Haksız Azil Vekalet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi

Haksız Azil Vekalet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          :1. İlam vekalet ücreti alacağı ve fer’ileri üzerine tedbir konulması,

2. Haksız azil sebebiyle karşı yan vekalet ücretinin karar tarihinden ve fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik sözleşme vekalet ücretinin haksız azil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

İhtiyati Tedbir Talebi

1. Davacının huzurdaki dava sonunda haklı çıkacağı göz önüne alındığında hakkı olan parayı herhangi bir mal varlığı bulunmayan davalıdan tahsil edemeyecek ve hakkı olduğu halde ücretini alamamış olacaktır. Aynı durumda davalı ise sebepsiz zenginleşecek ve hak etmediği bir para elde etmiş olacaktır.

2. Davalı birçok icra takibine maruz kalmış ve borçlarını ödeyemez durumdadır. Bu nedenle de ihtiyati tedbir uygulanmazsa müvekkilimin alacağına ulaşma şansı kalmayacak ve hakları zarar görecektir.

Esasa İlişkin Beyanlar:

1. Davacı vekilin azli tamamen haksız olup davacı vekile vekalet ücreti ödemekten kaçınmak amaçlıdır.

Avukatlık Kanunu 164. Maddede açıkça ifade bulduğu üzere karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olduğu tartışmasızdır. Davayı takip ederek sonuçlandıran vekilin daha sonra azledilse dahi avukatlık ücretine hak kazandığı tartışmasız olup icra dosyasındaki yeni vekilin takip etmediği mahkeme dosyasındaki ilam vekalet ücre­tine hak kazanmadığı da aynı şekilde tartışmasızdır.

2. Davacı ile davalı arasında yazılı bir vekalet ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Buna rağmen davacının takip ettiği dava neticesinde kendi müvekkilinden de vekalet ücreti alabileceği tartışma­sızdır.

Davalı işbu dava konusu olan mahkeme dosyasının takibi için müvekki­lime hiç vekalet ücreti ödememiştir.

Davanın başında herhangi bir vekalet ücreti, hatta herhangi bir masraf dahi ödemeden davanın sonuçlandırılmasını sağlaması bir yana dava sonunda müvekkilimin hak ettiği karşı yan vekalet ücretini dahi ödemekten kaçınmak için haksız olarak azletmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, Avukatlık Kanunu m. 164, BK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

1. … Asliye Ticaret Mahkemesinin … Sayılı dosyadan verilen derkenar

2. …Asliye Ticaret Mahkemesinin …. Sayılı dosya kapsamı,

3. Haksız azilname,

4. … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi,

5. … İcra Müdürlüğünün … Sayılı dosya kapsamı,

6. Davalının borçlarını ödeyemediğine dair aleyhine başlatılmış olan icra takipleri,

7. Bilirkişi incelemesi,

8. Tanık beyanı,

9. Yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarda açıklanan ve Sayın Mahkemece re’sen görülecek nedenlerle;

1. Öncelikle sonradan telafisi güç ya da imkansız zararların oluşmasına engel olmak adına davalının başka bir vekil vasıtasıyla davaya konu vekalet alacağına ilişkin … İcra Müdürlüğünün … Sayılı dosyasından başlatılan icra takibinin ilam vekalet ücreti alacağı olan … TL ve ferileri üzerine tedbir konulmasına,

2. Haksız azil sebebiyle … karşı yan vekalet ücretinin karar tarihinden ve fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik … TL sözleşme vekalet ücretinin haksız azil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline,

3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)