından kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. .

Yukarda da açıklandığı gibi işverenin ücrete hak kazanıldığından itibaren “20 gün” sonunda ücret ödememesi durumunda işçinin “iş görme edimini yerine getirmekten kaçınma”“alacağı için takip başlatma” ve “haklı olarak iş akdini feshetme” seçimlik hakları bulunmaktadır. Bu hakları kullanabilmesi için ücrete hak kazanıldığından itibaren 20 gün sonunda halen ücretin ödenmemesi gerekmektedir.

Davacı ücretli izninin bittiği … günü mazeretsiz ve bildirimsiz olarak işe gelmemiştir. Bu husus tutanaklarla sabittir. Davacının yıllık izin süresinin bittiği tarihte işbaşı yapmamış olması sebebiyle gönderilen yazıda; işe gelmemesinin haklı bir sebebinin varlığı durumunda mazeretini bildirmesi, aksi takdirde zimmetinde olan malzemeleri ilgililere teslim ederek muhasebe birimine müracaatla çalıştığı gün ücretlerini alması ve iş akdinin feshedilmiş sayılacağı hususu ihtar edilerek ödemenin yapılması hazırlıklarına başlandığı esnada ise işbu davadan haberdar olunmuştur.

Davacı Tarafın Bilirkişi Raporuna Beyanlarına Karşı Beyanlarımız

1. Davacının aldığı ücret iddiasının altındadır. Bu konuda bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızda dile getirdiğimiz gibi hatalı emsal ücret araştırmasına dayanılamayacağından emsal ücret araştırmasının tam ve eksiksiz bilgilerle yapılması gerekmektedir.

2. Davacı tarafın iddia ettiğinin aksine, bu konuda yazılı deliller varken davacının sürekli çalıştığının tanık anlatımlarıyla ispatlanması mümkün değildir. İzin belgesindeki imzalarına itiraz eden davacının imzalarının kendisine ait olduğu bilirkişi raporunda belirlenmiştir. Adli Tıp Uzmanı Grafolog bilirkişice hazırlanarak dosyaya sunulan … tarihli rapora göre izin belgesindeki imzalar … eli ürünüdür. İzin belgesinin sıhhati tartışmasız hale geldiğinden izinli olduğu aylara ait ücrete hak kazanmadığı sabittir.

Islah Dilekçesine Karşı Beyanlarımız

Davacı taraf her iki talebi için de en yüksek mevduat faizi uygulanmasını talep etmişse de bu talebi hukuka aykırıdır. Maaş alacağı için ancak yasal faiz talep edebilir. Davacı taraf ıslah ettiği kısım için ancak ıslah tarihinden itibaren faiz talep edebilir. İstenilen faiz oranına muvafakatimizin bulunmadığını ve itiraz ettiğimizi belirterek ıslah dilekçesindeki taleplerinin reddini talep ederiz.

SONUÇ ve İSTEM                 :Emsal ücret araştırması için gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak belirtilerek İstanbul Ticaret Odası’na emsal ücret araştırması için müzekkere yazılmasına,

Dosyanın itirazlarımız çerçevesinde emsal ücret araştırması sonucundan sonra ek rapor alınması için bilirkişiye tevdiine,

Davacı tarafın ıslah dilekçesinin reddine,

Davanın açıkladığımız nedenlerle reddine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat