Haksız Haciz Maddi Tazminat Temyiz Dilekçesi

Haksız Haciz Maddi Tazminat Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DURUŞMA VE TEHİRİ İCRA TALEPLİDİR

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVACI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : … Asliye Ticaret Mahkemesinin …tarihli kararının temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Mahkemece takdir edilen maddi tazminat davalıların maddi kaybını karşılamaktan çok uzaktır. Ayrıca davacının müterafik kusuru yoktur. Sayın Mahkemenin davacı müvekkilimin tarafıma haksız haciz sebebiyle açılan davalar, yapılan şikayetler ve itirazlar sebebiyle ödemek zorunda kaldığı vekalet ücretleri bakımından vermiş olduğu RED kararı açıkça yasaya aykırı olup BOZMA nedenidir.

2. Hakimin özel halleri göz önüne alarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Sayın Mahkemenin takdir etmiş olduğu tazminat miktarları yasada açıkça belirtilmiş olan adalete uygun olma vasfını taşımamaktadır. Bu nedenle açıkça yasaya aykırı olan bu durum da BOZMA nedenidir.

3. Zararın oluşumunda davacı müvekkilimin hiçbir kusuru bulunmazken kendisine müterafik kusur atfedilip takdir edilen tazminat miktarlarında indirim uygulanmış olması açıkça yasaya aykırılık teşkil etmekle BOZMA nedenidir.

HUKUKİ SEBEPLER          : 6100 S. HMK/371, 421; 6098 S. TBK/47 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce re’sen görülecek nedenlerle;

Temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar TEHİRİ İCRA KARARI VERİLMESİNE,

MÜRAFAA GÜNÜ tayini ile taraflara tebliğine,

… Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … tarihli … sayılı kararının BOZULMASINA,

Mürafaa vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)